УВАГА! Затверджено НОВИЙ ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЛОМБАРДИ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Розпорядження
"Про затвердження нової редакції Положення про порядок унесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів"
від 02.10.2008 N 1140

З метою удосконалення державного регулювання діяльності ломбардів Держфінпослуг розпорядженням від 02.10.2008 N 1140:

1. Виклала Положення про порядок унесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ в новій редакції, якою чітко прописала порядок розгляду документів для внесення інформації про ломбард до Реєстру, визначила процедуру виключення з Реєстру відповідної інформації та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінустановою, змінила строки повідомлення Держфінпослуг про зміни в інформації про ломбард та його відокремлений підрозділ.

Держфінпослуг зобов’язала ломбарди, інформація щодо яких унесена до Державного реєстру фінансових установ до набуття чинності змінами, привести свою діяльність у відповідність до вимог нової редакції у шестимісячний строк з дня набрання нею чинності.

2. Внесла зміни до: 

Положення про Державний реєстр фінансових установ, згідно з якими до деяких видів фінустанов можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо внесення інформації про фінустанову чи її відокремлений підрозділ до Реєстру, а також виключення такої інформації, вимоги до документів, які при цьому подаються.

Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, якими встановлено, що для набуття статусу фінансової установи не потрібно подавати примірні договори з клієнтами щодо надання певних послуг, які подавались разом із заявою про отримання відповідної ліцензії.

Розпорядження зареєстроване в Міністерстві юстиції 25 листопада 2008 р. за N 1127/15818 і набирає чинності з 6 грудня 2008 р.

 

 

Текст Положення:

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 18 грудня 2003 р. N 170
(у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 2 жовтня 2008 р. N 1140)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 листопада 2008 р. за N 1127/15818 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок унесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ

Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292, Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 N 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118 (далі – Положення про Державний реєстр), та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері надання фінансових послуг.

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає вимоги до юридичних осіб, виключним видом діяльності яких є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів під заставу майна на визначений строк і під процент та надання визначених законодавством супутніх послуг (далі – ломбарди), для набуття ними статусу фінансової установи та порядок унесення Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг) відповідної інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ (далі – Реєстр), а також установлює вимоги до документів, що подаються ломбардами.

1.2. Терміни, що вживаються у цьому Положенні:

місцезнаходження ломбарду – адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів ломбарду чи закону виступають від його імені;

приміщення – частина нежитлового внутрішнього об’єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ломбардом чи його відокремленим підрозділом при наданні фінансових та супутніх послуг ломбарду та зберіганні заставленого майна;

систематичне невиконання заходів впливу – невиконання протягом року двох або більше заходів впливу, застосованих Держфінпослуг до ломбарду;

спеціальне місце зберігання заставленого майна – окреме приміщення, окрема територія, інше місце з обмеженим доступом, які мають відповідати вимогам, установленим законодавством, бути розташованими за місцезнаходженням ломбарду чи його відокремленого підрозділу або за іншою адресою та бути обладнаними необхідними засобами, які мають забезпечити збереження предмета застави та утримування предмета застави в належному стані (далі – спеціальне місце зберігання).

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положенні про Державний реєстр та інших нормативно-правових актах, які регулюють діяльність ломбардів.

1.3. Набуття ломбардом статусу фінансової установи, видача свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (далі – Свідоцтво), переоформлення та видача дубліката Свідоцтва, виключення інформації про ломбард з Державного реєстру фінансових установ (далі – Реєстр) та анулювання Свідоцтва, унесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду, виключення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду, а також учинення інших реєстраційних дій здійснюються відповідно до Положення про Державний реєстр з урахуванням особливостей, установлених цим Положенням.

1.4. Ломбард має право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг, зазначену в його установчих документах, у порядку, установленому законодавством, тільки після набуття ним статусу фінансової установи і отримання Свідоцтва в установленому цим Положенням порядку. Копія Свідоцтва, засвідчена підписом керівника та печаткою ломбарду, має бути розміщена ломбардом у приміщенні ломбарду та його відокремленого підрозділу в місці, доступному для ознайомлення клієнтів.

1.5. Ломбард має право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг через свої відокремлені підрозділи за умови внесення інформації про них до Реєстру та дотримання ломбардом і його відокремленими підрозділами вимог законодавства щодо діяльності на ринках фінансових послуг з надання фінансових кредитів та супутніх ломбардних послуг.

1.6. Ломбард для кожного відокремленого підрозділу повинен затвердити відповідно до його установчих документів положення про відокремлений підрозділ, яке має відповідати вимогам законодавства.

1.7. Свідоцтво видається Держфінпослуг та підписується директором відповідного департаменту, підпис якого засвідчується печаткою Держфінпослуг.

Свідоцтво видається без зазначення строку дії і діє до прийняття Держфінпослуг рішення про виключення інформації про ломбард з Реєстру та анулювання Свідоцтва.

Анульоване Свідоцтво зберігається в Держфінпослуг у справі ломбарду.

1.8. Ломбард повинен відповідати вимогам цього Положення та законодавства про діяльність ломбардів як на дату подання ним заяви, так і протягом усього строку знаходження інформації про нього в Реєстрі. Датою подання заяви ломбардом є дата реєстрації заяви ломбарду в Держфінпослуг.

1.9. У разі прийняття Держфінпослуг рішення про виключення інформації про ломбард з Реєстру та анулювання Свідоцтва на підставі виявлення недостовірної інформації в документах, поданих ломбардом для внесення інформації про нього до Реєстру, або установленого перевіркою факту відсутності ломбарду за місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи, та неповідомлення Держфінпослуг і державного реєстратора в строки, установлені законодавством, про зміну свого місцезнаходження ломбард може подати нову заяву про внесення інформації до Реєстру не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про виключення інформації про ломбард з Реєстру.

1.10. Документи, які подаються ломбардом до Держфінпослуг для внесення інформації про нього до Реєстру, мають:

1.10.1 відповідати вимогам законодавства;

1.10.2 бути викладеними державною мовою;

1.10.3 бути підписаними керівником ломбарду та засвідченими печаткою ломбарду (окрім установчих документів та копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, які мають бути засвідчені у відповідності до вимог законодавства);

1.10.4 містити дату складання документа.

Строк, що минув з дати складання всіх документів, які подаються до Держфінпослуг ломбардом (крім копій установчих документів, змін до них, примірного договору про надання фінансового кредиту, копії свідоцтва про державну реєстрацію ломбарду як юридичної особи, копії документів, що підтверджують право власності або права користування приміщенням за місцезнаходженням ломбарду та спеціальним місцем зберігання заставленого майна, примірного договору про надання фінансового кредиту), не повинен перевищувати тридцяти календарних днів на дату подання заяви.

1.11. Документи повинні надаватись ломбардом у швидкозшивачі, містити внутрішній опис із зазначенням кількості аркушів кожного документа, а документи на двох і більше аркушах мають бути пронумеровані та прошнуровані, завірені підписом керівника та засвідчені печаткою ломбарду.

1.12. Інформація, яка надається ломбардом до Держфінпослуг в електронному вигляді, у форматі, встановленому Держфінпослуг, має відповідати інформації, що міститься в поданих ломбардом паперових документах.

II. Вимоги до ломбарду для набуття ним статусу фінансової установи та його відокремлених підрозділів для внесення інформації до Реєстру

2.1. Для набуття статусу фінансової установи ломбард повинен бути створений у відповідній організаційно-правовій формі згідно з вимогами законодавства.

2.2. Держфінпослуг уносить інформацію про ломбард до Реєстру та видає йому Свідоцтво в разі дотримання ломбардом-заявником таких обов’язкових умов:

2.2.1 установчі документи відповідають вимогам Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.2005 N 3981, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2005 за N 565/10845;

2.2.2 наявності на дату подання заяви сформованого відповідно до вимог законодавства та установчих документів статутного капіталу;

2.2.3 наявності на останній день місяця, що передує поданню заяви, власного капіталу в розмірі не менше ніж 200000 гривень;

2.2.4 відповідності керівника та головного бухгалтера ломбарду Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 13.07.2004 N 1590, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554;

2.2.5 наявності приміщення (на правах власності або користування) площею не менше ніж 5 квадратних метрів, призначеного для надання фінансових послуг та супутніх послуг ломбарду, та спеціального місця зберігання;

2.2.6 наявності правил або положень, що регламентують діяльність ломбарду, і примірного договору про надання фінансового кредиту, що затверджені відповідно до установчих документів та відповідають вимогам законодавства, у тому числі Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

2.2.7 наявності спеціального технічного обладнання, облікової та реєструючої системи, необхідних для надання фінансових послуг, що забезпечують належний та своєчасний облік фінансових послуг та пов’язаних з цим фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства (у тому числі програмне забезпечення, комп’ютерна техніка, комунікаційні засоби – телефон, факс, вихід до мережі Інтернет, електронна пошта).

2.3. Для внесення інформації про відокремлений(і) підрозділ(и) до Реєстру ломбард має дотримуватись таких обов’язкових умов:

2.3.1 найменування відокремлених підрозділів ломбарду має відповідати вимогам, установленим законодавством до написання найменувань відокремлених підрозділів юридичних осіб. При цьому в найменуванні відокремленого підрозділу ломбарду має бути зазначений його порядковий номер з наскрізною нумерацією з початку створення першого відокремленого підрозділу ломбарду.

Кожному відокремленому підрозділу ломбард присвоює внутрішній реєстраційний код, який має містити 12 знаків. Перші 8 знаків внутрішнього реєстраційного коду відокремленого підрозділу мають відповідати ідентифікаційному коду ломбарду за ЄДРПОУ, 9 знак – крапка, 10 – 12 знаки – порядковий номер відокремленого підрозділу ломбарду*;

____________
* Приклад присвоєння відокремленому підрозділу ломбарду реєстраційного номера: ломбард має код за ЄДРПОУ 90000008, тоді реєстраційний номер першого відокремленого підрозділу такого ломбарду має бути: 90000008.001. 

2.3.2 затвердження для кожного відокремленого підрозділу правил або положень, що мають відповідати вимогам законодавства;

2.3.3 наявності у відокремленого підрозділу приміщення, яке відповідає вимогам підпункту 2.2.5 пункту 2.2 цього розділу;

2.3.4 наявності спеціального технічного та програмного забезпечення, облікової та реєструючої системи, необхідних для надання фінансових послуг, що забезпечують належний та своєчасний облік фінансових послуг та пов’язаних з цим фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства;

2.3.5 наявності у відокремленого підрозділу ломбарду керівника;

2.3.6 наявності у ломбарду власного капіталу в розмірі не менше ніж 200000 гривень та відсутності у ломбарду невиконаних рішень Держфінпослуг щодо застосованих до нього заходів впливу на дату подання до Держфінпослуг заяви про внесення до Реєстру інформації про відокремлені підрозділи юридичної особи;

2.3.7 наявності копії Свідоцтва розміщеної у приміщенні відокремленого підрозділу в місці, доступному для ознайомлення клієнтів. Водночас на зворотному боці копії Свідоцтва, завіреної підписом керівника ломбарду та печаткою, має бути зазначена інформація, яка включає повне найменування та внутрішній реєстраційний код відокремленого підрозділу, інформацію про керівників ломбарду (прізвище, ім’я, по батькові) та номери їх контактних телефонів.

____________
* Приклад присвоєння відокремленому підрозділу ломбарду реєстраційного номера: ломбард має код за ЄДРПОУ 90000008, тоді реєстраційний номер першого відокремленого підрозділу такого ломбарду має бути: 90000008.001.  

III. Документи, які подаються для внесення інформації про ломбард та його відокремлений підрозділ до Реєстру

3.1. Для набуття статусу фінансової установи ломбард подає (надсилає) до Держфінпослуг такі документи:

3.1.1 заяву (додаток 2 до Положення про Державний реєстр);

3.1.2 реєстраційну картку юридичної особи (додаток 3 до Положення про Державний реєстр) у паперовому та електронному вигляді у форматі, установленому Держфінпослуг;

3.1.3 засвідчену в установленому законодавством порядку копію установчих документів та всіх змін до них на дату подання заяви;

3.1.4 засвідчену в установленому законодавством порядку копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

3.1.5 копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщенням за місцезнаходженням ломбарду;

3.1.6 довідку в довільній формі про наявність у ломбарду спеціального місця зберігання, завірену підписом керівника та печаткою ломбарду, яка має містити інформацію щодо адреси, за якою розташоване спеціальне місце зберігання, та відповідності його вимогам законодавства. У разі, якщо адреса, за якою розташоване спеціальне місце зберігання, не є місцезнаходженням ломбарду, необхідно надати додатково копії документів, що підтверджують право власності або користування цим місцем зберігання;

3.1.7 довідку про відповідність керівника та головного бухгалтера та/або посадових осіб ломбарду, на яких покладено ведення бухгалтерського обліку ломбарду, професійним вимогам, установленим Держфінпослуг, за формою згідно з додатком 1 до цього Положення. У разі відсутності в штаті ломбарду посади головного бухгалтера додатково подається розпорядчий документ про обрану ломбардом форму організації ведення бухгалтерського обліку із зазначенням особи, на яку покладено обов’язки з ведення бухгалтерського обліку, та/або договір з юридичною чи фізичною особою – суб’єктом підприємництва про надання бухгалтерських послуг;

3.1.8 довідку в довільній формі про наявність облікової та реєструючої системи (у тому числі програмного забезпечення) та відповідність цієї системи вимогам, установленим Положенням про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.2005 N 3981, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.05.2005 за N 565/10845, спеціального технічного обладнання (у тому числі комп’ютерної техніки), комунікаційних засобів (телефон, факс, вихід до мережі Інтернет, електронна пошта), які використовуються в ломбарді;

3.1.9 фінансову звітність, складену відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689, за станом на останній день місяця, що передує поданню заяви;

3.1.10 довідку в довільній формі про наявність у ломбарду правил або положення, що регламентує діяльність ломбарду та відповідає вимогам законодавства, із зазначенням дати та номера розпорядчого документа про прийняття рішення щодо затвердження цих правил або положення;

3.1.11 копію примірного договору про надання фінансового кредиту.

3.2. Відповідальність за достовірність інформації, яка міститься в усіх документах, поданих до Держфінпослуг, несуть особи, які засвідчили ці документи своїми підписами та печатками.

3.3. Для внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру ломбард має подати до Держфінпослуг такі документи:

3.3.1 заяву про внесення інформації про відокремлені підрозділи юридичної особи (додаток 6 до Положення про Державний реєстр);

3.3.2 реєстраційну картку з інформацією про відокремлений підрозділ юридичної особи в паперовій (додаток 4 до Положення про Державний реєстр) та електронній формі у форматі, установленому Держфінпослуг;

3.3.3 довідку про відповідність відокремленого підрозділу ломбарду встановленим до нього вимогам законодавства із зазначенням дати та номера документа про прийняття рішення щодо затвердження положення про відокремлений підрозділ ломбарду (додаток 2 до цього Положення).

3.4. Держфінпослуг має право здійснювати перевірку відомостей та може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, що містяться в поданих ломбардом документах для внесення інформації про ломбард або його відокремлений підрозділ до Реєстру.

IV. Порядок розгляду документів для внесення інформації про ломбард та/або відокремлений підрозділ ломбарду до Реєстру

4.1. Розгляд заяви та документів, наданих ломбардом для внесення інформації про ломбард та/або відокремлений підрозділ ломбарду до Реєстру, Держфінпослуг здійснює відповідно до розділів IV та V Положення про Державний реєстр.

4.2. Рішення про залишення без розгляду заяви про внесення інформації про ломбард до Реєстру приймається за наявності підстав, зазначених у пункті 7 розділу IV Положення про Державний реєстр. У разі прийняття такого рішення Держфінпослуг протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення оформлює та надсилає ломбарду відповідне повідомлення з копією такого рішення.

4.3. У разі залишення заяви ломбарду про внесення інформації до Реєстру без розгляду, Держфінпослуг може повернути документи, які додавалися до заяви про внесення інформації до Реєстру, у разі письмового звернення заявника про повернення таких документів, якщо він письмово погодився з підставами, зазначеними в рішенні Держфінпослуг про залишення заяви без розгляду. Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, ломбард має право повторно надати до Держфінпослуг нову заяву та документи для розгляду в установленому цим Положенням порядку.

4.4. Рішення про відмову щодо внесення інформації про ломбард до Реєстру приймається за умови наявності підстав, викладених у пункті 12 розділу IV Положення про Державний реєстр фінансових установ. У разі прийняття такого рішення Держфінпослуг протягом 5 робочих днів оформлює та надсилає до ломбарду відповідне повідомлення з такого рішення.

4.5. Держфінпослуг приймає рішення про відмову щодо внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Реєстру з таких підстав:

4.5.1 заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада якої не вказана;

4.5.2 документи оформлені з порушенням вимог законодавства, у тому числі цього Положення;

4.5.3 документи подані не в повному обсязі;

4.5.4 у заяві та поданих до неї документах виявлено недостовірну інформацію;

4.5.5 невідповідність відокремленого підрозділу вимогам цього Положення.

4.6. Після усунення причин, що були підставою для відмови в унесенні інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Реєстру, ломбард може повторно подати до Держфінпослуг заяву про внесення інформації про відокремлений підрозділ юридичної особи та документи до неї.

4.7. У разі прийняття позитивного рішення щодо внесення до Реєстру інформації про відокремлений підрозділ ломбарду Держфінпослуг протягом 5 робочих днів з дати прийняття такого рішення вносить до Реєстру відповідну інформацію та надсилає ломбарду відповідне повідомлення згідно з додатком 3 до цього Положення.

V. Порядок подання ломбардом інформації у разі виникнення змін у документах ломбарду та/або відокремленого підрозділу ломбарду, які надавалися для внесення інформації до Реєстру

5.1. У разі виникнення змін, що є підставою для переоформлення Свідоцтва, визначених Положенням про Державний реєстр, ломбард зобов’язаний протягом 15 робочих днів з дати виникнення таких змін подати до Держфінпослуг разом з повідомленням про зміни в інформації, яка надавалася для внесення інформації про ломбард та/або відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ (додаток 4 до цього Положення) (далі – повідомлення про зміни), такі документи:

5.1.1 заяву про переоформлення Свідоцтва (додаток 7 до Положення про Державний реєстр);

5.1.2 реєстраційну картку юридичної особи (додаток 3 до Положення про Державний реєстр) у паперовій та електронній формі у форматі, установленому Держфінпослуг;

5.1.3 оригінал Свідоцтва;

5.1.4 засвідчену в установленому законодавством порядку копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

5.1.5 засвідчені в установленому законодавством порядку копії установчих документів ломбарду або змін до них, які засвідчують унесення відповідних змін;

5.1.6 копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщенням за новим місцезнаходженням ломбарду, засвідчені підписом керівника та печаткою ломбарду (у разі зміни місцезнаходження ломбарду);

5.1.7 довідку в довільній формі про наявність у ломбарду спеціального місця зберігання, завірену підписом керівника та печаткою ломбарду, яка має містити інформацію щодо адреси, за якою розташоване спеціальне місце зберігання, та відповідності його вимогам законодавства (у разі зміни місцезнаходження ломбарду).

5.2. Ломбард зобов’язаний письмово повідомити Держфінпослуг про отримання (переоформлення, анулювання) згідно із законодавством ліцензій на провадження певного виду господарської діяльності, виданих іншими органами виконавчої влади, протягом 15 робочих днів з дати отримання такої ліцензії.

5.3. Ломбард зобов’язаний протягом 15 робочих днів з дати виникнення інших, ніж визначені в пункті 5.1 цього розділу, змін у інформації, яка міститься у Реєстрі, надіслати до Держфінпослуг письмове повідомлення про зміни (додаток 4 до цього Положення), реєстраційну картку юридичної особи (додаток 3 до Положення про Державний реєстр) у паперовому та електронному вигляді у форматі, установленому Держфінпослуг, та копії документів, що підтверджують такі зміни.

5.4. У разі виникнення змін в інформації про відокремлений підрозділ ломбарду, що міститься у Реєстрі, ломбард протягом 15 робочих днів з дати виникнення змін має подати до Держфінпослуг повідомлення про зміни (додаток 4 до цього Положення), реєстраційну картку з інформацією про відокремлений підрозділ юридичної особи (додаток 4 до Положення про Державний реєстр) у паперовій та електронній формі у форматі, установленому Держфінпослуг, та довідку про відповідність відокремленого підрозділу ломбарду встановленим до нього вимогам (додаток 2 до цього Положення).

5.5. Протягом 15 робочих днів з дати надходження повідомлення про зміни до інформації про відокремлений підрозділ ломбарду та всіх документів до нього Держфінпослуг уносить відповідні зміни до Реєстру і надсилає ломбарду відповідне повідомлення засобами електронного зв’язку.

VI. Порядок виключення з Реєстру інформації про ломбард та/або відокремлений підрозділ ломбарду та анулювання Свідоцтва

6.1. Рішення про виключення інформації про ломбард з Реєстру та анулювання Свідоцтва може бути прийняте Держфінпослуг за наявності підстав, визначених Положенням про Державний реєстр. Підставами для виключення інформації про ломбард з Реєстру також можуть бути:

6.1.1 систематичне (два або більше разів на рік) неповідомлення ломбардом Держфінпослуг у встановлені законодавством строки про зміни в інформації, яка міститься в документах, поданих для внесення інформації щодо ломбарду та/або його відокремлених підрозділів до Реєстру;

6.1.2 систематичне невиконання заходів впливу, застосованих Держфінпослуг до ломбарду;

6.1.3 установлений перевіркою факт відсутності ломбарду за місцезнаходженням, зазначеним у Свідоцтві, та неповідомлення Держфінпослуг і державного реєстратора в строки, установлені законодавством, про зміну свого місцезнаходження.

6.2. У разі ліквідації відокремленого підрозділу ломбард зобов’язаний протягом 15 робочих днів з дати прийняття ломбардом відповідного рішення у письмовій формі повідомити про прийняття цього рішення Держфінпослуг та надати такі документи:

6.2.1 заяву про виключення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду з Реєстру (додаток 5 до цього Положення);

6.2.2 копію документа, що засвідчує прийняте ломбардом рішення про ліквідацію свого відокремленого підрозділу, завірену підписом керівника та печаткою ломбарду;

6.2.3 копію ліцензії, виданої Держфінпослуг для відокремленого підрозділу ломбарду (у разі наявності).

6.3. Держфінпослуг протягом 15 робочих днів з дати надходження заяви про виключення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду з Реєстру приймає рішення про виключення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду з Реєстру та вносить відповідні зміни до Реєстру.

6.4. У разі прийняття Держфінпослуг рішення щодо виключення інформації про ломбард з Реєстру автоматично виключається з Реєстру інформація про всі відокремлені підрозділи такого ломбарду.

VII. Контроль за додержанням вимог цього Положення

7.1. Контроль за додержанням вимог цього Положення здійснюється Держфінпослуг відповідно до законодавства.

7.2. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за дотриманням цього Положення до ломбарду застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством.

 

Член Комісії – директор
департаменту нагляду за
фінансовими компаніями 
 
 
К. Отченаш 

 

Додаток 1
до Положення про порядок унесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ 

Повне найменування ломбарду 
____________________________________ 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ломбарду 
____________________________________ 

Довідка
про відповідність керівника та головного бухгалтера ломбарду професійним вимогам, установленим Держфінпослуг,
за станом на "___" ____________ 200_ р.

N
з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 
Посада 
Освіта (найменування навчального закладу, рік закінчення, освітньо-кваліфікаційний рівень, серія, номер та дата видачі диплома) 
Стаж роботи 
загальний 
на посадах керівників 

  
  
  
  
  

_________________________________
   (найменування посади керівника ломбарду) 
____________
(підпис) 
_______________________
(ініціали, прізвище) 
  
М. П. 

 

Додаток 2
до Положення про порядок унесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ  

"___" _____________ 200_ р. N ______
 (дата реєстрації та номер вихідного документа) 

ДОВІДКА
про відповідність відокремленого підрозділу ломбарду встановленим до нього вимогам

Ломбард ______________________________________________________________________________,
                                                                                     (повне найменування ломбарду)
______________________________________________________________________________________,
                                                                                   (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
реєстраційний номер ___________________________________________________________________,
дата видачі, серія та номер Свідоцтва _____________________________________________________,
повідомляє про створення відокремленого підрозділу ломбарду:
1. ____________________________________________________________________________________,
                                                              (повне найменування відокремленого підрозділу ломбарду)
2. ____________________________________________________________________________________,
                                                                (місцезнаходження відокремленого підрозділу ломбарду)
3. ____________________________________________________________________________________
                                                    (внутрішній реєстраційний код відокремленого підрозділу ломбарду)
та інформує:

1) положення про відокремлений підрозділ ломбарду затверджене _____________________________
                                                                                                                                                                   (зазначаються дата, номер та
______________________________________________________________________________________
                найменування документа (протокол, наказ тощо), яким було затверджене положення про відокремлений
______________________________________________________________________________________
                         підрозділ, та найменування органу управління або найменування посади керівника ломбарду,
______________________________________________________________________________________
                     до компетенції якого відповідно до установчих документів ломбарду належить вирішення питання
______________________________________________________________________________________
                                                                                створення відокремлених підрозділів)
та відповідає вимогам чинного законодавства;

2) відокремлений підрозділ ломбарду для провадження діяльності з надання фінансових послуг за своїм місцезнаходженням має приміщення, яке відповідає вимогам, установленим цим Положенням;

3) відокремлений підрозділ ломбарду має спеціальне приміщення для зберігання заставленого майна, яке відповідає вимогам, установленим цим Положенням;

4) облікова та реєструюча система у відокремленому підрозділі відповідає вимогам, установленим Положенням про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 N 3981, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.05.2005 за N 565/10845; відокремлений підрозділ забезпечено спеціальним технічним та програмним забезпеченням відповідно до вимог нормативно-правових актів Держфінпослуг. 

_________________________________
   (найменування посади керівника ломбарду) 
________________
(підпис) 
__________________________
(ініціали, прізвище) 
"___" ____________ 200_ року  
М. П. 

 

Додаток 3
до Положення про порядок унесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ

Департамент нагляду за фінансовими компаніями Держфінпослуг, розглянувши заяву
______________________________________________________________________________________
                                                                                     (повне найменування ломбарду)
від ________________________________ N _________________________, повідомляє про прийняття
                     (дата надходження документів)                                        (вхідний номер)
рішення Держфінпослуг від _______________________________ N ______________________ щодо
                                                                                (дата прийняття рішення)                                       (номер рішення)
внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про відокремлений підрозділ ломбарду:
______________________________________________________________________________________
                                                            (повне найменування відокремленого підрозділу ломбарду)
 
Директор департаменту  
___________________
(підпис)  
__________________________
(ініціали, прізвище) 
  
М. П. 

 

Додаток 4
до Положення про порядок унесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ 

"___" ____________ 200_ р. N ________
  (дата реєстрації та номер вихідного документа) 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни в інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ, про ломбард та/або відокремлений підрозділ ломбарду

Ломбард _____________________________________________________________________________,
                                                                                     (повне найменування ломбарду)
______________________________________________________________________________________,
                                                                                   (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
реєстраційний номер ___________________________________________________________________,
серія, номер та дата видачі Свідоцтва _____________________________________________________,

повідомляє про зміни в інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ, про ломбард та/або його відокремлений(і) підрозділ(и), а саме:
______________________________________________________________________________________
                (зазначити перелік змін, які відбулися, у разі зміни інформації про відокремлений підрозділ зазначаються
                                                                           його назва та внутрішній реєстраційний код)

Водночас надає:

реєстраційну картку, контрольна сума __________________________________ на _____________ арк.
та такі документи, що підтверджують вищезазначені зміни:

1. ________________________________________________________________ на _____________ арк.,
                                                   (зазначити перелік підтвердних документів)

2. ________________________________________________________________ на _____________ арк.

Усього ____________________________________________________________________________ арк.
                                                                                  (зазначити загальну кількість аркушів)

З частиною другою статті 43 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ознайомлений.

У разі виникнення будь-яких питань щодо поданих документів або інших, пов’язаних з унесенням інформації до Державного реєстру фінансових установ, звертатися до
______________________________________________________________________________________
                                                          (прізвище, ім’я, по батькові, посада, номер телефону, факсу) 

 

Додаток 5
до Положення про порядок унесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ 

"___" ____________ 200_ р. N _______
 (дата реєстрації та номер вихідного документа) 

ЗАЯВА
про виключення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду з Державного реєстру фінансових установ

Ломбард ______________________________________________________________________________,
                                                                                              (повне найменування)
______________________________________________________________________________________,
                                                                                                 (місцезнаходження)
______________________________________________________________________________________,
                                                                                  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
реєстраційний номер ___________________________________________________________________,

дата видачі, серія та номер Свідоцтва _____________________________________________________,

повне найменування відокремленого підрозділу заявника _____________________________________
просить виключити інформацію про відокремлений підрозділ ломбарду з Реєстру у зв’язку з ______________________________________________________________________________________
                                                                                               (зазначити причину) 

Внутрішній реєстраційний код відокремленого підрозділу 
Місцезнаходження відокремленого підрозділу 

Два примірники опису (переліку) документів додаються. 
___________________________________
     (найменування посади керівника ломбарду)  
______________
(підпис)  
__________________________
(ініціали, прізвище) 

____________