Положення про питання етики та вирішення спорів

ЗАТВЕРДЖЕНО
VIII Загальними Зборами Асоціації
“Всеукраїнська Асоціація ломбардів”


Президент ВАЛ ____________________

Положення про комісію з питань етики та вирішення спорів Всеукраїнської асоціації ломбардів (ВАЛ)

Положення розроблено на підставі Статуту Всеукраїнської асоціації ломбардів, Правил ВАЛ та Закону “Про захист від недобросовісної конкуренції”.

1. ПРАВОВИЙ СТАТУС КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
1.1. Комісія з питань етики та вирішення спорів (далі – Комісія з етики) є спеціальним органом ВАЛ, яка виконує функції впровадження системи посередництва й вирішення спорів, що можуть виникати між членами ВАЛ або між її членами і третіми особами.
Комісія з етики розробляє й впроваджує систему посередництва для дружнього вирішення спорів, що можуть виникати між членами ВАЛ або між членами ВАЛ і третіми особами згідно етичних принципів і чинного законодавства України.
1.2. Комісія з етики здійснює нагляд за додержанням положень Статуту та Правил ВАЛ членами ВАЛ, розглядає порушення його положень і приймає рішення щодо накладання дисциплінарних стягнень.
1.3. У своїй діяльності Комісія з етики керується чинним законодавством України, Статутом і Правила ВАЛ, цим Положенням, а також іншими нормативними документами, що мають відношення до діяльності Комісії з етики.
За невиконання положень Статуту та Правил ВАЛ на члена або орган ВАЛ накладаються дисциплінарні стягнення. При повторному порушенні Статуту та Правил ВАЛ та за наявності фактів, що підтверджують порушення Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” та інших законів та нормативних актів, органи управління ВАЛ подають заяву до суду з метою порушення справи.
1.4. Комісія з етики утворюється Правлінням Асоціації. Загальні збори ВАЛ затверджують рішення Правління про створення організаційних структур ВАЛ, до яких належить Комісія з етики.
1.5. Комісія з етики підзвітна Правлінню ВАЛ.

2. УТВОРЕННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
2.1. Комісія з етики утворюється Правлінням за поданням керівників юридичних осіб – дійсних членів ВАЛ. Правління приймає рішення щодо персонального складу Комісії з етики та подає відповідні кандидатури на затвердження черговими Загальним зборам ВАЛ.
2.2. Голосування на Загальних зборах проводиться окремо по кожному кандидату в члени Комісії з етики. Кандидат затверджується простою більшістю голосів дійсних членів ВАЛ, присутніх на зборах. У випадку, коли Загальні збори відхиляють запропоновану Правлінням кандидатуру, член Комісії з етики обирається шляхом відкритого або таємного голосування простою більшістю голосів дійсних членів ВАЛ із складу представників членів ВАЛ, присутніх на Загальних зборах.
2.3. Комісія з етики утворюється строком на 2 роки у кількості 3 членів.
2.4. Серед членів Комісії з етики має бути не менше 2 юристів, стаж роботи яких по спеціальності становить не менше 2 років.
2.5. Члени Комісії з етики, призначені Правлінням, до затвердження на чергових Загальних зборах ВАЛ виконують свої обов’язки в повному обсязі з дня їх призначення Правлінням. Питання про затвердження персонального складу Комісії з етики повинне бути включене до порядку денного найближчих Загальних зборів.
2.6. Головою Комісії з етики повинен бути один із членів Правління. Голова Комісії з етики обирається простою більшістю голосів на її першому засіданні. Повноваження Голови Комісії з етики підтверджуються Загальними зборами ВАЛ.
2.7. Заступник Голови Комісії з етики призначається Головою Комісії з етики за згодою всіх її членів на першому її засіданні. Заступник Голови Комісії з етики виконує всі обов’язки Голови за його відсутності. У випадку недосягнення згоди між членами Комісії протягом одного місяця питання про призначення заступника Голови Комісії з етики виноситься на розгляд Правління.
2.8. Перше засідання Комісії з етики повинно відбутися не пізніше 10 днів із дня її утворення Правлінням. За підсумками засідання складається протокол, який передається Правлінню.
2.9. Члени Комісії з етики, включаючи Голову та його заступника, можуть бути усунуті від виконання своїх обов’язків за власним бажанням або у зв’язку з незадовільним виконанням своїх обов’язків за рішенням Правління або Загальних зборів ВАЛ. У випадку, коли рішення Правління з цього питання не співпадає з рішенням Загальних зборів, перевага надається рішенню Загальних зборів. Нове призначення та затвердження членів Комісії з етики відбувається у такому ж порядку, як і при утворенні Комісії з етики.

3. ФУНКЦІЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
3.1. Комісія з питань етики:

 • розглядає письмові звернення членів ВАЛ про порушення Статуту, Правил та інших нормативних документів ВАЛ, а також про виникнення спору;
 • розглядає спори між членами ВАЛ та членами ВАЛ і третіми особами;
 • намагається вирішити спори шляхом переговорів;
 • приймає рішення щодо наявності фактів порушення Статуту, Правил та інших нормативних документів ВАЛ – вердикт та накладання відповідних дисциплінарних стягнень, а, у випадку недосягнення вирішення спорів шляхом переговорів, приймає рішення спорів у судовому порядку.

3.2. Комісія з питань етики може здійснювати розгляд порушень та спорів за дорученням Загальних зборів, Правління ВАЛ та за власною ініціативою.
3.3. Комісія з питань етики може надавати роз’яснення членам ВАЛ щодо вірного тлумачення Статуту, Правил та інших нормативних документів ВАЛ.
3.4. При розгляді порушень та спорів члени Комісії з питань етики здійснюють наступні дії:

 • перевіряють факти та докази, викладені у зверненнях членів ВАЛ;
 • вимагають додаткової інформації, що може висвітлити суттєвість порушення та спору;
 • звертаються до третіх осіб з проханням надати роз’яснення з приводу порушення та спору, що розглядається, якщо така особа, причетна до цього;
 • ведуть переговори з конфліктуючими сторонами;
 • голосують на засіданні Комісії з етики з питань, що вимагають рішення.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1. Члени Комісії з етики для здійснення своїх функцій мають право:

 • приймати участь у всіх засіданнях Комісії з етики та вільно викладати свою особисту точку зору;
 • вимагати від членів та органів ВАЛ надання всіх необхідних документів, вивчення яких відповідає функціям Комісії з етики. Ці документи повинні бути представлені протягом 10 днів;
 • вимагати скликання засідань Правління, Загальних зборів ВАЛ у випадках, коли виявлені серйозні факти порушення чинного законодавства України членами ВАЛ, їх посадовими особами та працівниками;
 • вести переговори з третіми особами – не членами ВАЛ із приводу проблем та спорів, що розглядаються Комісією з етики.

4.2. Члени Комісії з етики зобов’язані:

 • знати чинне законодавство України, Статут та Правила ВАЛ, інші нормативні документи ВАЛ;
 • додержуватись принципу рівноправності конфліктуючих сторін у вирішенні спорів;
 • перевіряти факти та докази неупереджено та не піддаватись будь-якому впливу із-зовні;
 • не пізніше 30 днів із дня одержання доручення робити висновки про результати перевірок;
 • додержуватись конфіденційності інформації, до якої члени Комісії з етики мають доступ при виконанні своїх функцій і не використовувати цю інформацію в особистих цілях чи в інтересах організації, представниками яких вони є.

4.3. Якщо протягом терміну дії повноважень члена Комісії з етики виникли обставини, що заважають виконанню ним своїх функцій чи не сумісні з їх виконанням, цей член Комісії з етики зобов’язаний повідомити про це Правління протягом тижня з того моменту, як йому стали відомі ці обставини. В цьому випадку Правління звільняє члена Комісії з етики від наданих повноважень, за поданням члена ВАЛ призначає нового члена Комісії з етики, який затверджується на найближчих Загальних зборах ВАЛ.

5. ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Комісія з питань етики приймає рішення з питань, що розглядаються, на своїх засіданнях. Засідання комісії проводяться на початку розгляду справи, коли на засіданні приймається рішення про порушення справи та розподіл функцій між членами комісії щодо її проведення, та за результатами розгляду справи. Будь-який член Комісії з етики може вимагати скликання надзвичайного засідання комісії у випадку виявлення порушень, що потребують невідкладного розгляду.
5.2. Засідання Комісії з етики вважається правомочним, якщо на ньому присутні два члени Комісії.
5.3. Кожному члену Комісії з етики належить один голос. Рішення на засіданнях, включаючи прийняття питань до розгляду, приймаються простою більшістю голосів, присутніх на засіданні. При рівній кількості голосів вирішальним є голос Голови Комісії з етики.
5.4. Рішення Комісії з етики, що розглядаються на її засіданнях, оформлюються протоколом.
5.5. Член Комісії з етики у випадку своєї незгоди з думкою більшості має право зафіксувати в протоколі засідання чи оформити окремим документом свою думку й довести її до відома Правління та Загальних зборів ВАЛ. При наявності окремої думки спірне питання підлягає обов’язковому розгляду на найближчому засіданні Правління чи Загальних зборах.
5.6. Засідання Комісії з питань етики скликає її Голова, а за його відсутністю – заступник Голови.
Голова Комісії з етики:

 • пропонує перелік питань для розгляду і проводить засідання Комісії;
 • доручає членам Комісії з етики виконання певних функцій з питань, що розглядаються;
 • представляє Комісію з етики на засіданнях Правління і Загальних зборах та інформує їх про рішення Комісії з етики;
 • підписує всі документи, що виходять від імені Комісії з етики, включаючи протоколи та рішення;
 • у випадках, коли одна або всі конфліктуючі сторони вимагають перегляду рішення Комісії з етики, доводить до відома Правління і Загальних зборів ВАЛ їх точку зору у 3-денний термін.

5.7. На кожному засіданні зі складу Комісії з етики обирається секретар.
Секретар Комісії з етики:

 • веде та підписує протоколи її засідання;
 • забезпечує доведення до адресатів рішень, висновків та інших документів Комісії з етики протягом 10 днів;
 • забезпечує зберігання документів Комісії з етики протягом трьох років.

5.8. Усі протоколи, рішення, висновки та інші документи Комісії з етики зберігаються в установленому головою Комісії з етики місці й порядку.
5.9. На засідання Комісії з етики запрошуються представники конфліктуючих сторін, але їх присутність на цьому засіданні не обов’язкова.

6. РОЗГЛЯД ПОРУШЕНЬ СТАТУТУ ТА ПРАВИЛ ВАЛ.
6.1. Комісія з етики здійснює контроль за додержанням членами ВАЛ правил чесної ринкової поведінки та добросовісної конкуренції, слідкує за тим, щоб діяльність членів ВАЛ не заподіяла шкоди репутації ВАЛ, а також за додержанням членами та органами ВАЛ Статуту, Правил та інших нормативних документів ВАЛ. Для цього Комісія з етики розглядає відповідні письмові звернення членів ВАЛ та доручення Правління та Загальних зборів. Крім того, член Комісії може ініціювати розгляд на засіданні Комісії з етики питання, якщо, на його думку, мало місце порушення Статуту або Правил ВАЛ.
6.2. За рішенням Комісії з етики та за дорученням її Голови відповідний член Комісії проводить перевірку фактів та доказів із питання про порушення, що розглядається. За результатами перевірки член Комісії готує письмовий висновок щодо виявлення, підтвердження, спростування чи уточнення факту порушення. Водночас член Комісії повинен висловити у цьому висновку думку щодо порушення чинного законодавства. Висновок члена Комісії передається Голові Комісії з етики, а його копія – представникові члена ВАЛ, діяльність якого перевірялась.
6.3. Якщо член Комісії з етики виявив чи підтвердив факти порушення, він пропонує заходи щодо їх усунення та виносить їх на засідання Комісії з етики, на якому приймається рішення щодо їх затвердження або уточнення з терміном впровадженням заходів. Рішення вручається у 3 – денний термін представникові члена або органу ВАЛ, діяльність якого перевірялась, під розпис.
Після закінчення терміну впровадження заходів членом Комісії з етики проводиться повторна перевірка (якщо її термін не вказаний у рішенні, то протягом місяця з дня прийняття рішення про повторну перевірку). Якщо заходи не виконані, Комісія повторно розглядає питання і приймає рішення щодо накладання дисциплінарних стягнень на члена або орган ВАЛ.
6.4. Якщо член Комісії з етики виявив чи підтвердив факти серйозних порушень, він виносить на засідання Комісії з етики питання щодо накладання дисциплінарних стягнень на члена або орган ВАЛ.
6.5. Якщо член чи орган ВАЛ не згоден із рішенням Комісії з етики, він подає звернення до Комісії з етики чи до Правління асоціації, яке розглядається як спір конфліктуючих сторін. Термін подання звернення – 1 місяць із дня вручення рішення представникові члена або органу ВАЛ, діяльність якого перевірялась. Звернення подається Голові Комісії з етики або його заступнику.

7. РОЗГЛЯД СПОРІВ
7.1. Розгляд спорів – це процес, результатом якого є вердикт – визнання прав та покладення обов’язків на органи та членів ВАЛ, уточнення їх статусу в Асоціації та розв’язання різних конфліктних ситуацій, що виникають у процесі поточної діяльності ВАЛ.
7.2. При розгляді спорів Комісія з етики ґрунтується на таких принципах:

 • розгляд спору здійснюється тільки у випадку, коли конфліктуючі сторони не згодні вирішити спір шляхом переговорів та примирення;
 • конфліктуючі сторони мають рівні права, можуть вільно викладати свою точку зору з предмета спору та підтверджувати її будь-якими доказами та документами;
 • конфліктуючі сторони у процесі розгляду спору можуть представляти їх юрисконсульти;
 • метою розгляду спору є встановлення істини, що ґрунтується на вірному тлумаченні чинного законодавства України, Статуту, Правил ВАЛ та нормативних документів ВАЛ.

7.3. Розгляд спору на засіданні Комісії з етики відбувається тільки у випадку, коли відповідний член Комісії з етики повідомив її Голову, що переговори з конфліктуючими сторонами щодо примирення не дали результату, і принаймні одна зі сторін наполягає на вирішенні спору шляхом вердикту Комісії з етики. Комісія з етики повинна розглянути спір не пізніше 30 днів з дня, коли вона одержала письмове звернення члена ВАЛ із проханням про розгляд спору або рішення Правління або Загальних зборів.
7.4. У процесі розгляду спору члени Комісії з етики з’ясовують точки зору конфліктуючих сторін та надані ними докази, намагаються схилити їх до примирення. Якщо це вдається, то складається протокол, який підписують уповноважені представники конфліктуючих сторін та Голова Комісії з етики.
7.5. Якщо конфліктуючі сторони не схилились до примирення, Комісія з етики приймає рішення – вердикт. Вердикт містить:
1) висновок Комісії з етики зі спірного питання, що розглянуте;
2) обґрунтування цього висновку;
3) інформація щодо оскарження висновку Комісії з етики (якщо конфліктуючі сторони не погоджуються з висновком).
Вердикт вручається кожній конфліктуючій стороні під розпис у 3-денний термін.
7.6. Якщо будь-яка з конфліктуючих сторін не згідна з вердиктом, вона може вимагати його перевірки Правлінням ВАЛ. Заява щодо перевірки вердикту повинна бути подана до Правління не пізніше 15 днів із того дня, коли вердикт був вручений конфліктуючій стороні.
7.7. Правління ВАЛ доручає одному або декільком своїм членам перевірити вердикт. За результатами перевірки Правління підтверджує рішення Комісії з етики або приймає рішення про його анулювання та призначення додаткового розгляду. Рішення Правління з питання затвердження або анулювання вердикту з розгляду даного спору може бути оскаржене у судовому порядку.

8. ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.
8.1. Це Положення вводиться в дію з дня його затвердження Загальними зборами ВАЛ і є обов’язковим для всіх членів ВАЛ.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситись тільки на підставі рішення Загальних зборів ВАЛ.