Щодо окремих питань організації та проведення перевірок платників податків

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДПС України
06.07.2012 N 591

 

Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань організації та проведення перевірок платників податків

В Узагальнюючій податковій консультації щодо окремих питань організації та проведення перевірок платників податків використовуються такі скорочення:

Податковий кодекс України – Кодекс;

Закон України від 06 липня 1995 року N 265 "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" – Закон N 265;

Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затверджений наказом ДПА України від 01.12.2000 N 614 – Порядок N 614;

Положення про форму та зміст розрахункових документів, затверджене наказом ДПА України від 01.12.2000 N 614 – Положення N 614.

Відповідно до пункту 46.1 статті 46 Кодексу податкова декларація, розрахунок (далі – податкова декларація) – документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Прийняття податкової декларації є обов’язком органу державної податкової служби (пункт 49.8 статті 49 Кодексу).

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків) передбачена пунктом 120.1 статті 120 Кодексу.

Відповідно до статті 77 Кодексу документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок.

До плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби.

Порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом державної податкової служби.

Про проведення документальної планової перевірки керівником органу державної податкової служби приймається рішення, яке оформлюється наказом.

Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

Згідно з пунктом 78.1 статті 78 Кодексу документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності обставин, передбачених Кодексом, зокрема, у разі коли платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом.

Пунктом 78.4 статті 78 Кодексу визначено, що про проведення документальної позапланової перевірки керівник органу державної податкової служби приймає рішення, яке оформлюється наказом.

Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Згідно з пунктом 79.2 статті 79 Кодексу документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Відповідно до пункту 102.1 статті 102 Кодексу контролюючий орган, крім випадків, визначених пунктом 102.2 статті 102 Кодексу, має право самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків у випадках, визначених Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, – за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов’язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов’язання, а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

У разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов’язань за такою податковою декларацією протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку.

Згідно з пунктом 102.3 статті 102 Кодексу відлік строку давності зупиняється на будь-який період, протягом якого контролюючому органу згідно рішення суду заборонено проводити перевірку платника податків або платник податків перебуває поза межами України, якщо таке перебування є безперервним та дорівнює чи є більшим за 183 дні.

Продовження строків проведення перевірок, визначених у статті 77 цього Кодексу (для документальних планових перевірок), можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва – не більш як на 5 робочих днів, інших платників податків – не більш як на 10 робочих днів (пункт 82.1 статті 82 Кодексу).

Згідно з пунктом 82.2 статті 82 Кодексу продовження строків проведення перевірок, визначених у статті 78 Кодексу (для документальних позапланових перевірок), можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 10 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва – не більш як на 2 робочих дні, інших платників податків – не більш як на 5 робочих днів.

Відповідно до пункту 82.3 статті 82 Кодексу продовження строку фактичних перевірок здійснюється за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 5 діб. Підставами для подовження строку перевірки є:

заява суб’єкта господарювання (у разі необхідності подання ним документів, які стосуються питань перевірки);

змінний режим роботи або підсумований облік робочого часу суб’єкта господарювання та/або його господарських об’єктів.

Відповідно до пункту 82.4 статті 82 Кодексу проведення документальної виїзної планової та позапланової перевірки великого платника податків може бути зупинено за рішенням керівника податкового органу, що оформляється наказом, копія якого не пізніше наступного робочого дня вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку, з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк.

Зупинення документальної виїзної планової, позапланової перевірки перериває перебіг строку проведення перевірки в разі вручення платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про зупинення документальної виїзної планової, позапланової перевірки.

При цьому перевірка може бути зупинена на загальний строк, що не перевищує 30 робочих днів, а в разі необхідності проведення експертизи, отримання інформації від іноземних державних органів щодо діяльності платника податків, завершення розгляду судом позовів з питань, пов’язаних з предметом перевірки, відновлення платником податків втрачених документів перевірка може бути зупинена на строк, необхідний для завершення таких процедур.

Загальний термін проведення перевірок, визначених у пунктах 200.10 та 200.11 статті 200 Кодексу, з урахуванням установлених цим пунктом строків зупинення не може перевищувати 60 календарних днів.

Відповідно до пункту 8 статті 9 Закону N 265 реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) та розрахункові книжки не застосовуються при продажу товарів (крім підакцизних) (наданні послуг) особами, які отримали пільговий торговий патент для продажу товарів (надання послуг) згідно з Кодексом.

Пунктом 2.3 Порядку N 614 встановлено, що реєстрація РРО здійснюється на підставі письмової заяви суб’єкта господарювання (далі – СГ) довільної форми, у якій зазначені сфера застосування та реквізити РРО (модифікація, заводський номер, версія програмного забезпечення, виробник або постачальник, дата виготовлення), а також надання ним таких документів та їх копій, завірених підписом керівника і печаткою СГ – юридичної особи або особистим підписом СГ – фізичної особи:

копії свідоцтва про державну реєстрацію СГ (якщо СГ має зареєстровані у даному органі ДПС РРО чи книги обліку розрахункових операцій, то копію свідоцтва надавати не треба);

документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО;

паспорта (формуляра) на РРО;

дозволу місцевого органу виконавчої влади на розміщення господарської одиниці (договору оренди, іншого документа на право власності або користування господарською одиницею); для реєстрації резервного РРО слід надати такі документи на кожну господарську одиницю, де буде використовуватися РРО.

Оригінали документів повертаються СГ, копії залишаються в органі ДПС.

Також відповідно до п. 4.2 Порядку N 614 РРО може застосовуватись тільки в тій господарській одиниці, назва та адреса якої зазначені в реєстраційному посвідченні, та у сфері застосування, визначеній Державним реєстром реєстраторів розрахункових операцій.

Відповідно до п. 3.1, 3.2 Положення N 614 фіскальний касовий чек на товари (послуги) (далі – касовий чек) – це розрахунковий документ, надрукований РРО при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги).

Касовий чек повинен містити такі обов’язкові реквізити: назву господарської одиниці; адресу господарської одиниці; для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, – індивідуальний податковий номер платника ПДВ, перед номером друкуються великі літери "ПН"; для СГ, що не є платниками ПДВ, – ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО, перед яким друкуються великі літери "ІД".

У Положенні N 614 визначено вимоги до змісту та обов’язкових реквізитів розрахункових документів. У разі відсутності хоча б одного з обов’язкових реквізитів та недотримання сфери призначення, документ не вважається розрахунковим.

Питання 1. Чи може платник податків – юридична особа після отримання повідомлення та копії наказу про проведення документальної планової перевірки (до її початку) подати звітні декларації (розрахунки) із запізненням встановлених Кодексом термінів для їх подання за періоди, що підлягають перевірці?

Відповідь. Кодексом не встановлено заборони щодо подання платником податків – юридичною особою після отримання повідомлення та копії наказу про проведення документальної планової перевірки (до її початку) звітних декларацій (розрахунків) із запізненням встановлених Кодексом термінів для їх подання за періоди, що підлягають перевірці.

Платник податків зобов’язаний подати податкову декларацію або розрахунок (далі – декларація) до органу ДПС у строки, встановлені законом. Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, декларацій передбачена пунктом 120.1 статті 120 Кодексу.

Питання 2. За який період проводиться документальна планова перевірка платника податків – юридичної особи?

Відповідь. Обмежень щодо періоду, за який органи державної податкової служби проводять перевірки платників податків, чинним законодавством не встановлено. При цьому за результатами проведення документальної перевірки платника податків грошові зобов’язання платника податків визначаються органом ДПС не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, якщо така податкова декларація була надана пізніше, – за днем її фактичного подання, а у разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації – протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку.

Питання 3. При проведенні яких видів перевірок органом ДПС надаються платнику податків письмові повідомлення із зазначенням дати початку проведення перевірки?

Відповідь. Письмові повідомлення про проведення перевірки надаються платнику податків органом ДПС у разі проведення документальної планової перевірки (не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня початку із зазначенням дати початку проведення перевірки) та у разі проведення документальної позапланової невиїзної перевірки (із зазначенням дати початку та місця проведення).

Письмові повідомлення про проведення перевірок надсилаються платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручаються йому чи його уповноваженому представнику під розписку.

Питання 4. Які підстави та терміни встановлено Кодексом для зупинення та продовження розпочатої перевірки працівниками органів ДПС?

Відповідь. Зупинення або продовження строків проведення перевірки працівниками органів ДПС здійснюється за рішенням керівника податкового органу.

Терміни продовження документальних перевірок залежать від виду перевірки (планова або позапланова) та категорії платника податків (великий платник податків, платник податків малого підприємства або інший) і встановлені статтею 82 Кодексу. Терміни продовження фактичних перевірок не можуть перевищувати 5 діб.

Продовження термінів проведення фактичних перевірок здійснюється лише у разі надходження заяви СГ (у разі необхідності подання ним документів, які стосуються питань перевірки), або змінного режиму роботи чи підсумованого обліку робочого часу суб’єкта господарювання та/або його господарських об’єктів.

Зупинення розпочатої перевірки Кодексом передбачається лише при проведенні документальної планової або позапланової перевірки великого платника податків на загальний строк, що не перевищує 30 робочих днів, а в разі необхідності проведення експертизи, отримання інформації від іноземних державних органів щодо діяльності платника податків, завершення розгляду судом позовів з питань, пов’язаних з предметом перевірки, відновлення платником податків втрачених документів перевірка може бути зупинена на строк, необхідний для завершення таких процедур.

Питання 5. Чи застосовуються РРО та розрахункові книжки при продажу товарів (крім підакцизних) (наданні послуг) особами, які отримали відповідно до Кодексу пільговий торговий патент для продажу товарів (надання послуг)?

Відповідь. РРО та розрахункові книжки не застосовуються при продажу товарів (крім підакцизних) (наданні послуг) особами, які отримали пільговий торговий патент для продажу товарів (надання послуг) відповідно до Кодексу.

Питання 6. Чи необхідно перереєструвати РРО у межах одного адміністративного району, якщо змінились реквізити суб’єкта господарювання?

Відповідь. У разі зміни реквізитів суб’єкту господарювання необхідно звернутись до податкового органу для перереєстрації РРО і надати заяву довільної форми, у якій зазначити сферу застосування РРО, реєстраційне посвідчення з відміткою (при потребі – про зняття РРО з обліку), а також визначені пунктом 2.3 Порядку N 614 документи на господарську одиницю.

 

Директор Департаменту
податкового контролю

С. Б. Крухмальов