Щодо проекту змін до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами (стосовно викладення договорів про надання фінансового кредиту та застави на бланках суворого обліку)

              9 вересня 2010 року  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України оприлюднила проект регуляторного акту "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України", яким запропонувала внести зміни до  Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.2005 № 3981, а саме:

Абзац другий підпункту 3.3.2 пункту 3.3 розділу 3 Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.2005 № 3981, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24.05.05 за № 565/10845, викласти у такій редакції:  

Договори про надання фінансових кредитів та договори застави, що забезпечують зобов’язання за договорами фінансового кредиту, складаються у двох екземплярах на бланках суворого обліку. Зразок бланка суворого обліку встановлюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг та має містити облікову серію та номер.”

З повним текстом поекту регуляторного акту можна ознайомитись нижче.

 

Просимо учасників Асоціації надсилати свої пропозиції щодо  проекту на електронну адресу: Julia@cyfra.net

 

 

Текст:

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

__________________________________________________________

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

      м. Київ      №

 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових

актів Державної комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України

 

Відповідно до статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, підпункту 2 пункту 10 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 року № 157, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:

1. Абзац другий підпункту 3.3.2 пункту 3.3 розділу 3 Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.2005 № 3981, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24.05.05 за № 565/10845, викласти у такій редакції:

„Договори про надання фінансових кредитів та договори застави, що забезпечують зобов’язання за договорами фінансового кредиту, складаються у двох екземплярах на бланках суворого обліку. Зразок бланка суворого обліку встановлюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг та має містити облікову серію та номер.”

2. Доповнити пункт 6.1 розділ 6 Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 18.12.2003 № 170, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.01.2004 № 30/8629, новим пунктом 6.1.4 такого змісту:

„6.1.4 порушення ломбардом вимог щодо укладання договорів про надання фінансових кредитів та договорів застави, що забезпечують виконання зобов’язань за договорами фінансового кредиту”

3. Департаменту стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами разом з управлінням правового забезпечення подати це  розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності через 30 днів з моменту його державної реєстрації.

5. Ломбардам протягом 30 днів з моменту набуття чинності цим розпорядженням привести свою діяльність у відповідність до вимог цього розпорядження.

6. Відділу зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційному сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов’язків.

 

 

 Голова    Комісії                                                        В. Волга

 Протокол №  засідання

Комісії  від 

 

  

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

розпорядження Держфінпослуг „Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання

ринків фінансових послуг України”

  1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект розпорядження Держфінпослуг „Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України” розроблений Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг) відповідно до статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, підпункту 2 пункту 10 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 року № 157.

Згідно підпункту 1 пункту 3 статті 7 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” фінансова установа може розпочати надання фінансових послуг, лише якщо облікова і реєструюча система відповідають вимогам, встановленим нормативно-правовими актами.

Відповідно до Положення про надання фінансових послуг ломбардами, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.05р. N 3981, облікова та реєструюча система ломбарду ведеться в електронному вигляді шляхом використання відповідного програмного забезпечення, що забезпечує облік споживачів послуг ломбарду та здійснює реєстрацію їх операцій. Технічне забезпечення ломбарду повинно забезпечувати функціонування облікової та реєструючої систем ломбарду та створюватись на основі комп’ютерних систем, які можуть забезпечити виконання технологічних операцій з ведення обліку в цих системах. Склад та структура технічного забезпечення визначаються ломбардом самостійно, виходячи з його можливості.

Таким чином, відсутність на рівні нормативно-правових актів більш конкретних технічних вимог до програмного забезпечення та визначення складу та структури технічного забезпечення ломбардами самостійно унеможливлює здійснення ефективного нагляду щодо проведених операцій та укладених договорів з надання фінансових послуг та створює умови, при яких окремі договори можуть бути не обліковані.

З урахуванням викладеного та у зв’язку з тим, що договори про надання фінансових послуг відносяться до документів, що використовуються для обслуговування грошового обігу, то, відповідно до абзацу п’ятого частини ІІ номенклатури бланків цінних паперів і документів суворого обліку, що виготовляються за ліцензією Мінфіну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.93 № 283 „Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку”, виникла необхідність встановити вимогу щодо укладання таких договорів на бланках суворого обліку.

 

2. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття регуляторного акта має на меті вдосконалити облікову та рєструючу систему ломбарду більш економним для ломбарду шляхом та здійснення більш ефективного нагляду за операціями ломбарду при проведенні інспекційних перевірок Держфінпослуг.

 

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу

Альтернативним способом досягнення зазначеної мети може бути запровадження конкретних, але більш жорстких вимог до облікової та реєструючої системи ломбарду. Однак, з урахуванням наслідків фінансової кризи, такий спосіб може негативно вплинути на фінансовий стан ломбарду, оскільки, враховуючи обсяг філіальної мережі, ломбарди будуть зобов’язані привести у відповідність до вимог цього розпорядження технічне забезпечення для ведення облікової та реєструючої системи в усіх структурних підрозділах ломбарду із запровадженням щоденної звітності.

Враховуючи викладене, запровадження вимоги щодо укладання договорів з надання фінансових послуг ломбардами на бланках суворого обліку є єдиноможливим та менш витратним для ломбардів.

 

4. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Наказом Міністерства статистики України „Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності” від 11.03.96 р.  N 67 затвердженні такі типові форми первинного обліку бланків суворої звітності, які будуть аналізуватись Держфінпослуг при здійсненні перевірок ломбарду:

СЗ-1 "Прибутково-видаткова накладна N __ на бланки суворої звітності";

СЗ-2 "Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності";

СЗ-3 "Акт на списання використаних бланків суворої звітності";

СЗ-4 "Акт перевірки наявності бланків суворої звітності;

СЗ-5 "Картка-довідка по виданих і використаних бланках суворої звітності".

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Дія регуляторного акта поширюватиметься на таких учасників ринків фінансових послуг, як ломбарди. Інформація, отримана підчас проведення перевірок, буде враховуватись при аналізі фінансових показників діяльності ломбарду шляхом співставлення звітних даних щодо проведених операцій з надання фінансових кредитів із даними облікової та реєструючої системи, які мають бути підтверджені відповідною формою первинного обліку бланків суворої звітності.

Інформація щодо наявності порушень при провадженні діяльності ломбардом із зазначеного питання та наявності не облікованих договорів з надання фінансового кредиту невідкладно буде подана до відповідних контролюючих органів.

Цілі державного регулювання будуть досягнуті шляхом відстеження та контролю за дотриманням ломбардами вимог, установлених законодавством.

Вплив зовнішніх факторів відсутній.

Реалізація положень регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.

 

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття регуляторного акта забезпечить;

вдосконалення державного регулювання в частині здійснення ефективного нагляду над проведеними операціями та укладеними договорами з надання фінансових послуг

мінімізації витрат ломбарду при вдосконаленні обліку операцій без здійснення додаткових витрат на вдосконалення технічних вимог до діючої облікової та реєструючої системи;

недопущення проведення не облікованих операцій ломбардами.

Оцінка впровадження та виконання вимог регуляторного акта може бути здійснена під час здійснення перевірок діяльності фінансових установ.

Збільшення або зменшення надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів, що пов’язані з дією регуляторного акта, не передбачається.

Поінформування ломбардів щодо основних положень регуляторного акта здійснюватиметься шляхом розміщення його на офіційному сайті Держфінпослуг у мережі Інтернет та в офіційних виданнях засобів масової інформації.

 

7. Строк дії акта

Строк дії регуляторного акта – постійно з дня набрання чинності.

Регуляторний акт має набути чинності через 30 днів після його офіційного опублікування. При цьому, ломбарди зобов’язанні привести свою діяльність у відповідність до вимог цього розпорядження протягом 30 днів з моменту набуття ним чинності.

 

8. Показники результативності  акта

Інформацією та її джерелами, на основі яких відстежуватиметься  результативність регуляторного акта, є дані інспекційного департаменту, який здійснює перевірку діяльності фінансових установ.

Показниками результативності даного акта будуть:

кількість суб’єктів господарювання (ломбардів), на яких поширюється дія регуляторного акта станом на кінець І кварталу 2010 року, унесених до Державного реєстру фінансових установ, становила 394;

кількість складених актів за результатами перевірок ломбардів за 2009 рік – 96;

кількість виявлених порушень щодо діяльності ломбарду за 2009 рік – 269;

кількість застосованих заходів впливу до ломбардів за 2009 рік – 128.

Витрати часу суб’єктів господарювання, пов’язані з оформленням договорів про надання фінансового кредиту на бланках суворого обліку з прийняттям регуляторного акта не збільшуються.

Виконання вимог регуляторного акта потребувати витрат коштів суб’єктами господарювання залежно від вартості бланків суворого обліку та їх кількості.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватися шляхом державного контролю за дотримання ломбардами вимог щодо укладання договорів з надання фінансового кредиту.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснене протягом року після набрання ним чинності, не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься його розробником.

Відстеження результативності регуляторного акта не потребує додаткових організаційних заходів Держфінпослуг.

Відстеження результативності регуляторного акта проводитиметься відповідним департаментом Держфінпослуг протягом усього терміну його дії шляхом аналізу результатів розгляду поданих фінансовими установами документів на отримання ліцензій, а також розгляду пропозицій та зауважень, які надійшли до Держфінпослуг.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено департаментом  стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами  Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (м.Київ-001,                       вул. Б.Грінченка, 3, тел. 234-79-20).

 

 

 

 

 

Голова Державної комісії

з регулювання ринків

фінансових послуг України                                                         В. Волга