(Інформація виключно для ознайомлення) Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виконання операцій з дорогоцінними металами, що скуповуються у населення у виробах і брухті….

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виконання операцій з дорогоцінними металами, що скуповуються у населення у виробах і брухті
Постанова Правління Національного банку України
від 28 грудня 2005 року N 502
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 лютого 2006 р. за N 161/12035
Відповідно до статті 42 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення бухгалтерського обліку операцій з дорогоцінними металами, що скуповуються у населення у виробах і брухті, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виконання операцій з дорогоцінними металами, що скуповуються у населення у виробах і брухті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.05.2003 N 206 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.06.2003 за N 425/7746, що додаються.
2. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) внести зміни до відповідного програмно-технічного комплексу.
3. Державній скарбниці України (М. П. Фатєєв) після державної реєстрації цієї постанови в Міністерстві юстиції України довести її зміст до відома територіальних управлінь Національного банку України для керівництва і використання в роботі.
4. Постанова набирає чинності з 1 квітня 2006 року.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови П. М. Сенища та директора Державної скарбниці України М. П. Фатєєва.
Голова В. С. Стельмах

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 28 грудня 2005 р. N 502
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 лютого 2006 р. за N 161/12035

Зміни до Інструкції про порядок виконання операцій з дорогоцінними металами, що скуповуються у населення у виробах і брухті
1. У главі 2:
1.1. Абзац перший пункту 2.8 замінити двома абзацами такого змісту:
"2.8. Якщо продавець цінностей погоджується з їх оцінкою, то оформляється квитанція на скуплені в населення дорогоцінні метали у виробах і брухті (далі – квитанція) (додаток 4) у двох примірниках, яка складається із самої квитанції та ордера для видачі готівки.
Квитанція підписується експертом та продавцем цінностей і має лінію відриву".
У зв’язку з цим абзаци другий і третій уважати відповідно абзацами третім і четвертим.
1.2. Пункти 2.9 і 2.10 викласти в такій редакції:
"2.9. Перший примірник квитанції експерт залишає у себе, другий – видає продавцю цінностей. Обидва примірники ордера для видачі готівки експерт у встановленому порядку передає касиру для виплати готівки продавцю цінностей (в електронному вигляді – через працівника служби бухгалтерського обліку).
Касир виплачує готівку продавцю цінностей лише після того, як працівник (або працівники) служби бухгалтерського обліку перевірив цю операцію та підписав ордер для видачі готівки в електронному вигляді своїм електронним цифровим підписом.
Продавець цінностей розписується на двох примірниках ордера для видачі готівки й отримує готівку разом з одним із них, на якому проставляється відбиток печатки.
2.10. Під час організації роботи зі скуповування цінностей у територіальних управліннях використовується програмний комплекс САБО "BARS-Millennium" модуль "Скупка".
1.3. У пункті 2.12:
в абзаці першому:
у першому реченні слова "разом з одним примірником квитанції" виключити;
третє речення викласти в такій редакції:
"Після цього експерт складає щоденний опис скуплених або прийнятих для оцінки цінностей (додаток 5) у двох примірниках окремо за кожною назвою металу в порядку зростання номерів квитанцій та відомість про утриманий податок з доходів фізичних осіб (додаток 6), яка в кінці робочого дня передається працівнику служби бухгалтерського обліку";
пункт після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Один примірник щоденного опису скуплених або прийнятих для оцінки цінностей передається працівнику служби бухгалтерського обліку для оформлення меморіального ордера, другий – залишається в експерта".
У зв’язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.
1.4. Пункт 2.13 виключити.
У зв’язку з цим пункти 2.14 – 2.19 уважати відповідно пунктами 2.13 – 2.18.
1.5. Пункт 2.18 викласти в такій редакції:
"2.18. Експерт один раз на місяць (на 1-ше число) складає звіт про рух скуплених цінностей (додаток 7), який передається для звіряння з даними бухгалтерського обліку працівнику служби бухгалтерського обліку, після чого повертається експерту.
Звіт та відповідні документи зберігаються в експерта і після проведення документальної ревізії передаються в архів у встановленому порядку".
2. Друге речення абзацу третього пункту 3.1 глави 3 викласти в такій редакції: "Розмір плати за експертизу визначається нормативно-правовими актами Національного банку".
3. Пункт 4.18 глави 4 виключити.
4. Додаток 4 викласти в такій редакції:

"Додаток 4
до Інструкції про порядок виконання операцій з дорогоцінними металами, що скуповуються у населення у виробах і брухті

Для ознайомлення надіслано електронною поштою членам Асоціації