Щодо організації та проведення внутрішнього фінансового моніторингу у 2015 році

Щодо організації та проведення внутрішнього фінансового моніторингу у 2015 році (станом на 28.12.2015)

 

Щодо оновлення правил фінансового моніторингу, програм здійснення фінансового моніторингу та інших внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу у 2015 році

1. У зв’язку з набранням чинності Законом України від 14 жовтня 2014 року №1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) у лютому місяці 2015 року ломбардам необхідно було оновити:

– правила фінансового моніторингу;

– програму здійснення фінансового моніторингу;

– посадову відповідального працівника з фінмоніторингу по ломбарду;

– посадову відповідального працівника по відокремленому підрозділу;

– інші внутрішні документи ломбарду з питань фінансового моніторингу.

Після затвердження керівником ломбарду оновлених правил фінансового моніторингу та програми здійснення фінансового моніторингу необхідно було:

– провести та оформити навчання з ознайомлення працівників ломбарду, у т.ч. відокремлених підрозділів, з оновленими правилами фінансового моніторингу та програмою здійснення фінансового моніторингу;

– оформити відповідні документи (розписки, відомості тощо) про ознайомлення працівників ломбарду під розпис із оновленими правилами та програмою.

Також необхідно було провести та оформити навчання щодо ознайомлення працівників ломбарду з іншими оновленими та затвердженими керівником ломбарду внутрішніми документами з фінансового моніторингу.

 

2. У зв’язку з набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 № 552 «Деякі питання організації фінансового моніторингу» та Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08 липня 2015 року № 628, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 липня 2015 р. за № 900/27345, у серпні місяці 2015 року ломбардам необхідно було оновити правила фінансового моніторингу та програму здійснення фінансового моніторингу.

Після затвердження керівником ломбарду оновлених правил фінансового моніторингу та програми здійснення фінансового моніторингу необхідно було:

– провести та оформити навчання з ознайомлення працівників ломбарду, у т.ч. відокремлених підрозділів, з оновленими правилами фінансового моніторингу та програмою здійснення фінансового моніторингу;

– оформити відповідні документи (розписки, відомості тощо) про ознайомлення працівників ломбарду під розпис із оновленими правилами та програмою.

 

3. У зв’язку з набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 693 «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта» у вересні місяці 2015 року ломбардам необхідно було оновити правила фінансового моніторингу та програму здійснення фінансового моніторингу.

Після затвердження керівником ломбарду оновлених правил фінансового моніторингу та програми здійснення фінансового моніторингу необхідно було:

– провести та оформити навчання з ознайомлення працівників ломбарду, у т.ч. відокремлених підрозділів, з оновленими правилами фінансового моніторингу та програмою здійснення фінансового моніторингу;

– оформити відповідні документи (розписки, відомості тощо) про ознайомлення працівників ломбарду під розпис із оновленими правилами та програмою.

 

Асоціацією оновлювались примірні правила фінансового моніторингу, програми здійснення фінансового моніторингу та інші примірні документи з питань фінансового моніторингу.

 

Щодо інших питань з організації та проведення внутрішнього фінансового моніторингу у ломбарді протягом року

Протягом 2015 року ломбардам з питань організації та проведення внутрішнього фінансового моніторингу необхідно було, зокрема:

1. Проводити у встановлені строки та оформлювати навчання працівників ломбарду, у т.ч. відокремлених підрозділів, відповідно до затверджених на 2015 рік керівником ломбарду плану навчання працівників щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та програми навчання працівників щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

Також протягом 2015 року необхідно було проводити навчання із ознайомлення працівників із законодавством (у тому числі із змінами до нього) у сфері у сфері фінансового моніторингу (законами, нормативно-правовими актами), публічними заявами FATF, типологіями міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, тощо які набули чинності або були прийняті/затверджені, розміщені/опубліковані протягом 2015 року.

Щодо роботи з працівниками, що призначались протягом року (новопризначені працівники), до безпосереднього залучення їх до участі у здійсненні або у забезпеченні здійснення фінансових операцій та з метою підготовки з питань проведення фінансового моніторингу необхідно було, зокрема:

– провести та оформити навчання з усіх питань щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу (ознайомлення із законодавством та міжнародними документами у сфері фінансового моніторингу, ознайомлення із засобами і прийомами вивчення клієнтів та перевірки інформації щодо їх ідентифікації, ознайомлення з порядком управління ризиками, здійснення практичних заходів з фінансового моніторингу тощо);

– ознайомити з правилами та програмою проведення фінансового моніторингу та оформити відповідні документи (розписки, відомості), що підтверджують їх ознайомлення з цими документами;

– ознайомити новопризначених працівників з іншими внутрішніми документами ломбарду з питань фінансового моніторингу;

– письмово попередити (ознайомити під розпис) працівників, що задіяні у проведенні фінансового моніторингу, про відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та оформити відповідні документи (розписки, відомості), що підтверджують їх ознайомлення.

2. Оформлювати щомісячні звіти відповідальних працівників (по ломбарду та по кожному відокремленому підрозділу) відповідно до строків, встановлених частиною шостою статті 7 Закону, а саме не пізніше останнього робочого дня звітного місяця, та подавати їх керівнику ломбарду (ознайомлення керівника ломбарду або особи, яка виконує його обов’язки, зі звітом підтверджується його підписом на звіті). При цьому, відповідно до частини шостої статті 7 Закону відповідальні працівники зобов’язані письмово інформувати керівника ломбарду (оформлювати щомісячні звіти) про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, вжиті заходи, тощо не пізніше останнього робочого дня звітного місяця.

3. Здійснювати/проводити реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, інших фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, шляхом внесення відповідної інформації до реєстру.

4. Повідомляти, за наявності, за встановленими формами, у порядку та у строки, зокрема, про (щодо):

– фінансові операції, що підлягають обов’язковому та/або внутрішньому фінансовому моніторингу;

– створення відокремлених підрозділів ломбардів (з метою постановки їх на облік та отримання облікового ідентифікатора);

– змін в інформації, яка стала підставою для взяття ломбарду та/або його відокремлених підрозділів на облік (наприклад, зміни найменування, місцезнаходження, звільнення/призначення відповідальних працівників, звільнення/призначення т.в.о. відповідальних працівників тощо);

– прийняття рішення про припинення діяльності, зокрема, відокремлених підрозділів.

5. Провести у ломбарді та у всіх його відокремлених підрозділах внутрішні перевірки на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, відповідно до затвердженого керівником ломбарду плану перевірок на 2015 рік та у встановлені строки і оформити відповідні акти внутрішніх перевірок.

Акт перевірки після його підписання направляється керівнику ломбарду для інформування та вжиття в разі необхідності заходів реагування. Ознайомлення керівника ломбарду з актом перевірки підтверджується його підписом.

6. Виконувати інші вимоги, встановлені як законодавством у сфері фінансового моніторингу, так і внутрішніми документами ломбарду з питань організації та проведення фінансового моніторингу.

 

Щодо міжнародних стандартів, заяв міжнародних організацій, законодавчих, нормативно-правових актів з питань фінансового моніторингу, які були оприлюднені, розміщені на офіційних веб-сайтах, були прийняті та/або набули чинності у 2015 році, повідомляємо наступне.

 

1. Заяви міжнародних організацій (Публічна заява FATF та інших міжнародних організацій щодо країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму), які були розміщені на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України у 2013 році (розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України (www.sdfm.gov.ua) у розділі Міжнародне співробітництво (Заяви міжнародних організацій):

 

Дата публічної заяви FATF,

інших організацій

Дата розміщення публічної заяви на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу

Публічна заява MONEYVAL щодо Боснії і Герцеговини від 12.12.2014 року

13.03.2015 р.

Публічна заява FATF – 27 лютого 2015 року

16.03.2015 р.

FATF Підвищення рівня виконання міжнародних стандартів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму: постійний процес вдосконалення – 27 лютого 2015 року.

31.03.2015 р.

Публічна заява щодо Кроку 3 Процедури MONEYVAL щодо підвищення рівня відповідності відносно Боснії та Герцеговини – від 14 квітня 2015 року

29.04.2015 р.

Публічна заява FATF – 26 червня 2015 року

06.07.2015 р.

Публічна заява відповідно до 3-го кроку відповідності MONEYVAL’s посилення процедур стосовно Боснії та Герцеговини 14 квітня 2015 року

28.09.2015 р.

ПУБЛІЧНА ЗАЯВА FATF – 23 жовтня 2015 року

02.11.2015 р.

 

2. Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

 

3. Зміни до Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»:

– зміни, внесені Законом України від 12 лютого 2015 року № 198-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції»;

– зміни, внесені Законом України від 2 березня 2015 року № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

– зміни, внесені Законом України від 16 липня 2015 року № 630-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»»;

– зміни, внесені Законом України від 17 липня 2015 року № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій».

 

4. постанови Кабінету Міністрів України:

– постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 552 «Деякі питання організації фінансового моніторингу».

Постановою затверджено Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, виявлення та реєстрації, а також подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Цей Порядок визначає механізм подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» інформації, необхідної для взяття їх на облік як суб’єктів та зняття з обліку, а також виявлення, реєстрації, подання суб’єктами Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Також Постановою затверджено Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, який визначає механізм ведення Держфінмоніторингом обліку інформації про фінансові операції, що стали об’єктом фінансового моніторингу, поданої суб’єктом первинного фінансового моніторингу (його відокремленим підрозділом) відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», та Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу, який визначає механізм ведення Держфінмоніторингом обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу (їх відокремлених підрозділів), які відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» подали інформацію для взяття їх на облік.

– постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 693 «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта».

Цей Порядок визначає механізм надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації, що стосується ідентифікації та/або необхідна для вивчення клієнта, уточнення інформації про нього або проведення поглибленої перевірки клієнта.

– постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 610 «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу».

Цей Порядок визначає механізм здійснення Держфінмоніторингом організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

– постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції».

Цей Порядок визначає механізм формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

– постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 510 «Про порядок визначення держав (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення».

 

5. накази Міністерства фінансів України:

– наказ Мінфіну від 08.07.2015 р. № 628 «Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 липня 2015 р. за № 900/27345.

Цей Порядок  встановлює процедуру погодження суб’єктами первинного фінансового моніторингу, крім спеціально визначених, з Державною службою фінансового моніторингу України строків подання запитуваної інформації у разі неможливості забезпечити суб’єктами первинного фінансового моніторингу дотримання строків, встановлених пунктами 9, 10 частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», з об’єктивних причин.

– наказ Мінфіну від 08.06.2015 р. № 542 «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 червня 2015 р. за №. 749/27194.

Цей Порядок визначає правила формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор суб’єктам первинного фінансового моніторингу та їх відокремленим підрозділам.

– наказ Мінфіну від 10.03.2015 р. № 306 «Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 березня 2015 р. за № 333/26778.

Наказом затверджені (визначені) принципи опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії аналізу таких операцій, призначені для використання під час проведення аналізу отриманих від суб’єктів первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

 

6. розпорядження Нацкомфінпослуг:

– розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 01.10.2015 р. № 2372 «Про затвердження Порядку застосування санкцій, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», пред’явлення вимог та здійснення контролю за їх виконанням Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2015 р. за № 1283/27728.

 

7. Накази Держфінмоніторингу України, якими вносились зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та які було розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України у 2015 році:

 

Дата та номер наказу Держфінмоніторингу України

Дата розміщення наказу на веб-сайті Держфінмоніторингу України

від 13.01.2015 № 5

13.01.2015

від 31.01.2015 № 21

31.01.2015

від 13.02.2015 № 25

13.02.2015

від 14.02.2015 № 26

14.02.2015

від 26.02.2015 № 31

26.02.2015

від 02.03.2015 № 32

02.03.2015

від 23.03.2015 № 37

23.03.2015

від 01.04.2015 № 43

01.04.2015

від 06.04.2015 № 45

06.04.2015

від 14.04.2015 № 50

14.04.2015

від 16.04.2015 № 53

16.04.2015

від 07.05.2015 № 61

08.05.2015

від 22.05.2015 № 70

22.05.2015

від 28.05.2015 № 71

28.05.2015

від 18.06.2015 № 79

18.06.2015

від 01.07.2015 № 85

01.07.2015

від 14.07.2015 № 92

14.07.2015

від 12.08.2015 № 101

12.08.2015

від 19.08.2015 № 105

19.08.2015

від 26.08.2015 № 107

26.08.2015

від 18.09.2015 № 113

18.09.2015

від 23.09.2015 № 119

23.09.2015

від 05.10.2015 № 123

05.10.2015

від 07.10.2015 № 125

07.10.2015

від 02.11.2015 № 139

02.11.2015

від 16.11.2015 № 143

16.11.2015

від 04.12.2015 № 152

04.12.2015

від 18.12.2015 № 158

18.12.2015

від 25.12.2015 № 165

25.12.2015

 

У ломбарді та у кожному відокремленому підрозділі обов’язково повинен бути Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в актуальному стані (з урахуванням змін).

 

Щодо виконання інших вимог законодавства, повязаних із проведення фінансових операцій та встановленням ділових відносин з клієнтами

22 вересня 2015 року набув чинності Указ Президента України від 16 вересня 2015 р. № 549/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Указом введено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким прийнято рішення застосувати строком на один рік персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до окремих фізичних та юридичних осіб.

Особи, до яких застосовані санкції, та види застосованих до осіб санкцій зазначені у додатках до рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 вересня 2015 року, а саме: у додатку 1 щодо фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції), у додатку 2 щодо юридичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції).

Відповідно до статті 5 Закону України від 14 серпня 2014 року № 1644- VII «Про санкції» рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо юридичних та фізичних осіб є обов’язковим до виконання.

Відповідно до Указу, стосовно осіб, що зазначені в додатках 1 та 2 до рішення Ради національної безпеки та оборони України (далі – клієнти), санкції, зокрема «заборона на встановлення ділових контактів» та/або «зупинення фінансових операцій» діють протягом 1 року з дати набрання чинності Указом.

Враховуючи зазначене, суб’єктам первинного фінансового моніторингу – ломбардам необхідно забезпечити виконання вимог Указу в частині застосування відповідних санкцій на визначений період.

Разом з тим, згідно із пунктом 6 частини другої статті 6 Закону суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний, зокрема, повідомляти Держфінмоніторинг України, зокрема, про:

свої підозри щодо діяльності осіб або їх активи, якщо є підстави вважати, що вони пов’язані із злочином, визначеним Кримінальним кодексом України, або спроби проведення фінансових операцій;

фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму.

Крім того, суб’єкт первинного фінансового моніторингу – ломбард зобов’язаний здійснювати управління ризиками з урахуванням результатів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, проведених ним, та їх відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта (частина перша стаття 11 Закону).

При цьому, необхідно зазначити, що наявність ділових відносин з клієнтами, визначеними у санкційних списках, збільшує ризики використання суб’єкта первинного фінансового моніторингу – ломбарду для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму.

Враховуючи викладене, рекомендуємо ломбардам протягом дії санкцій вживати до таких клієнтів додаткові застережні заходи, передбачені для клієнтів високого ризику, зокрема наступні:

інформувати Держфінмоніторинг України про свої підозри щодо діяльності таких осіб або їх активи;

повідомляти про фінансові операції, які вони намагалися здійснити протягом дії санкцій.

Крім того, на виконання вимог законодавства ломбарди протягом дії санкцій зобов’язані:

відмовитися від встановлення ділових контактів з особами, зазначеними в санкційному списку, до яких застосовано санкцію «заборона на встановлення ділових контактів»;

зупинити фінансові операції осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосовано санкцію «зупинення фінансових операцій».

 

Щодо документів, які можуть бути використані на території України для укладення правочинів

Відповідно до вимог частини першої статті 9 Закону суб’єкт первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства зобов’язаний на підставі поданих клієнтом (представником клієнта) офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій (якщо інше не передбачено цим Законом) здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта (представника клієнта).

Згідно частини дев’ятої та десятої статті 9 Закону суб’єкти первинного фінансового моніторингу під час ідентифікації та верифікації фізичних осіб резидентів та нерезидентів встановлюють, зокрема, номер (та за наявності – серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав.

Питання щодо документів, що посвідчують особу та відповідно до законодавства України можуть бути використані на території України для укладення правочинів, розглядалось у Держфінмоніторингу України у березні 2015 року на тридцять п’ятому засіданні Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських фінансових установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (далі Робоча група).

За результатами обговорення зазначеного питання Робоча група вирішила, що перелік документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України визначений пунктом 1 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», а саме:

а) паспорт громадянина України;

б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

в) дипломатичний паспорт України;

г) службовий паспорт України;

ґ) посвідчення особи моряка;

д) посвідчення члена екіпажу;

е) посвідчення особи на повернення в Україну;

є) тимчасове посвідчення громадянина України.

При цьому слід врахувати, що посвідчення особи моряка та посвідчення члена екіпажу, що входять до зазначеного переліку, не можуть бути використані на території України для вчинення правочинів відповідно до частини другої статті 25 та частини третьої статті 26 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Перелік документів, що посвідчують особу іноземців та осіб без громадянства і можуть використовуватися ними для вчинення правочинів на території України, законодавством не визначено.

Відповідно до статті 8 Цивільного кодексу України, якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).

Перелік документів, що використовуються для встановлення особи під час укладення правочинів при вчиненні нотаріальних дій, визначено частиною третьою статті 43 Закону України «Про нотаріат». До таких документів віднесено, зокрема, посвідку на проживання особи, яка мешкає в Україні, а також національний паспорт іноземця або документ, що його замінює.

З урахуванням викладеного, Робоча група вирішила, що при визначені переліку документів, які можуть бути використані суб’єктом первинного фінансового моніторингу для ідентифікації клієнтів – фізичних осіб, слід керуватися вимогами пункту 1 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та за аналогією закону положеннями частини третьої статті 43 Закону України «Про нотаріат».

Отже, при визначенні переліку документів, які можуть бути використані суб’єктом первинного фінансового моніторингу для ідентифікації клієнтів – фізичних осіб, слід керуватися вимогами пункту 1 частини першої статті 13 Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу та її спеціальний статус» та за аналогією закону положеннями частини третьої статті 43 Закону України «Про нотаріат».

 

Щодо публічних діячів

Нагадуємо ломбардам про необхідність виконання вимог Закону щодо обов’язку суб’єктів первинного фінансового моніторингу виявляти відповідно до внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу факт належності клієнта або особи, що діє від його імені, до публічних діячів під час здійснення ідентифікації, верифікації та у процесі їх обслуговування, встановлювати високий ризик стосовно таких клієнтів та виконання інших вимог Закону щодо цих осіб.

Державною службою фінансового моніторингу України на виконання завдань та функцій, визначених Законом, та з метою підвищення ефективності та результативності виконання суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону підготовлено Методичні рекомендації щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій (Методичні рекомендації).

Оновлені та актуалізовані Методичні рекомендації розміщено 20.07.2015 р. на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі Організація фінансового моніторингу/Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу (http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=69&lang=uk).

Асоціація рекомендує ломбардам уважно ознайомитись із Методичними рекомендаціями та врахувати їх під час організації та проведення фінансового моніторингу у ломбардах.

Звертаємо увагу на те, що у Методичних рекомендаціях зазначені інформаційні ресурси (інтернет-адреси), які є рекомендованими для використання з метою виявлення публічних діячів та в яких містяться відомості щодо публічних діячів та їхніх близьких та пов’язаних осіб.

 

Щодо зберігання документів на підставі яких здійснювалась (проводилась) ідентифікація, верифікація клієнта (представника клієнта) та вивчення клієнта

Вважаємо за необхідне нагадати ломбардам позицію Асоціації, яка була розміщена на сайті у січні 2015 року, щодо необхідності зберігання документів, їх копій на підставі яких здійснювалась (проводилась) ідентифікація, верифікація клієнта (представника клієнта) та вивчення клієнта.

Відповідно до вимог пункту 15 частини другої статті 6 Закону суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний зберігати офіційні документи, інші документи (у тому числі створені суб’єктом первинного фінансового моніторингу електронні документи), їх копії щодо ідентифікації осіб (клієнтів, представників клієнтів), а також осіб, яким суб’єктом первинного фінансового моніторингу було відмовлено у проведенні фінансових операцій, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також усі документи, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції) з клієнтом (включаючи результати будь-якого аналізу під час проведення заходів щодо верифікації клієнта чи поглибленої перевірки клієнта), не менше п’яти років після завершення фінансової операції, завершення ділових відносин з клієнтом, а всі необхідні дані про фінансові операції (достатні для того, щоб простежити хід операції) – не менше п’яти років після завершення операції, закриття рахунка, припинення ділових відносин. Нормативно-правовим актом суб’єкта державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу, можуть встановлюватися більш тривалі строки зберігання документів.

Аналіз зазначеної норми свідчить, на наш погляд, про необхідність зберігання документів, їх копій на підставі яких здійснювалась (проводилась) ідентифікація, верифікація клієнта (представника клієнта) та вивчення клієнта не залежно від того на яку суму проводилась (здійснювалась) фінансова операція та незалежно від того чи підлягає фінансова операція фінансовому моніторингу.

Тобто, з моменту набуття чинності зазначеним Законом ломбарди повинні зберігати копії відповідних документів клієнта (представника клієнта) (паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів, реєстраційного номера облікової картки платника податків України або ідентифікаційного номеру згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів, тощо), на підставі яких ломбардом проводилась (здійснювалась) їх ідентифікація та верифікація.

Відповідно до положень частини п’ятнадцятої статті 9 Закону ідентифікація клієнта не є обов’язковою у разі проведення фінансової операції особами, які раніше були ідентифіковані або верифіковані згідно з вимогами закону. Але, при цьому необхідно дотримуватись вимог Закону щодо необхідності уточнення інформації про клієнта (представника клієнта) з метою своєчасного виявлення (встановлення) змін у інформації про клієнта (представника клієнта), наприклад, змін паспортних даних, місця проживання та інших даних, які необхідно встановлювати відповідно до вимог Закону під час проведення ідентифікації. верифікації та вивчення клієнта.

Відповідальність за порушення зазначеної вище норми – штраф у розмірі до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Нагадуємо також про необхідність виконання ломбардами вимог пунктів 2.10 та 2.13 Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 5 серпня 2003 р. № 25 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 24 лютого 2011 р. № 102), щодо необхідності оформлення на працівників, на яких покладаються обов’язки відповідальних за проведення фінансового моніторингу, письмових висновків щодо підтвердження ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, а також призначення відповідального працівника у відокремленому підрозділі за поданням керівника відокремленого підрозділу або особи, яка виконує його обов’язки, за погодженням з відповідальним працівником ломбарду.

Зазначені вимоги поширюються на осіб, які призначались або призначаються відповідальними після набрання чинності розпорядження Держфінпослуг від 24 лютого 2011 р. № 102 (розпорядження набуло чинності 03.06.2011 року).

Крім того, звертаємо увагу ломбардів на необхідність розроблення та затвердження у грудні 2015 року відповідно до вимог Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 5 серпня 2003 р. № 25 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 24 лютого 2011 р. № 102):

– плану проведення внутрішніх перевірок на 2016 рік на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (пункти 9.1, 9.2 та 9.3 розпорядження №102);

– плану навчання та підвищення кваліфікації працівників ломбарду (відокремлених підрозділів) щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу на 2016 рік (пункт 3.4 розпорядження № 102);

– програми навчання працівників щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, на 2016 рік (пункт 4.12 розпорядження № 102).

Також нагадуємо про необхідність дотримання вимог щодо своєчасного проходження працівниками, відповідальними за проведення фінансового моніторингу як у ломбарді, так і у його відокремлених підрозділах, навчання та підвищення кваліфікації.

Відповідно до Закону:

– навчання новопризначених працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, проводиться протягом трьох місяців після призначення на посаду або надання відповідних повноважень;

– працівники, відповідальні за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, повинні підвищувати свою кваліфікацію шляхом проходження навчання та складання екзамену не рідше одного разу на три роки.

Вважаємо за необхідне звернути увагу ломбардів на необхідність ознайомлення відповідальних працівників ломбарду з вимогами, положеннями Закону, зокрема, щодо:

– проведення (здійснення) ідентифікації, верифікації, вивчення тощо клієнтів (представників клієнтів);

– необхідності як встановлення (визначення), переоцінки тощо ризиків, так і необхідності документування результатів такої оцінки, переоцінки тощо;

– вимог до посадових інструкцій працівників ломбарду, що задіяні у проведенні фінансових операцій, та необхідності зазначення відповідних положень щодо фінансового моніторингу у посадових інструкціях.