Щодо внесення змін до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами (№ 3981)

        30 липня 2009 року Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг  схвалений для оприлюднення проект розпорядження  “Про затвердження Змін до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами”.

         Метою державного регулювання, у разі прийняття розпорядження “Про затвердження Змін до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами”, є вдосконалення державного регулювання діяльності ломбардів та їхніх відокремлених підрозділів, запровадження системності та єдності у правовому регулюванні цієї діяльності, встановлення чітких та зрозумілих для учасників ринку вимог до відокремлених підрозділів ломбарду.

Текст Проекту:

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпоядження  Державної комісії

з регулювання ринків фінансових

послуг України

„_____” _________ № _______

 

 

 

 

Зміни до Положення

про порядок надання фінансових послуг ломбардами

 

У розділі 1 пункт 1.2 викласти в такій редакції: 

 

„1.2. У цьому Положенні поняття вживаються у такому значенні: 

 

ломбард – це небанківська фінансова установа, предметом діяльності якої є надання фінансових кредитів фізичним особам під заклад майна, а також зберігання рухомого майна фізичних осіб.

 

супутні послуги ломбарду – послуги, які є передумовою надання фінансового кредиту або випливають з його надання;

 

фінансовий кредит ломбарду – надання ломбардом коштів у позику, під заклад майна, на визначений строк та під процент;

 

діяльність ломбардів здійснюється за рахунок власних коштів та коштів, отриманих від кредитних установ за кредитними договорами;

 

відокремлені підрозділи ломбарду – філії та відділення, що розташовані поза місцезнаходженням ломбарду та здійснюють усі або частину його функцій з надання фінансових та супутніх послуг ломбарду;

 

 

облікова система ломбарду – автоматизований реєстр даних про споживачів послуг ломбарду;

 

реєструюча система ломбарду – автоматизований реєстр даних про операції споживачів послуг ломбарду. ”

 

 

2.: У  розділі 2:

 

2.1. У пункті 2.1:

 

підпункт 2.1.4 викласти в такій редакції:

 

             „2.1.4. Мати внутрішні правила або положення, що регламентують надання ломбардом фінансових та супутніх послуг, затверджених у встановленому порядку, які мають відповідати вимогам законодавства.

Правила або положення, що регламентують діяльність ломбардів затверджуються відповідно до установчих документів;

 

Правила або положення, що регламентують діяльність ломбардів повинні бути доступні для ознайомлення клієнтів ломбарду і розміщені на видному місці у приміщенні ломбарду”;

 

              підпункт 2.1.6 викласти в такій редакції:

 

„2.1.6 Повне найменування ломбарду повинне містити слово “ломбард”, посилання на його організаційно-правову форму та інші відомості згідно з вимогами до найменування юридичних осіб, установленими законодавством”;

 

підпункт 2.1.10 викласти в такій редакції:

 

„2.1.10 Ломбард зобов’язаний формувати резервний фонд відповідно до статті 14 Закону України „Про господарські товариства”;

 

             доповнити новим підпунктом 2.1.12 такого змісту:

 

„2.1.12. Керівник та головний бухгалтер ломбарду повинні відповідати Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 13.07.2004 №1590, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за №955/9554”.

 

2.2. Пункт 2.3 після підпункту 2.3.4  доповнити новими підпунктами  такого змісту:

 

„2.3.5 Найменування відокремлених підрозділів ломбарду має відповідати вимогам, установленим законодавством до написання найменувань відокремлених підрозділів юридичних осіб. При цьому в на найменуванні відокремленого підрозділу ломбард має бути зазначений його порядковий номер з наскрізною нумерацією з початку створення першого відокремленого підрозділу.

 

Кожному відокремленому підрозділу ломбард присвоює внутрішній реєстраційний код, який має містити 12 знаків. Перші 8 знаків внутрішнього  реєстраційного коду відокремленого підрозділу мають відповідати ідентифікаційному коду ломбарду за ЄДРПОУ, 9 знак – крапка, 10-12 знаки – порядковий номер відокремленого підрозділу ломбарду.

 

Внутрішній реєстраційний код відокремленого підрозділу ломбарду залишається за таким підрозділом і в разі його ліквідації  та не може присвоюватись новоствореному відокремленому підрозділу ломбарду.

 

2.3.6 Керівник ломбарду не може суміщати обов’язки керівника ломбарду та керівника відокремленого підрозділу у разі, якщо ломбард та відокремлений підрозділ ломбарду розташовані поза межами одного населеного пункту (міста, селища міського типу, села).”

Керівник відокремленого підрозділу – особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи на підставі довіреності, у тому числі підписувати договори та відповідає за діяльність відокремленого підрозділу;

У зв‘язку з цим підпункт 2.3.5 уважати відповідно підпунктом 2.3.7.

 

2.3. Доповнити новим пунктом 2.4 такого змісту:

 

„2.4 Надання фінансових послуг ломбардом після виключення з Державного реєстру фінансових установ не допускається”.

 

3. У Розділі 3:

 

3.1. Пункт 3.1 викласти в такій редакції:

 

„3.1. До фінансових послуг ломбарду належать:

 

             надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;

             надання фінансових кредитів за рахунок коштів, отриманих від кредитних установ за кредитними договорами.”

 

            3.2. Абзац п’ятий  пункту 3.2 виключити.

 

            3.3. У пункті абзац перший викласти в такій редакції:

 

„3.3. Ломбард надає фінансові кредити на підставі договору кредиту, який повинен відповідати вимогам, установленим законодавством, статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та  має містити:”

доповнити після абзацу п’ятого новими абзацами такого змісту:

         „сума до повернення;

  річна процентна ставка;”

У зв’язку з цим абзаци шостий – одинадцятий уважати відповідно абзацами восьмим – тринадцятим.

 

          3.8. Предметом закладу не можуть бути об’єкти інтелектуальної власності та цінні папери. 

4. У тексті Положення слова „застава”, „заставлене майно” та „заставодавець” в усіх відмінках замінити відповідно словами „заклад”,        закладене майно” та закладодавець у відповідних відмінках.

 

Член Комісії – директор департаменту

нагляду за фінансовими компаніями                                              Н. Жила