Проект Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами….

ПРОЕКТ

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
_______________________________________________________
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
2006 року м. Київ №______

Про затвердження Змін до Положення
про здійснення фінансового моніторингу
фінансовими установами
Відповідно до статті 12-1 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:
1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року № 25, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 серпня 2003 року за № 715/8036, що додаються.
2. Фінансовим установам, а також суб’єктам господарювання, які за своїм статусом не є фінансовими установами, але надають фінансові послуги, привести свої внутрішні документи у відповідність з цим розпорядженням.
3. Юридичному департаменту забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити публікацію цього розпорядження в засобах масової інформації після державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови.

Голова Комісії В. Суслов

Протокол №_____ засідання Комісії
від _______ 2006 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових
послуг України
__.__.2006 № ___

Зміни
до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами
1. Абзац шостий пункту 2.1.7 після слів „та правоохоронні органи” доповнити словами „а також рішень щодо зупинення фінансових операцій, якщо їх учасниками або вигодоодержувачами за ними є особи, включені до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності”.
2. У підпункті 2.2.1.6 пункту 2.2.1 слова „та перелік офшорних зон, що затверджуються Кабінетом Міністрів України” замінити словами „перелік офшорних зон та перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності”.
3. Абзац дев’ятий пункту 3.7 доповнити словами „та зупинення фінансових операцій, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності”.

4. Доповнити Положення розділом 6 такого змісту:
„6. Порядок зупинення проведення фінансових операцій
6.1. Перед здійсненням кожної фінансової операції працівник установи, який забезпечує її здійснення, перевіряє її на наявність серед учасників або вигодоодержувачів осіб, яких включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності.
Інформація щодо фінансової операції, учасником якої або вигодоодержувачем за якою є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, негайно передається, відповідно до внутрішніх процедур установи, відповідальному працівнику установи.
6.2. Установа зобов’язана зупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності.

6.3. Рішення про зупинення фінансової операції, учасником якої або вигодоодержувачем за якою є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, приймається відповідальним працівником шляхом видання відповідного письмового доручення, яке є обов’язковим до виконання усіма працівниками установи.
6.4. Про прийняте рішення про зупинення фінансової операції установа зобов’язана негайно в той же день повідомити Держфінмоніторинг шляхом складання та надсилання відповідного повідомлення.
Повідомлення про зупинення фінансової операції надається Держфінмоніторингу в електронному вигляді каналами зв’язку та засвідчується електронним цифровим підписом в установленому законодавством порядку. У разі якщо установа подає Держфінмоніторингу інформацію про зупинення фінансової операції на паперових носіях, повідомлення про зупинення фінансової операції передається Держфінмоніторингу засобами факсимільного зв’язку.
Не пізніше наступного робочого дня після надсилання повідомлення про зупинення фінансової операції відповідальний працівник установи повинен пересвідчитися в отриманні Держфінмоніторингом зазначеного повідомлення.
6.5. У разі ненадходження до установи протягом двох робочих днів з дня зупинення фінансової операції рішення Держфінмоніторингу про подальше зупинення фінансової операції установа поновлює її проведення.
6.6. У разі надходження до установи рішення Держфінмоніторингу про подальше зупинення фінансової операції, відповідальний працівник установи забезпечує подальше зупинення проведення фінансової операції на строк, вказаний у рішенні Держфінмоніторингу, шляхом видання відповідного письмового доручення, яке є обов’язковим до виконання усіма працівниками установи.”

Перший заступник Голови Комісії А.Литвин

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами (далі – Зміни), затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2003 року за № 715/8036
Зміни розроблені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг).

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання
Прийняття зазначених змін приведе нормативну базу Держфінпослуг у відповідність до законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, а саме до статті 12-1 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”.
2. Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта
Метою прийняття регуляторного акта є запровадження та врегулювання єдиного підходу до питань фінансового моніторингу, боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуваннм тероризму, а також приведення нормативно-правової бази Держфінпослуг у відповідність до міжнародних норм і стандартів.
3. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта
Прийняття регуляторного акта сприятиме уникненню правових колізій у сфері фінансового моніторингу та вдосконаленню нормативної бази Держфінпослуг, а також сприятиме впровадженню світових стандартів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.
Прийняття даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат із Державного бюджету.
4. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта
Немає.

5. Визначеня цілей державного регулювання
Приведення зазначеного вище нормативно-правового акта у відповідність до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою імплементації у національне законодавство України Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), затверджених постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 28 серпня 2001 р. № 1124, та удосконалення державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг.
6. Альтернативні способи досягнення цілей
Немає.
7. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
З прийняттям регуляторного акта буде вдосконалено порядок боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а саме надасть можливість виявлення та зупинення фінансових операцій, якщо такі спрямовані на фінансування тероризму.
8. Обґрунтування строку дії акта
Постійно з дня опублікування (з можливістю наступного перегляду результативності дії регуляторного акта та внесення до нього змін і доповнень).
9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта
Основним заходом, за допомогою якого здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта, буде аналіз даних під час перевірок та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу відповідної інформації контролюючим органам.
Аналіз регуляторного впливу підготовлено Відділом фінансового моніторингу та внутрішнього аудиту Юридичного департаменту Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
В. о. Голови Держфінпослуг А. Литвин