УВАГА! ПРОЕКТ "Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Держреєстру…

Шановні учасники Асоціації!

Доводимо до Вашого відома, що найближчим часом  Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ (від 18 грудня 2003 року N 170)  буде викладене в новій редакції, яка суттєво відрізняється від існуючого Положення.

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо  ретельно ознайомитись з проектом Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів

Текст Проекту

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

____________________________________________________________

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

      м. Київ      

           

Про затвердження нової редакції

Положення про порядок внесення

інформації про ломбарди до Державного

реєстру фінансових установ та про внесення

змін до деяких нормативно-правових актів

  Відповідно до статті 27, пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та підпункту 4 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 № 292, з метою удосконалення державного регулювання діяльності ломбардів Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:

 

1. Унести зміни до Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.12.2003 № 170, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2004 за № 30/8629, виклавши його в новій редакції, що додається.

 

2. До розділу І Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118, унести такі зміни:

 

2.1. В абзаці восьмому пункту 1 виключити слова у дужках „та в електронній формі”;

 

2.2. Пункт 15 викласти в такій редакції:

 

„15. Відповідними нормативно-правовими актами щодо окремих видів фінансових установ можуть визначатися додаткові вимоги до заявника для внесення інформації про нього та його відокремлені підрозділи до Реєстру, вимоги до документів, які при цьому подаються заявником, порядок унесення інформації про заявника та його відокремлений підрозділи до Реєстру та виключення інформації про заявника та його  відремлений підрозділ з Реєстру”.

 

3. Підпункт 3.1.13 пункту 3.1 розділу 3 Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.12.2003 № 152, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за № 1252/8573, після слів «відповідно до його установчих документів» доповнити словами у дужках «(крім примірних договорів, які фінансові компанії подають разом із заявою на отримання відповідної ліцензії).

 

4. Ломбардам, інформація щодо яких унесена до Державного реєстру фінансових установ до набуття чинності цим розпорядженням, привести свою діяльність у відповідність до вимог нової редакції Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим розпорядженням та надати до Держфінпослуг підтверджуючі документи щодо проведеної роботи.

 

5. Департаменту нагляду за фінансовими компаніями разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до

 

Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

 

6. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

 

7.   Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії – директора департаменту нагляду за фінансовими компаніями.

 

 

Голова    Комісії                                              В. Альошин

 

Протокол №      засідання

                                                                                                                               Комісії  від              .

 

 

 

 

 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                       Розпорядження  Державної комісії з

                                                                                          регулювання ринків фінансових

                                                                                         послуг України

                                                                                         18.12.2003  № 170

                                                                                        (у редакції розпорядження

                                                                                        Державної комісії з регулювання

                                                                                        ринків фінансових послуг        

                                                                                        України від _________ № _______)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок внесення інформації про ломбарди

до Державного реєстру фінансових установ

 

Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ (далі – Положення) розроблене відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292, Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 N 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118 (далі – Положення про Державний реєстр), та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері надання фінансових послуг.

 

І. Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає вимоги до юридичних осіб, виключним видом діяльності яких є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів під заставу майна на визначений строк і під процент та надання визначених законодавством супутніх послуг (далі – ломбарди), для набуття ними статусу фінансової установи та порядок унесення Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг) відповідної інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ (далі – Реєстр), а також установлює вимоги до документів, що подаються ломбардами.

 

1.2. Терміни, що вживаються у цьому Положенні:

 

місцезнаходження ломбарду – адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів ломбарду чи закону виступають від його імені;

приміщення – частина нежитлового  внутрішнього об’єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ломбардом чи його відокремленим підрозділом при наданні фінансових та супутніх послуг ломбарду та зберіганні заставленого майна;

  систематичне невиконання заходів впливу – невиконання або часткове невиконання протягом року двох або більше заходів впливу, застосованих Держфінпослуг до ломбарду;

спеціальне місце зберігання заставленого майна – окреме приміщення, окрема територія, інше місце з обмеженим доступом, які мають відповідати вимогам, встановленим законодавством, бути розташованими за місцезнаходженням ломбарду чи його відокремленого підрозділу або за іншою адресою та бути обладнані необхідними засобами, які мають забезпечити збереження предмету застави та утримування предмету застави в належному стані (далі – спеціальне місце зберігання).

 

 Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених в Законі України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, Положенні про Державний реєстр та інших нормативно-правових актах, які регулюють діяльність ломбардів.

 

  1.3. Набуття ломбардом статусу фінансової установи, видача свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (далі – Свідоцтво), переоформлення та видача дубліката Свідоцтва, виключення інформації про ломбард з Реєстру та анулювання Свідоцтва, внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду, виключення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду, а також учинення інших реєстраційних дій здійснюється відповідно до Положення про Державний реєстр з урахуванням особливостей, установлених цим Положенням.

 

1.4. Ломбард має право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг, зазначену в його установчих документах, у порядку, встановленому законодавством, тільки після внесення інформації про нього до Реєстру і отримання Свідоцтва в установленому цим Положенням порядку. Копія Свідоцтва, засвідчена підписом керівника та печаткою ломбарду, має бути розміщена ломбардом у приміщенні ломбарду та його відокремленого підрозділу в місці, доступному для ознайомлення клієнтів.

 

1.5. Ломбард має право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг через свої відокремлені підрозділи за умови внесення інформації про них до Реєстру та дотримання ломбардом і його відокремленими підрозділами вимог цього Положення, нормативно-правових актів Держфінпослуг та законодавства щодо діяльності на ринках фінансових послуг із надання фінансових кредитів та супутніх ломбардних послуг.

 

1.6. Ломбард для кожного відокремленого підрозділу повинен затвердити відповідно до його установчих документів положення про відокремлений підрозділ, яке має відповідати вимогам законодавства та містити:

перелік фінансових та супутніх ломбардних послуг, які має право здійснювати відокремлений підрозділ;

порядок надання фінансових послуг відокремленим підрозділом;

організаційну структуру відокремленого підрозділу;

повноваження, права та обов’язки відокремленого підрозділу;

порядок звітності та надання інформації про діяльність відокремленого підрозділу до органів управління ломбарду.

Положення про відокремлений підрозділ може містити й інші вимоги, пов’язані з діяльністю відокремленого підрозділу.

 

1.7. Якщо відповідно до нормативно-правових актів для надання фінансової або супутньої послуги ломбарду необхідно мати ліцензію/дозвіл, ломбард має право надавати фінансову послугу або здійснювати іншу діяльність тільки після отримання відповідної ліцензії/дозволу.

 

1.8. Ломбард, який має намір надавати фінансові кредити за рахунок залучених коштів може одночасно із заявою про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ (далі – заява) та документами для внесення інформації про ломбард до Реєстру подати заяву про видачу відповідної ліцензії та документи, встановлені ліцензійними умовами для отримання ліцензії на здійснення діяльності по наданню фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

 

1.9. Свідоцтво видається Держфінпослуг та підписується директором відповідного департаменту, підпис якого засвідчується печаткою Держфінпослуг.

Свідоцтво видається без зазначення строку дії і діє до прийняття Держфінпослуг рішення про виключення інформації про ломбард з Реєстру та анулювання Свідоцтва.

Анульоване Свідоцтво залишається в Держфінпослуг у справі ломбарду та підлягає довгостроковому зберіганню.

1.10. Ломбард повинен відповідати вимогам цього Положення та законодавства про діяльність ломбардів як на дату подання ним заяви, так і протягом усього строку знаходження інформації про нього в Реєстрі. Датою подання заяви ломбардом є дата реєстрації заяви ломбарду в Держфінпослуг.

 

1.11. У разі прийняття Держфінпослуг рішення про виключення інформації про ломбард з Реєстру та анулювання Свідоцтва на підставі:

виявлення недостовірної інформації в документах, поданих ломбардом для внесення інформації про нього до Реєстру,

встановленого перевіркою факту відсутності ломбарду за місцезнаходженням, зазначеним у Свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи та неповідомлення Держфінпослуг і державного реєстратора в строки, установлені законодавством, про зміну свого місцезнаходження ломбард може подати нову заяву про внесення інформації до Реєстру не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про виключення інформації про ломбард з Реєстру.

 

1.12. Документи, які подаються ломбардом до Держфінпослуг для внесення інформації про нього до Реєстру, мають:

1.12.1 відповідати вимогам законодавства;

1.12.2 бути викладеними державною мовою (крім договорів оренди або користування приміщенням);

1.12.3 бути підписаними керівником ломбарду та засвідчені печаткою ломбарду (окрім установчих документів та копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи);

1.12.4 містити дату складання документу.

 

Строк, що минув з дати складання всіх документів, які подаються до Держфінпослуг ломбардом (крім копій установчих документів, змін і доповнень до них, копії свідоцтва про державну реєстрацію ломбарду як юридичної особи, копії документів, що підтверджують право власності або права користування приміщенням за місцезнаходженням ломбарду та окремим приміщенням для зберігання заставленого майна), не повинен перевищувати тридцяти календарних днів на дату подання заяви.

 

1.13. Документи повинні надаватись ломбардом у швидкозшивачі, містити внутрішній опис із зазначенням кількості аркушів кожного документу, а документи на двох і більше аркушах мають бути пронумерованими та прошнурованими, завіреними підписом керівника та засвідченими печаткою ломбарду.

 

1.14. Інформація, яка надається ломбардом до Держфінпослуг в електронному вигляді у форматі, встановленому Держфінпослуг, має співпадати з інформацією, що міститься у поданих ломбардом паперових документах.

 

ІІ. Вимоги до ломбарду для набуття ним статусу фінансової установи та його відокремлених підрозділів для внесення інформації до Реєстру.

 

2.1. Для набуття статусу фінансової установи ломбард повинен бути створеним у відповідній організаційно-правовій формі згідно з вимогами законодавства.

 

2.2. Держфінпослуг уносить інформацію про ломбард до Реєстру та видає йому Свідоцтво у разі дотримання ломбардом – заявником таких обов’язкових умов:

 

2.2.1 установчі документи відповідають вимогам Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.2005 №3981, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2005 за №565/10845;

 

2.2.2 наявності на дату подання заяви сформованого відповідно до вимог законодавства та установчих документів статутного (складеного) капіталу;

 

2.2.3 наявності на останній день місяця, що передує поданню заяви, власного капіталу в розмірі не менше ніж 200 000 гривень;

 

2.2.4 відповідності керівника та головного бухгалтера Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 13.07.2004 №1590, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за №955/9554;

 

2.2.5 наявності приміщення (на правах власності або користування) площею не менше ніж 5 квадратних метрів, призначеного для надання фінансових послуг та супутніх послуг ломбарду, та спеціального місця зберігання;

 

2.2.6 наявності положень, що регламентують діяльність ломбарду, і примірних договорів з надання фінансових послуг, що затверджені у відповідності до установчих документів, та відповідають вимогам законодавства;

 

2.2.7 наявності спеціального технічного обладнання, облікової та реєструючої системи, необхідних для надання фінансових послуг, що забезпечують належний та своєчасний облік фінансових послуг та пов’язаних з цим фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства (у тому числі програмне забезпечення, комп’ютерна техніка, комунікаційні засоби – телефон, факс, вихід до мережі Інтернет, електронна пошта).

 

2.3. Для внесення інформації про відокремлений(і) підрозділ(и) до Реєстру ломбард має дотримуватись таких обов’язкових умов:

 

2.3.1 найменування відокремлених підрозділів ломбарду має відповідати вимогам, встановленим законодавством до написання найменувань відокремлених підрозділів юридичних осіб. При цьому в найменуванні відокремленого підрозділу ломбарду має бути зазначений його порядковий номер з наскрізною нумерацією з початку створення першого відокремленого підрозділу ломбарду.

Кожному відокремленому підрозділу ломбард присвоює внутрішній реєстраційний код, який має містити 12 знаків. Перші 8 знаків внутрішнього реєстраційного коду відокремленого підрозділу мають відповідати ідентифікаційному коду ломбарду за ЄДРПОУ, 9 знак – крапка, 10 – 12 знаки – порядковий номер відокремленого підрозділу ломбарду*. Внутрішній реєстраційний код відокремленого підрозділу ломбарду залишається за таким підрозділом і в разі його ліквідації не може присвоюватись новоствореному відокремленому підрозділу ломбарду;

 

2.3.2 затвердження для кожного відокремленого підрозділу положень, що мають відповідати вимогам пункту 1.6 розділу І цього Положення.

 

2.3.3 наявності у відокремленого підрозділу приміщення, яке відповідає вимогам підпункту 2.2.5 пункту 2.2 розділу ІІ цього Положення;

 

2.3.4 наявності спеціального технічного обладнання, облікової та реєструючої системи, необхідних для надання фінансових послуг, що забезпечують належний та своєчасний облік фінансових послуг та пов’язаних з цим фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства;

 

2.3.5 наявності у відокремленого підрозділу ломбарду керівника. Керівник ломбарду не може суміщати обов’язки  керівника ломбарду та керівника відокремленого підрозділу у разі, якщо ломбард та відокремлений підрозділ ломбарду розташовані поза межами одного населеного пункту (міста, селища міського типу, села);

 

 2.3.6 наявності у ломбарду власного капіталу у розмірі не менше ніж 200 000 гривень та відсутності у ломбарду невиконаних рішень Держфінпослуг щодо застосованих до нього заходів впливу;

 

2.3.7 наявності копії Свідоцтва та копій ліцензій на відповідні види діяльності, розміщених у приміщенні відокремленого підрозділу, на місці, доступному для ознайомлення клієнтів. При цьому на зворотному боці копії Свідоцтва, завіреної підписом керівника ломбарду та печаткою, має бути зазначена інформація, яка включає повне найменування та внутрішній реєстраційний код відокремленого підрозділу, інформацію про керівників ломбарду та номери їх контактних телефонів.

* Приклад присвоювання відокремленому підрозділу ломбарду реєстраційного номера:

ломбард має код за ЄДРПОУ 90000008, тоді реєстраційний номер першого відокремленого підрозділу такого ломбарду має бути: 90000008.001

 

ІІІ. Документи, які подаються для внесення інформації

про ломбард та його відокремлений підрозділ до Реєстру

 

3.1. Для набуття статусу фінансової установи ломбард подає (надсилає) до Держфінпослуг такі документи:

3.1.1 заяву (додаток 2 до Положення про Державний реєстр);

3.1.2 реєстраційну картку юридичної особи (додаток 3 до Положення про Державний реєстр) у паперовому та електронному вигляді у форматі, встановленому Держфінпослуг;

3.1.3 засвідчену в установленому законодавством порядку копію установчих документів та всіх змін і доповнень до них на дату подання заяви;

3.1.4 засвідчену в установленому законодавством порядку копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

3.1.5 копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщенням за місцезнаходженням ломбарду. В документах мають бути зазначені індивідуальні ознаки приміщення (номер офісу, кімнати), де розташований ломбард;

3.1.6 довідку у довільній формі про наявність у ломбарду спеціального місця  зберігання, завірену підписом керівника та печаткою ломбарду, яка має містити інформацію щодо адреси, за якою розташоване спеціальне місце зберігання, та відповідності його вимогам законодавства. У разі якщо адреса, за якою розташоване спеціальне місце зберігання, не є місцезнаходженням ломбарду, необхідно надати додатково копії документів, що підтверджують право власності або користування цим місцем зберігання;

3.1.7 довідку про відповідність керівника та головного бухгалтера та/або посадових осіб ломбарду, на яких покладено ведення бухгалтерського обліку ломбарду, професійним вимогам, установленим Держфінпослуг, за формою згідно із додатком 1 до цього Положення. У разі відсутності у штаті ломбарду посади головного бухгалтера додатково подається наказ про затвердження обраної ломбардом форми організації ведення бухгалтерського обліку із зазначенням особи, на яку покладено обов’язки з ведення бухгалтерського обліку, та/або договір з юридичною чи фізичною особою – суб’єктом підприємництва про надання бухгалтерських послуг;

3.1.8 довідку у довільній формі про наявність облікової та реєструючої системи (у тому числі програмного забезпечення) та відповідність цієї системи вимогам, встановленим Положенням про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.2005 №3981, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.05.2005 за № 565/10845, спеціального технічного обладнання (у тому числі комп’ютерної техніки), комунікаційних засобів (телефон, факс, вихід до мережі Інтернет, електронна пошта), які використовуються в ломбарді;

3.1.9 фінансову звітність, складену відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за №396/3689, станом на останній день місяця, що передує поданню заяви;

3.1.10 довідку у довільній формі про наявність у ломбарді положення, що регламентує діяльність ломбарду та відповідає вимогам законодавства, із зазначенням дати та номеру документа про прийняття рішення щодо затвердження цього положення;

3.1.11 копію примірного договору про надання фінансового кредиту, який має відповідати вимогам законодавства, у тому числі Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

 

3.2. Керівник ломбарду несе відповідальність згідно із законодавством за достовірність інформації, що міститься в усіх документах, поданих до Держфінпослуг.

 

3.3. Для внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру ломбард має подати до Держфінпослуг такі документи:

3.3.1 заяву про внесення інформації про відокремлений підрозділ юридичної особи (додаток 6 до Положення про Державний реєстр);

3.3.2 реєстраційну картку з інформацією про відокремлений підрозділ юридичної особи у паперовій (додаток 4 Положення про Державний реєстр) та електронній формі у форматі, встановленому Держфінпослуг;

3.3.3 довідку про відповідність відокремленого підрозділу ломбарду встановленим до нього вимогам законодавства, у тому числі пункту 1.5 розділу І цього Положення,  із зазначенням дати та  номера документа про прийняття рішення щодо затвердження положення про відокремлений підрозділ ломбарду (додаток 2 до цього Положення).

 

3.4. Держфінпослуг має право вимагати від ломбарду додаткові пояснення для перевірки інформації, що подається ним для внесення інформації про ломбард  або його відокремлений підрозділ до Реєстру.

 

ІV. Порядок розгляду документів для внесення інформації про ломбард та/або відокремлений підрозділ ломбарду до Реєстру

 

4.1. Розгляд заяви та документів, наданих ломбардом для внесення інформації про ломбард та/або відокремлений підрозділ ломбарду до Реєстру, Держфінпослуг здійснює у відповідності до розділів ІV та V Положення про Державний реєстр та у строки визначені у цих розділах.

 

4.2. Заява ломбарду та документи, додані до неї, можуть розглядатися одночасно із заявою про видачу відповідної ліцензії (у разі надання такої заяви ломбардом) та доданих до неї документів.

Держфінпослуг приймає рішення щодо видачі заявнику ліцензії лише за умови прийняття позитивного рішення щодо внесення інформації про заявника до Реєстру протягом 30 календарних днів.

 

4.3. Прийняття рішення про залишення без розгляду заяви про внесення інформації про ломбард до Реєстру відбувається за наявності підстав, зазначених у  пункті 7 розділу ІV Положення про Державний реєстр. У разі прийняття такого рішення, Держфінпослуг протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення  оформляє та надсилає ломбарду відповідне повідомлення з копією такого рішення.

 

4.4. Після усунення причин, що були підставою для залишення без розгляду заяви, ломбард має право повторно надати до Держфінпослуг нову заяву та документи для розгляду в установленому цим Положенням порядку.

 

4.5. Прийняття рішення про відмову щодо внесення інформації про ломбард до Реєстру відбувається за умови  наявності підстав викладених у пункті 12 розділу ІV Положення про Державний реєстр фінансових установ. У разі прийняття такого рішення Держфінпослуг протягом 5 робочих днів оформляє та надсилає до ломбарду відповідне повідомлення з такого рішення.

 

4.6. Держфінпослуг приймає рішення про відмову щодо внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Реєстру з таких підстав:

4.6.1 заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

4.6.2 документи оформлені з порушенням вимог цього Положення та законодавства;

4.6.3 документи подані не в повному обсязі та/або не містять інформації, визначеної цим Положенням та додатками до нього;

4.6.4 у заяві та поданих до неї документах виявлено недостовірну інформацію та інформацію, що суперечить одна одній;

4.6.5 невідповідність відокремленого підрозділу вимогам цього Положення;

4.6.6 наявність у ломбарду невиконаних рішень Держфінпослуг на дату подання заяви про внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Реєстру.

 

4.7. Після усунення причин, що були підставою для відмови в унесенні інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Реєстру, ломбард може повторно подати до Держфінпослуг заяву про внесення інформації про відокремлений підрозділ юридичної особи та документи до неї. 

 

4.8. У разі прийняття позитивного рішення щодо внесення до Реєстру інформації про відокремлений підрозділ ломбарду Держфінпослуг протягом 5 робочих днів з дати прийняття такого рішення вносить до Реєстру відповідну інформацію та надсилає до ломбарду відповідне повідомлення згідно з додатком 3.

 

V. Порядок подання ломбардом документів у разі виникнення змін у інформації про ломбард та/або відокремлений підрозділ ломбарду яка міститься у Реєстрі

 

5.1. У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва, визначених Положенням про Державний реєстр, ломбард зобов’язаний протягом 15 робочих днів, з дати виникнення таких змін подати до Держфінпослуг разом із повідомленням про зміни в інформації, яка надавалася для внесення інформації про ломбард та/або відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ (додаток 4 до цього Положення) (далі – Повідомлення про зміни) такі документи:

5.1.1 заяву про переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (додаток 7 до Положення про Державний реєстр);

5.1.2 реєстраційну картку юридичної особи (додаток 3 до Положення про Державний реєстр) у паперовій та електронній формі у форматі, встановленому Держфінпослуг;

5.1.3 оригінал Свідоцтва;

5.1.4 засвідчену в установленому законодавством порядку копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

5.1.5 засвідчені в установленому законодавством порядку копії установчих документів ломбарду або змін та доповнень до них, які засвідчують внесення відповідних змін;

5.1.6 копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщенням за новим місцезнаходженням ломбарду, засвідчені підписом керівника та печаткою ломбарду (у разі зміни місцезнаходження ломбарду);

5.1.7 довідку у довільній формі про наявність у ломбарді спеціального місця  зберігання, завірену підписом керівника та печаткою ломбарду, яка має містити інформацію щодо адреси за якою розташоване спеціальне місце зберігання та відповідності його вимогам законодавства (у разі зміни місцезнаходження ломбарду).

 

5.2. Ломбард зобов’язаний письмово повідомити Держфінпослуг про отримання (переоформлення, анулювання) згідно із законодавством ліцензій на провадження певного виду господарської діяльності, виданих іншими органами виконавчої влади, протягом 15 робочих днів з дати отримання такої ліцензії.

 

5.3. Ломбард зобов’язаний протягом 15 робочих днів з дати виникнення інших, ніж визначені у пункті 5.1 розділу 5 цього Положення, змін та/або доповнень до інформації, яка міститься у Реєстрі, надіслати до Держфінпослуг письмове Повідомлення про зміни (додаток 4 до цього Положення), реєстраційну картку юридичної особи (додаток 3 до Положення про Державний реєстр) у паперовому та електронному вигляді у форматі, встановленому Держфінпослуг, та копії документів, що підтверджують такі зміни.

Датою виникнення змін є дата підписання документа, що підтверджує відповідні зміни.

 

5.4. У разі виникнення змін в інформації про відокремлений підрозділ ломбарду, що міститься у Реєстрі,  ломбард протягом 15 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення має подати до Держфінпослуг Повідомлення про зміни (додаток 4 до цього Положення), реєстраційну картку з інформацією про відокремлений підрозділ юридичної особи (додаток 4 до Положення про Державний реєстр) в паперовій  та електронній формі у форматі, встановленому Держфінпослуг, та  довідку про відповідність відокремленого підрозділу ломбарду встановленим до нього вимогам (додаток 2 до цього Положення).

 

5.5. Протягом 15 робочих днів з дати надходження Повідомлення про зміни та/або доповнення до інформації про відокремлений підрозділ ломбарду та усіх документів до нього Держфінпослуг вносить відповідні зміни до Реєстру і надсилає  ломбарду відповідне повідомлення засобами електронного зв’язку.

 

5.6. У разі виявлення при розгляді Повідомлення про зміни, та документів, що додаються до нього, фактів  невідповідності Повідомлення про зміни чи реєстраційної картки формам встановленим цим Положенням та/або відсутності документу(ів), що підтверджує(ють) внесення змін Держфінпослуг повертає ломбарду документи на доопрацювання. Ломбард у строк не більш ніж 3 робочі дні з дати отримання повернених Держфінпослуг  документів виправляє виявлені недоліки та надсилає виправлені документи повторно до Держфінпослуг.

 

5.7. У разі неможливості у строк, визначений пунктом 5.6 цього Положення, привести документи щодо внесених змін  у відповідність до вимог цього Положення, ломбард має письмово у строки, визначені пунктом 5.6., повідомити  про це Держфінпослуг, а також навести причини, що унеможливлюють виправлення  документу(ів), та  визначити термін, у який зауваження Держфінпослуг будуть виправлені ломбардам та інформація повторно буде надана до Держфінпослуг.

 

VI.  Порядок виключення з Реєстру інформації про ломбард та/або відокремлений підрозділ ломбарду та анулювання Свідоцтва

 

6.1. Рішення про виключення з Реєстру інформації про ломбард та анулювання Свідоцтва може бути прийняте Держфінпослуг за наявності підстав, визначених Положенням про Державний реєстр.  Підставою для виключення інформації про ломбард з Реєстру також може бути:

6.1.1 систематичне (більше двох випадків протягом року) неповідомлення ломбардом Держфінпослуг у встановлені законодавством строки про зміни в інформації, яка міститься в документах, поданих для внесення інформації щодо ломбарду та/або його відокремлених підрозділів до Реєстру;

6.1.2 систематичне (більше двох випадків протягом року) невиконання заходів впливу, застосованих Держфінпослуг до ломбарду;

6.1.3 установлений перевіркою факт відсутності ломбарду за місцезнаходженням, зазначеним у Свідоцтві, та неповідомлення Держфінпослуг та державного реєстратора в строки, установлені законодавством, про зміну свого місцезнаходження.

 

6.2. У разі ліквідації відокремленого підрозділу ломбард зобов’язаний протягом 15 робочих днів з дати прийняття ломбардом відповідного рішення у письмовій формі повідомити про прийняття рішення Держфінпослуг та надати такі документи:

6.2.1 заяву про виключення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду з Реєстру  (додаток 5 до цього Положення);

6.2.2 копію документа, що засвідчує прийняте ломбардом рішення про ліквідацію свого відокремленого підрозділу, завірену підписом керівника та печаткою ломбарду;

6.2.3 копію ліцензії, виданої Держфінпослуг для відокремленого підрозділу ломбарду (у разі наявності).

 

6.3. Держфінпослуг протягом 15 робочих днів з дати надходження заяви про виключення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду з Реєстру приймає рішення про виключення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду з Реєстру  та вносить відповідні зміни до Реєстру.

 

  6.4. У разі прийняття Держфінпослуг рішення щодо виключення з Реєстру інформації про ломбард автоматично виключається інформація про усі відокремлені підрозділи такого ломбарду.

 

VII. Контроль за додержанням вимог цього Положення

 

7.1. Контроль за додержанням вимог цього Положення здійснюється Держфінпослуг у відповідності до законодавства.

 

7.2. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за дотриманням цього Положення застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством.

 

Додатки (Формат PDF)

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Змін до Положення про внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ,

затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.12.03 № 170

 

        

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми

 

         Відповідно до Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі-Держфінпослуг) здійснює нагляд за фінансовими установами, в тому числі за ломбардами.

         У відповідності до цього Держфінпослуг, розпорядженням від 18.12.2003 №170, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.01.2004 за №30/8629, затвердила Положення про порядок внесення інформації про ломбарди  до Державного реєстру фінансових установ

         З дати затвердження Положення відбулися численні зміни у законодавстві, у тому числі внесені зміни до порядку внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ. Здійснення Держфінпослуг  протягом чотирьох років функцій щодо внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ (далі ─ Реєстру), набуття певного досвіду у цьому питанні  виявило низку проблем, які потребують розв’язання, а саме:

         неузгодженість норм чинного регуляторного акта з нормами Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 № 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118;

         відсутність можливості впливу з боку регулятора та відповідальності керівника ломбарду за подання недостовірної інформації в документах, поданих ломбардом для внесення відповідної інформації до Реєстру;

         захисту майнових прав та інтересів споживачів фінансових послуг;

         відсутність вимог щодо ідентичності ведення ломбардами внутрішньої системи реєстраційної кодифікації по відокремленим підрозділам;

         відсутність вимог щодо наявності у відокремлених підрозділів ломбардів спеціального місця для зберігання заставленого майна та відсутність встановлених критеріїв щодо нього;

         відсутність чіткого порядку подання ломбардами документів у разі виникнення змін в інформації, яка надавалася для внесення інформації про ломбарди до Реєстру та не встановлено форму повідомлення про такі зміни, що призводить до неякісного заповнення та подання таких документів;

         відсутність контролю регулятора щодо змісту та відповідності вимогам чинного законодавства положень ломбардів, що регламентують їх діяльність з надання фінансових послуг;

         відсутність підстав для виключення з Державного реєстру фінансових установ інформації про ломбард, діяльність якого не потребує відповідної ліцензії, за здійснення ним порушень у діяльності та відсутності за місцезнаходженням;

         відсутність підстав відповідальності посадових осіб ломбардів за систематичне неповідомлення Держфінпослуг у встановлені законодавством строки про зміни в інформації, яка надавалася для внесення інформації про ломбарди до Реєстру;

         чинним регуляторним актом не передбачено повернення ломбардами оригінального примірника анульованого свідоцтва про реєстрацію фінансової установи і такі свідоцтва залишаються у ломбардах.

         Приведення нормативно-правових актів Держфінпослуг у відповідність до Європейських стандартів привело до неузгодженості у застосуванні норм серед чинних регуляторних актів, що потребує теперішнього коригування, у тому числі і внесення змін до Положення про порядок внесення інформації ломбарди до Державного реєстру фінансових установ, а саме:

         неузгодженість норми чинного регуляторного акта з нормами Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 № 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118;

         Зазначені проблеми неможливо розв’язати за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів, оскільки прийняття Змін є єдиним способом досягнення встановлених цілей.

         Важливість порушених проблем пов’язана з необхідністю посилення захисту майнових прав та інтересів споживачів фінансових послуг, а також удосконалення державного регулювання діяльності ломбардів шляхом встановлення прозорих та зрозумілих реєстраційних процедур.

          Таким чином, очевидною є необхідність удосконалення нормативної бази для внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ.

 

2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання

 

         Зміни розроблені відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.03 № 41, з метою вдосконалення процедури внесення інформації про ломбарди та їхні відокремлені підрозділи  до Державного реєстру фінансових установ, а  також з метою посилення захисту майнових прав та інтересів споживачів фінансових послуг ломбардів.

         Визначені проблеми не можуть бути розв’язані за допомогою ринкових механізмів і потребують державного регулювання, оскільки ведення Державного реєстру фінансових установ належить виключно до компетенції Держфінпослуг та є однією з форм державного регулювання ринків фінансових послуг.

        

3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянути можливість внесення змін до них

        

         Визначені проблеми можуть бути розв’язані саме за допомогою внесення змін до чинного нормативно–правового акта, а саме до Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ, який є спеціальним регуляторним актом, що визначає вимоги до ломбарду для набуття ним статусу фінансової установи, та порядок унесення Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України відповідної інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ.

                  

4.  Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, в тому числі здіснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян, держави внаслідок дії регуляторного акта

 

         У цілому, запровадження зазначених Змін дозволить очікувати позитивні результати, зокрема приведення чинного регуляторного акту до вимог Європейських стандартів

         Також запровадження Змін удосконалить та значно облегшить процедуру внесення інформації про ломбарди та відокремлені підрозділи ломбардів до Державного реєстру фінансових установ, забезпечить захист майнових прав та інтересів споживачів фінансових послуг ломбардів, встановить певні критерії до відокремлених підрозділів ломбардів при внесенні інформації щодо них до Реєстру, забезпечить більш чітке виконання ломбардами вимог законодавства.

        

 

5. Визначення цілей державного регулювання

 

         Метою державного регулювання є вдосконалення процедури внесення інформації про ломбарди та їхніх відокремлених підрозділів до Державного реєстру фінансових установ, встановлення більш чітких та зрозумілих для учасників ринку вимог щодо підготовки документів для внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ, вдосконалення ведення обліку по фінансовим операціям та захист майнових прав та інтересів споживачів фінансових послуг

 

6. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин

 

       Існує два альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання встановленої мети.

 

         1. Перший спосіб, що не передбачає безпосереднього державного регулювання, – це невнесення змін до Положення про внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ, що не є прийнятним способом досягнення встановленої мети, оскільки залишаться нерозв`язаними проблеми, зазначені в розділі 1 цього аналізу регуляторного впливу, через відсутність дієвого механізму спонукання ломбардів до надання фінансових послуг у рамках законодавства, а органу державного регулювання щодо створювання прозорих та досконалих форм державного регулювання діяльності ломбардів на ринку фінансових послуг України.    

        

         2. Другий спосіб – це внесення змін до Положення про внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ, що дозволить розв’язати проблеми, зазначені у розділі першому даного аналізу регуляторного впливу та, крім того, удосконалить державне регулювання діяльності ломбардів та посилить захист прав споживачів фінансових послуг.

        

         Таким чином, другий спосіб є єдиним прийнятним альтернативним способом досягнення встановленої мети.

 

 

7. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

 

         Прийняття зазначених Змін є єдиним способом досягнення встановлених цілей.

 

 

8. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

 

         Прийняття зазначених змін наблизить до вимог Європейських стандартів чинний регуляторний акт, удосконалить здійснення Держфінпослуг своїх регулятивних функцій, у тому числі щодо внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ.

         Для розв’язання ряду істотних проблем, описаних у першому розділі даного Аналізу регуляторного впливу, Держфінпослуг використовує такі механізми і заходи:

         проблема подання ломбардами неналежним чином оформлених документів для включення інформації до Державного реєстру фінансових установ буде розв’язана шляхом установлення Змін до вимог до подання зазначених документів прошнурованими, пронумерованими та засвідченими підписом керівника та печаткою ломбарду;

         відсутність чіткого порядку подання ломбардами документів у разі виникнення змін в інформації, яка надавалася для внесення інформації про ломбарди до Реєстру, буде вирішена шляхом установлення форми відповідного повідомлення про такі зміни та встановлення чіткої процедури подання ломбардами таких документів;

         проблема захисту майнових прав та інтересів споживачів фінансових послуг ломбардів буде вирішена шляхом внесення Змін до даного регуляторного акта , у тому числі встановлення вимоги щодо наявності у ломбардів окремих приміщень для зберігання заставленого майна;

         проблема відсутності вимог щодо уніфікації у веденні ломбардами внутрішньої системи реєстраційної кодифікації по відокремленим підрозділам буде вирішена шляхом внесення змін до даного регуляторного акта;

         проблема відсутності вимог щодо наявності у відокремлених підрозділів ломбардів приміщення, спеціального технічного обладнання, відповідного програмного забезпечення, необхідного для надання фінансових послуг та здійснення внутрішнього обліку надання фінансових послуг буде розв’язана шляхом внесення Змін до даного регуляторного акта;

         відсутність процедури повернення ломбардами свідоцтва про реєстрацію фінансової установи у зв’язку з його анулюванням, буде розв’язана шляхом впровадження такої процедури;

         відсутність контролю регулятора щодо змісту та відповідності вимогам чинного законодавства положень що регулюють діяльність ломбарду, буде вирішена шляхом впровадження такого контролю та встановлення вимог до написання таких положень;

         відсутність у чинному регуляторному акті підстав для виключення з Державного реєстру фінансових установ інформації про ломбард, що надає фінансову послугу, надання якої не потребує відповідної ліцензії буде вирішена шляхом зазначення таких підстав.

 

        

9. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 

         Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

         Оцінка можливості впровадження акта Держфінпослуг та виконання вимог акта ломбардами достатньо висока.

         Шкода ломбардам, у разі настання очікуваних наслідків дії акта, не передбачається. 

         Державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта здійснюватиметься постійно.

         Досягненням установлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде удосконалення контролю з боку Держфінпослуг за діяльністю ломбардів та їхніх відокремлених підрозділів, а також  посилення захисту майнових прав та інтересів споживачів фінансових послуг.

              Контроль за дотриманням Змін є складовою частиною державного  регулювання та нагляду за діяльністю ломбардів і здійснюється Держфінпослуг.

         Реалізація Змін не потребує додаткових матеріальних та фінансових  витрат із Державного бюджету України.

 

   

10. Обґрунтовано довести, що досягнення регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави

 

         Витрати коштів та часу для ломбардів та держави є мінімальними, пов’язаними з оформленням документів.

         Очікувані наслідки дії Змін не передбачають нанесення шкоди ломбардам.

        

        

11. Обґрунтовано довести, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені

        

         Результативність Змін виправдовує ті мінімальні матеріальні витрати та час, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта.

   

        

12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні  особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

 

         Прийняття запропонованого регуляторного акта надасть змогу вдосконалити державне регулювання та посилити контроль за діяльністю ломбардів та їхніх відокремлених підрозділів, а також посилити захист майнових прав та інтересів споживачів фінансових послуг, використовуючи мінімальні існуючі ресурси Держфінпослуг, що пов’язані з витратами на оформлення документів.

 

        

13.  Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта

 

              Ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта немає.

 

        

 

14. Обґрунтування строку чинності  регуляторного акта

 

         Обмеження строку дії Змін немає, що надасть змогу розв’язати проблеми та досягти цілі державного регулювання.

          Строк дії Змін – відповідно до законодавства після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

            

15. Визначення показників результативності регуляторного акта

 

         У результаті запровадження регуляторного акта буде вдосконалено державне регулювання та нагляд за діяльністю понад 300 ломбардів та їх численних відокремлених підрозділів, та значно спростить та зробить більш зрозумілим входження до Державного реєстру фінансових установ нових суб’єктів господарювання.

         Держфінпослуг, шляхом встановлення значно спрощеного механізму входження ломбардів на ринок фінансових послуг, дасть змогу значно збільшити кількість учасників на ньому, що, як кінцевий результат, позитивно відобразиться на надходженнях до місцевих та державного бюджету України.

         Запровадження Змін посилить захист майнових прав та інтересів великої кількості громадян – споживачів фінансових послуг.

        

         Показниками результативності зазначеного регуляторного акта є:

         – кількість ломбардів на які буде поширюватись дія регуляторного акта, розмір коштів і часу, що витрачатимуться останніми, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта, кількість днів, необхідних суб’єктам господарювання для внесення інформації щодо них до Державного реєстру фінансових установ;

         – публікації засобів масової інформації на зазначену тематику;

         – рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта.

         Поінформованість суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта здійснюватиметься шляхом розміщення його на офіційній сторінці у мережі Інтернет та в офіційних виданнях засобів масової інформації.

 

 

16. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

 

         Стосовно регуляторного акта Департаментом нагляду за фінансовими компаніями Держфінпослуг послідовно здійснюватиметься базове, повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акта, що включає виконання заходів із відстеження результативності та підготовку й оприлюднення звіту про відстеження результативності з використанням статистичних даних та соціологічних опитувань.

         За дотриманням вимог Змін здійснюватиметься постійний контроль Департаментом нагляду за фінансовими компаніями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

   

         Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом нагляду за фінансовими компаніями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (м. Київ-001, вул. Б.Грінченка, 3, тел. 234-99-43; web-сторінка: www.dfp.gov.ua, info@dfp.gov.ua).

 

 

Голова  Держфінпослуг                                                               В. Альошин