Ділові очікування підприємств, I квартал 2024 року

Бізнес посилив позитивні очікування щодо ділової активності в наступні 12 місяців. Незважаючи на безпекові ризики та логістичні труднощі, в тому числі з перетином кордону, респонденти прогнозували помірне зростання обсягів виробництва товарів та послуг, а також були позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств. Тривало поліпшення інфляційних очікувань, натомість курсові очікування незначно погіршилися.

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) зріс до 103.0 % порівняно зі 101.6% у ІV кварталі 2023 року (далі – ІV квартал). 

Учасники опитування продовжили позитивно оцінювати свій майбутній фінансово-економічний стан, мали оптимістичні очікування щодо майбутніх обсягів реалізації власної продукції та інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар.

Найбільше стримують розвиток підприємств воєнні дії та їх наслідки. Суттєво посилився вплив браку кваліфікованих працівників.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

Бізнес четвертий квартал поспіль очікував зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців, хоча й дещо нижчими темпами: баланс відповідей становив 8.5% порівняно з 15.2% у ІV кварталі. Зростання прогнозували підприємства всіх видів економічної діяльності (далі – ВЕД), крім добувної промисловості, а також більшості областей, розмірів за кількістю працівників та напрямів діяльності.

Поліпшення інфляційних очікувань триває шостий квартал поспіль: у І кварталі 2024 року очікувана в найближчі 12 місяців річна інфляція становила 11.0% порівняно з 11.3% у попередньому кварталі. Майже половина опитаних (48.4%) очікували інфляцію не вище 10.0%.

Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 82.8% респондентів. Зберігається суттєвий вплив чинника “витрати на виробництво” (65.8%). Водночас посилився вплив курсового чинника – на 7.3 в.п до 59.5%.

Курсові очікування незначно погіршилися: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40.44 грн/дол. США (в попередньому кварталі – 40.06 грн/дол. США). Частка респондентів, які прогнозують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40.00 грн/дол. США, скоротилася за квартал з 55.4% до 46.0%.

Поточний стан та очікування підприємств щодо власного розвитку

Поточний фінансово-економічний стан підприємств усе ще слабкий, водночас триває його поступове поліпшення: баланс відповідей становив “мінус” 1.4% порівняно з “мінус” 5.6% у ІV кварталі.

Бізнес стримано оцінив поліпшення фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей – 3.7% (у ІV кварталі – 4.1%). Найоптимістичніші оцінки надали підприємства добувної промисловості та будівництва – баланси відповідей 15.9% та 15.8% відповідно.

Учасники опитування зберегли оптимістичні прогнози щодо обсягів реалізації продукції, в тому числі на зовнішньому ринку: баланси відповідей – 10.6% і 6.8% відповідно (у ІV кварталі  –  10.6% та 9.7% відповідно). Зростання загальних обсягів реалізації продукції очікують респонденти більшості ВЕД, найсуттєвіше – будівництва, сільського господарства та добувної промисловості (баланс відповідей 21.1%,16.0% та 13.6% відповідно). Зростання обсягів реалізації продукції на зовнішньому ринку переважно очікують підприємства добувної, переробної промисловості, торгівлі, а також транспорту та зв’язку.

Респонденти зберегли позитивні оцінки щодо зміни рівня інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар: баланс відповідей 8.3 % (у IV кварталі – 6.6%). Водночас пом’якшилися песимістичні оцінки щодо інвестиційних видатків на будівельні роботи: баланс відповідей “мінус” 1.5% (у IV кварталі – “мінус” 6.9%).

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, й надалі очікують збільшення їх обсягів у наступні 12 місяців: баланс відповідей – 16.1% (у IV кварталі – 11.3%). Найвищі очікування мали підприємства енерго- та водопостачання (62.5%).

Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, збільшилася до 22.8% порівняно з 20.7% у попередньому опитуванні.

Учасники опитування продовжили очікувати зменшення кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей – “мінус” 6.3% (у IV кварталі – “мінус” 6.5%). Найпесимістичніші прогнози надали респонденти добувної промисловості, будівництва, а також енерго- та водопостачання (баланси відповідей “мінус” 20.5%, “мінус” 20.0% та “мінус” 16.7% відповідно). Проте респонденти підприємств торгівлі четвертий квартал поспіль прогнозували збільшення кількості працівників.

Продовжили посилюватися очікування щодо зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей – 62.6% порівняно з 57.9% у ІV кварталі.

На тлі незмінних очікувань підприємств щодо потреби в позикових коштах найближчим часом частка респондентів, які планують брати банківські кредити, дещо знизилася і становила 34.9% (у ІV кварталі – 36.0%).

Підприємства, що планують залучати кредити, традиційно надають перевагу кредитам у національній валюті – 81.1% (у ІV кварталі – 80.3%).

Найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються зависокі ставки – 49.5% відповідей. Водночас посилився вплив чинників “наявність інших джерел фінансування”  та “невпевненість у спроможності підприємства вчасно виконувати боргові зобов’язання” – на 1.9 п. п. до 42.1% та на 2.2 п.п. до 24.1% відповідно.

Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, майже не змінилася і становила 7.7% порівняно з 7.8% у попередньому кварталі.