Щодо проекту змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами

              23 лютого 2010 року Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України оприлюднила на своєму офіційному сайті  проект розпорядження «Про затвердження Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами» (далі – Проект).

Проектом пропонується встановити наступне:

– відповідальний працівник має призначатися за посадою на рівні керівництва установи  (посада, що передбачає здійснення функцій управління установою в цілому та всіма її підрозділами або управління окремими підрозділами установи),

– одна і та сама особа не може бути призначена одночасно  відповідальним працівником установи і відокремленого підрозділу установи, а також в декількох відокремлених підрозділах, які мають право здійснювати розрахунково-касові операції.

Текст Проекту:

 

                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

   Розпорядження Державної комісії з

                                                                     регулювання ринків фінансових

                                        послуг України

                                             __.__.2010    №  ___

 

  

Зміни

до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами

 

 

1. У розділі 1:

1.1. В абзаці дев’ятому слова "термін вживається" замінити словами „терміни вживаються”.

1.2. Доповнити після абзацу десятого новими абзацами такого змісту:

„відокремлений підрозділ – філія, інший відокремлений структурний підрозділ юридичної особи, що розташований поза місцезнаходженням юридичної особи та здійснює всі або частину функцій з надання фінансових послуг від її імені;

посада на рівні керівництва установи (керівна посада) – посада, що передбачає здійснення функцій управління установою в цілому та всіма її підрозділами або управління окремими підрозділами установи”.

У зв’язку з цим абзац одинадцятий уважати відповідно абзацом тринадцятим.

2. У розділі 2:

2.1. Пункт 2.1.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

„Відповідальний працівник призначається за посадою на рівні керівництва установи”.

2.2. Пункт 2.1.5 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

„У разі звільнення відповідального працівника керівник одночасно з його звільненням повинен призначити іншого відповідального працівника”.

У зв’язку з цим абзац третій уважати відповідно абзацом четвертим.

2.3. Пункт 2.1.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

„Одна і та сама особа не може бути призначена одночасно  відповідальним працівником установи і відокремленого підрозділу установи, а також в декількох відокремлених підрозділах, які мають право здійснювати розрахунково-касові операції”.

3. Пункт 4.3 розділу 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

„У випадку виявлення  відповідальним працівником установи (відокремленого підрозділу) будь-якої спроби здійснення особою фінансової операції,  щодо якої в працівників установи (відокремленого підрозділу) виникають мотивовані підозри, що фінансова операція здійснюватиметься з метою легалізації (відмивання) доходів або фінансування тероризму, установа (відокремлений підрозділ) також повідомляє про це Держфінмоніторинг”.

4. У розділі 5:

4.1. Абзац перший пункт 5.1 доповнити новим реченням такого змісту:

„Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства ідентифікації наявних клієнтів, які не підтримують ділові відносини із установою і ризик проведення якими операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, оцінюється суб’єктом як низький, може здійснюватися у разі звернення такого клієнта до установи або проведення операції”.

4.2. Після пункту 5.5 доповнити новим пунктом такого змісту:

„5.6. У разі, якщо документи, на основі яких проводилась ідентифікація, зазнали змін, або закінчився строк їх дії, то при здійсненні клієнтом фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу або спроби її здійснення, установа (відокремлений підрозділ) зобов’язана провести ідентифікацію відповідно до законодавства.

Якщо ризик проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, оцінюється установою (відокремленим підрозділом) як великий, установа (відокремлений підрозділ) постійно уточнює інформацію, отриману за результатами ідентифікації та вивчення клієнта, що здійснює фінансову операцію, але не рідше одного разу на рік. Для інших клієнтів термін уточнення інформації не повинен перевищувати трьох років.

У разі виникнення сумнівів щодо достовірності або відповідності попередньо отриманої інформації про клієнта, установа повинна здійснити заходи з перевірки цієї інформації. Перелік заходів та порядок їх проведення визначається установою із врахуванням сфери  діяльності клієнта”.

У зв’язку з цим пункт 5.6 уважати відповідно пунктом 5.7.

4.3. Пункт 5.6 викласти у такій редакції:

„Установа зобов’язана зберігати документи, які стосуються ідентифікації осіб, та всю документацію про здійснення фінансової операції протягом п’яти років після її проведення, а також на протязі п’яти років з дня закінчення ділових стосунків із клієнтом. Наявна в установі (відокремленому підрозділі) інформація про фінансову операцію має бути достатньою для відтворення обставин проведення цієї операції”.

 

Перший заступник Голови  Комісії                                                   С. Корень