Затверджено Зміни до Положення про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами 

Дата набрання чинності:04.11.2008

 

1. В абзаці четвертому розділу 1 слова "та підвищення кваліфікації" виключити. 

2. У розділі 2. 

2.1. Главу 2.2 доповнити новим пунктом 2.2.4 такого змісту: 

"2.2.4. Підвищення кваліфікації працівників фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, проводиться не рідше одного разу на три роки". 

2.2. У главі 2.3: 

назву глави викласти в такій редакції: 

"2.3. Навчання працівників установ щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу"; 

в абзаці першому слова "та підвищення кваліфікації" виключити; 

пункт 2.3.1 викласти в такій редакції: 

"2.3.1. Заходи з організації навчання працівників залежно від їх посадових обов’язків здійснюються за такими напрямами: 

ознайомлення працівників із законодавством, міжнародними документами та рекомендаціями FATF з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; 

ознайомлення працівників з внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу; 

практичні заняття щодо реалізації правил внутрішнього фінансового моніторингу та програм здійснення фінансового моніторингу; 

вивчення передового досвіду щодо виявлення операцій клієнтів, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом; 

ознайомлення із засобами й прийомами вивчення клієнтів і перевірки інформації щодо їх ідентифікації"; 

пункт 2.3.2 виключити. 

У зв’язку з цим пункт 2.3.3 уважати пунктом 2.3.2; 

пункт 2.3.2 викласти в такій редакції: 

"2.3.2. Навчання працівників установи з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, проводиться не рідше одного разу на рік". 

Також затверджено зміни: 

Зміни до Положення про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу 

1. У пункті 4: 

1.1. Абзац перший викласти в такій редакції: 

"4. Навчанню в порядку, установленому цим Положенням, підлягають такі працівники фінансових установ:". 

1.2. Підпункт "б" викласти в такій редакції: 

"б) інші працівники, відповідальні за проведення фінансового моніторингу". 

2. Пункт 5 викласти в такій редакції: 

"5. Навчання новопризначених працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу (далі – працівники, відповідальні за проведення внутрішнього фінансового моніторингу), проводиться протягом трьох місяців після призначення на посаду або надання відповідних повноважень.". 

3. Пункт 6 викласти в такій редакції: 

"6. Працівники, відповідальні за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, повинні підвищувати свою кваліфікацію шляхом проходження навчання та складання екзамену не рідше одного разу на три роки". 

4. У пункті 7 слово "Фахівець" замінити словом "Працівник". 

5. У пункті 8 слова "фахівців" та "первинного" замінити відповідно словами "працівників" та "внутрішнього". 

6. У пункті 9: 

6.1. Абзац перший викласти в такій редакції: 

"9. Навчання працівників, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, здійснюється на підставі типової навчальної програми з відповідної спеціалізації, затвердженої Держфінпослуг за погодженням з Держфінмоніторингом України. Зміни та доповнення до типової навчальної програми, пов’язані з розвитком законодавства з питань фінансового моніторингу та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, вносяться Держфінпослуг за погодженням з Держфінмоніторингом України". 

6.2. Підпункт 9.1 після слів "масової інформації" доповнити словами "та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держфінпослуг". 

6.3. Підпункт 9.2 викласти в такій редакції: 

"9.2. Право на навчання працівників, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу у фінансовій установі, має навчальний заклад, який має ліцензію Міністерства освіти і науки України для провадження діяльності з надання освітніх послуг з розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізації та уклав із Держфінпослуг договір про співробітництво з питань навчання, у тому числі Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, утворений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 року N 899-р". 

6.4. Абзац третій підпункту 9.3 виключити. 

6.5. Абзац перший підпункту 9.4 після слів "масової інформації" доповнити словами "та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держфінпослуг". 

6.6. Перше речення абзацу другого підпункту 9.5 після слова "Держфінпослуг" доповнити словами "та Держфінмоніторингу України". 

6.7. Підпункт 9.6 викласти в такій редакції: 

"9.6. Екзаменаційна комісія проводить екзамен шляхом співбесіди чи тестування. Тестові завдання є єдиними для всіх екзаменаційних комісій і затверджуються Держфінпослуг за погодженням з Держфінмоніторингом України". 

6.8. Доповнити пункт новим підпунктом 9.10 такого змісту: 

"9.10. Для осіб, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу адміністраторів недержавних пенсійних фондів, що поєднують діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів з діяльністю з управління активами, які отримали кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, проходження навчання відповідно до цього Положення не є обов’язковим". 

У зв’язку з цим підпункти 9.10 та 9.11 уважати відповідно підпунктами 9.11 та 9.12.