Вимоги до ліміту каси не поширюються на ломбарди

До Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 40/10320 внесені зміни, що були запропоновані Асоціацією.

Пункт 1.2. доповнено терміном такого змісту:
"небанківська фінансова установа – юридична особа, яка відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" надає одну чи кілька фінансових послуг та яка внесена до Державного реєстру фінансових установ в установленому законодавством України порядку. До небанківських фінансових установ належать кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг".
Пункт 5.4 доповнено абзацами такого змісту:
"Підприємства, у яких відповідний середньоденний показник, обчислений на підставі касових оборотів (додаток 2), дорівнює нулю або не більше десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, можуть встановлювати ліміт каси в розмірі, що перевищує обчислений середньоденний показник, але не більше десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Вищезазначені вимоги цього пункту не поширюються на небанківські фінансові установи. Небанківські фінансові установи самостійно визначають порядок розрахунку ліміту каси з урахуванням особливостей діяльності та режиму роботи цих установ, обсягу готівкових надходжень (видатків), строків здавання готівки тощо і на підставі зазначеного встановлюють розмір ліміту каси. Таблицю "Касові обороти", зазначену в додатку 2 до цього Положення, небанківські фінансові установи не заповнюють".
Постанова набирає чинності через 10 днів після офіційного опублікування.

Див. новину від 01.09.2005 „Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні