Щодо виконання ломбардами  вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу

  • Наявність внутрішніх документів з питань організації фінансового моніторингу в ломбарді.  

Ломбард розробляє та затверджує внутрішні документи з метою виконання вимог законодавства України у сфері запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), які повинні містити дієві ризик-орієнтовані процедури, порядки, достатні для належної організації та функціонування внутрішньої системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу, функціонування належної системи управління ризиками легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення (ВК/ФТ). 

Внутрішні документи ломбарду  з питань ПВК/ФТ розробляються з урахуванням вимог законів України, що регулюють питання ПВК/ФТ, , нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Національного банку, прийнятих для виконання та відповідно до цих законів, рекомендацій FATF, результатів національної оцінки ризиків та ризик-профілю установи, рекомендацій Національного банку та типологічних досліджень СУО. 

  • Вимоги  до кваліфікації відповідального працівника ломбарду,  зокрема,вимоги щодо професійної придатності відповідального працівника, а також щодо наявності бездоганноїділовоїрепутаціїта відповідності іншим  вимогам, установленим чинним законодавством.
  • Забезпечення встановлених відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу, належноїорганізаціота проведення первинного фінансового моніторингу, що належним чином надасть можливість виявляти порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) незалежно від рівня ризику ділових відносин з клієнтом (проведення фінансових операцій без встановлення ділових відносин) та повідомляти про них спеціально уповноважений орган, а також запобігати використанню послуг та продуктів суб’єкта первинного фінансового моніторингу для проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою.
  • Забезпеченняфункціонування належної системи управління ризиками, застосування у своїй діяльності ризик-орієнтовного підходу та вжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків.
  • Здійснення  належноїперевіркинових клієнтів, а також існуючих клієнтів.
  • Забезпеченнямоніторингуфінансових операцій клієнта (у тому числі таких, що здійснюються в інтересах клієнта) на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик, включаючи в разі необхідності інформацію про джерело коштів, пов’язаних з фінансовою(ими) операцією(ями).
  • Забезпечення виявлення, зокрема з використанням засобів автоматизації, фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, у день виникнення підозри, після їх проведення або під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення.
  • Забезпечення реєстрації  фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, зокрема з використанням засобів автоматизації.
  • Інші вимоги, визначені законодавством України з питань фінансового моніторингу.