Держфінпослуг розробила ПРОЕКТ Ліцензійних умов провадження ломбардами діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ломбарду…

 

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ АСОЦІАЦІЇ! 

Надаємо для ознайомлення ПРОЕКТ Ліцензійних умов провадження ломбардами діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ломбарду.

Свої пропозиції та зауваження щодо тексту проекту просимо надсилати на електронну адресу: Julia@cyfra.net, sergey@cyfra.net .

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

   ________________                    м. Київ                                     ________________ 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

Про затвердження Ліцензійних умов

провадження ломбардами діяльності

з надання фінансових кредитів за

рахунок залучених коштів

 

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 28 та пункту 1 частини першої статті 34 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження ломбардами діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів (додаються).

2. Департаменту нагляду за фінансовими компаніями та Юридичному департаменту забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Ломбарди, інформація про які внесена до Державного реєстру фінансових установ, мають до 31.12.08 привести свою діяльність до вимог цих Ліцензійних умов та отримати в Держфінпослуг ліцензію на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії – директора департаменту нагляду за фінансовими компаніями.

 

 

Голова Комісії                                                                             В. Альошин

Протокол  № _____    засідання

Комісії від __________________

 

 

 

 

Внесено:

 

Член Комісії – директор департаменту нагляду за фінансовими компаніями

 

___________________   К.Г.Отченаш

 

Погоджено:

 

Перший заступник Голови 

 

____________________  А.В. Литвин

 

Член Комісії – директор департаменту

державного регулювання та розвитку

ринків фінансових послуг

 

__________________    І.В. Приянчук

 

Начальник управління розвитку ринків фінансових послуг та європейської і євроатлантичної інтеграції

 

_________________  Т.А.Коротка

 

Директор юридичного департаменту

 

____________________   Д.В.Ткаченко

 

Начальник управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника – відповідальний секретар Комісії

 

___________________   Т.М. Шевченко

 

В.о. заступника директора департаменту

– начальника відділу ліцензування фінансових компаній департаменту нагляду за фінансовими компаніями

 

___________________   Т.М.Рибак

 

Виконавець:

 

Головний спеціаліст відділу аналізу звітності фінансових компаній Департаменту нагляду за фінансовими компаніями

____________________ Ю.В.Бадічко

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   Розпорядження Державної

                                                                                              комісії з регулювання ринків                                                                                 фінансових послуг України

                                                                                                        2008  421

 

 

 

 

Ліцензійні умови провадження ломбардами діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ломбарду

 

Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 № 292/2003, Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року №41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за №797/8118 (із змінами та доповненнями), Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 квітня 2005 року №3981 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2005 за №565/10845 (із змінами та доповненнями), Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 грудня 2003 року №170 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2004 за №30/8629 (із змінами та доповненнями).  

 

 

1. Загальні положення

 

         1.1. У цих Ліцензійних умовах нижченаведені поняття вживаються в такому значенні:

 

         1.1.1 залучені кошти ломбарду – кошти, отримані на зворотній основі від фізичних осіб-учасників ломбарду, юридичних осіб та кошти, отримані від кредитних установ за кредитними договорами;

 

         1.1.2 заявник – ломбард, інформація про якого внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі – Реєстр), та який подає заяву для отримання ліцензії, переоформлення ліцензії, видачі дубліката ліцензії чи анулювання ліцензії або  ломбард, який подає документи для внесення інформації про нього до Державного реєстру фінансових установ одночасно із  заявою про видачу ліцензії;

 

         1.1.3 ліцензіат – ломбард, який одержав ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ломбарду (далі – ліцензія на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів);

 

         1.1.4 ліцензування – видача, переоформлення, тимчасове зупинення та анулювання ліцензій, видача дублікатів та копій ліцензії, ведення ліцензійних справ, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов;

 

         1.1.5 ліцензія – документ установленого зразка, який засвідчує право ліцензіата провадити діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів  протягом визначеного строку за умови виконання ним цих Ліцензійних умов.

 

         Інші поняття вживаються у цих Ліцензійних умовах відповідно до законодавства України.

 

         1.2. Ці Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов’язкові для виконання ломбардом як на момент отримання ліцензії, так і протягом усього строку її дії.

 

         1.3. Ломбард може провадити діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів  (крім коштів отриманих від кредитних установ за кредитними договорами) тільки після отримання ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг) відповідно до цих Ліцензійних умов. На підставі ліцензії, отриманої відповідно до цих Ліцензійних умов, ломбард має право надавати фінансові кредити за рахунок залучених коштів  та здійснювати згідно із законодавством України обслуговування кредитів також і через свої відокремлені підрозділи, інформація про які внесено в установленому законодавством порядку до Реєстру.

         Ломбард може здійснювати діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок коштів отриманих за кредитними договорами  від кредитних установ без отримання ліцензії.

 

         1.4. Заявник на момент подання заяви про отримання ліцензії має  бути створеним та зареєстрованим у встановленому законодавством порядку та  може отримати ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів  у разі відсутності у нього на момент подання заяви до Держфінпослуг не виконаних рішень Держфінпослуг щодо застосованих до нього заходів впливу.

 

1.5. Заявник, який планує здійснювати діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, може одночасно подати до Держфінпослуг, документи для внесення інформації про фінансову установу до Реєстру та документи для отримання ліцензії з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ломбарду.

 

1.6. Для отримання ліцензії ліцензіат повинен сформувати в повному розмірі статутний капітал Товариства, який повинен складатися лише із грошових коштів.

 

         1.7. Власний капітал на дату  подання заяви для отримання ліцензії до Держфінпослуг повинен становити не менш ніж 200 000 гривень.

 

1.8. Заявник може отримати ліцензію у разі проведення беззбиткової діяльності протягом останнього кварталу, що передує поданню заяви про видачу ліцензії (крім новостворених ломбардів);

 

         1.9. За видачу ліцензії, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії  справляється плата в розмірі та порядку, установленими нормативно-правовими актами Держфінпослуг.

 

         1.10. Відокремлені підрозділи ломбарду мають право провадити діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів  тільки після отримання ломбардом  ліцензії  та  за умови дотримання вимог законодавства щодо діяльності ломбардів та його відокремлених підрозділів.

 

         1.11. Строк дії ліцензії – п’ять років. Ліцензія чинна до: закінчення строку її дії, тимчасового зупинення, визнання ліцензії недійсною або її анулювання.

 

         1.12. Після отримання ліцензії відповідно до цих Ліцензійних умов ліцензіат має право здійснювати діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів на всій території України. Ліцензіат повинен розмістити копію ліцензії, засвідчену підписом керівника та печаткою ломбарду, в доступному для огляду місці за своїм місцезнаходженням та  копію ліцензії, видану ломбардом  відповідному відокремленому підрозділу, із зворотного боку якої має бути вказане інформація щодо місцезнаходження цього відокремленого підрозділу, засвідчену підписом керівника та печаткою ломбарду.

 

         1.13. Провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів без отримання ліцензії, після закінчення строку дії ліцензії, визнання ліцензії недійсною, її тимчасового зупинення або анулювання не допускається.

 

         1.14. Якщо ліцензіат має намір провадити діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів після закінчення строку дії ліцензії, він зобов’язаний не пізніше тридцяти календарних днів до закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії подати до Держфінпослуг заяву про видачу нової ліцензії та документи, що додаються до неї відповідно до цих Ліцензійних умов.

Нова ліцензія набирає чинності не раніше дня, наступного після календарної дати закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії.

 

         1.15. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії або видачі дубліката ліцензії ліцензіат зобов’язаний виконати дії відповідно до цих Ліцензійних умов.

 

1.16. Ліцензія видана Держфінпослуг ліцензіату, не підлягає передачі для використання третім особам.

 

1.17. Вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, повинні виконуватись ліцензіатом (відокремленим підрозділом) протягом строку дії ліцензії.

 

         2. Документи, які подаються для отримання ліцензії, порядок їх подання та розгляду

 

         2.1. Для отримання ліцензії заявник особисто або через уповноважену ним особу подає (надсилає) до Держфінпослуг такі документи:

 

         2.1.1 заяву  згідно із додатком 1 до цих Ліцензійних умов:

 

         2.1.2 копію довідки про внесення заявника до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, який видав оригінал документа;

 

         2.1.3 копію внутрішніх правил щодо надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів (далі – Внутрішні правила), затверджених в установленому порядку, що відповідають вимогам законодавства України, засвідчену підписом керівника заявника та печаткою ломбарду;

 

         2.1.4 проміжну фінансову звітність, складену відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, 3 „Звіт про фінансові результати”, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 396/3689, № 397/3690, за станом на кінець останнього дня кварталу, що передує поданню заяви, засвідчену підписом керівника, головного бухгалтера та печаткою ломбарду;

 

          2.1.5 копії документів, що підтверджують проходження керівником та головним бухгалтером заявника підвищення кваліфікації відповідно до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 13.07.2004 № 1590, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за № 955/9554, засвідчені підписом керівника та печаткою ломбарду.

 

         2.2. Внутрішні правила повинні відповідати вимогам законодавства України та обов’язково містити такі положення:

 

         2.2.1 умови та порядок залучення коштів;

 

         2.2.2 умови та порядок укладання договорів щодо надання фінансових кредитів;

 

         2.2.3 порядок ведення обліку договорів, який має здійснюватись шляхом ведення реєстру договорів в електронній формі (також додатково може застосовуватися паперова форма);

 

         2.2.4 порядок зберігання договорів, а також інших документів, пов’язаних з наданням фінансових кредитів;

 

         2.2.5 порядок проведення внутрішнього контролю;

 

2.2.6 порядок здійснення оцінки ступеня ризиків;

 

 

та інші питання, пов’язані з наданням фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

 

         2.3. Заява про видачу ліцензії та документи, що подаються до Держфінпослуг відповідно до цих Ліцензійних умов, повинні бути викладені державною мовою.

 

         2.4. Усі документи, що подаються для отримання ліцензії, належать до категорії документів довгострокового зберігання. Документи мають подаватися в паперовій формі у швидкозшивачі, з внутрішнім описом із зазначенням кількості аркушів документу та бути пронумерованими.

 

         2.5. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї відповідно до цих Ліцензійних умов, приймаються за описом, в якому необхідно вказувати кількість аркушів в кожному документі.

 

         2.6. Документи на двох і більше сторінках мають бути з пронумерованими сторінками, прошиті, засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника.

 

         2.7. Заявник несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, наведеної у заяві та документах, поданих для отримання ліцензії, згідно із законодавством України.

 

         2.8. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:

 

         2.8.1 заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада якої не вказана;

 

         2.8.2 відсутній хоча б один з документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії;

 

         2.8.3 документи оформлені з порушенням цих Ліцензійних умов;

 

         2.8.4 ліцензіат не набув статусу фінансової установи та не отримав свідоцтво про реєстрацію фінансової установи як ломбарду (у разі подання заяви про видачу ліцензії одночасно із заявою про внесення інформації про ломбард до Реєстру).

 

         2.9. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду в строки, передбачені для видачі ліцензії. Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в порядку, установленому для видачі ліцензії.

 

         2.10. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

 

         2.10.1 недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

 

         2.10.2 невідповідність заявника згідно з поданими документами цим Ліцензійним умовам та  законодавству  щодо діяльності ломбардів;

 

         2.10.3 наявність у ломбарді не виконаних заходів впливу Держфінпослуг щодо порушень діючого законодавства.

 

         2.11. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником, він може подати до Держфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

 

         2.12. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника цим Ліцензійним умовам заявник може подати до Держфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.

 

         2.13. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржене до суду.

 

         2.14. Держфінпослуг приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі в строк не пізніше ніж тридцять календарних днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї.

 

         2.15. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

 

         2.16. У разі прийняття рішення про видачу ліцензії Держфінпослуг оформляє ліцензію та копії протягом п’яти робочих днів з дати надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

 

         2.17. Відповідальна особа Держфінпослуг робить відмітку про дату прийняття документів, що підтверджують унесення заявником плати за видачу ліцензії на копії опису, яку було видано заявнику при прийнятті заяви про видачу ліцензії.

 

         2.18. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до Держфінпослуг для отримання оформленої ліцензії, Держфінпослуг має право скасувати рішення про видачу ліцензії або визнати таку ліцензію недійсною.

 

         2.19. Після видачі заявнику ліцензії Держфінпослуг уносить відповідну інформацію до Реєстру протягом трьох робочих днів з дати видачі ліцензії.

 

3. Умови, яким повинен відповідати ліцензіат при провадженні діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

 

3.1. Протягом строку дії ліцензії ліцензіат зобов’язаний дотримуватись вимог законодавства, яким регулюється діяльність небанківських фінансових установ, та цих Ліцензійних умов.

 

3.2. Ліцензіат може здійснювати діяльність на підставі отриманої ліцензії лише за місцезнаходженням ліцензіата та/або його відокремленого підрозділу на підставі договору, який має відповідати вимогам законодавства України.

 

3.3. Ліцензіат зобов’язаний подавати до Держфінпослуг звітність у формі та в строки, установлені Держфінпослуг відповідно до вимог законодавства України.

 

3.4. Ліцензіат повинен вести свою діяльність так, щоб вона була беззбитковою для забезпечення формування резервного капіталу у розмірі 25 відсотків від розміру статутного капіталу ліцензіата та формувати страховий резерв;

MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 35.4pt; text-align: justify;">3.5. У своїй діяльності ліцензіат зобов’язаний керуватися Внутрішніми правилами щодо надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, що подаються до Держфінпослуг разом із заявою на отримання ліцензії. Внутрішні правила ліцензіата розробляються та затверджуються відповідно до вимог законодавства.

 

3.6. Ліцензіат зобов’язаний формувати власний капітал, що повинен бути у розмірі не менше ніж 200 тисяч гривень, як на момент подання заяви про отримання ліцензії так і протягом здійснення діяльності.

 

3.9. Протягом строку дії ліцензії ліцензіат зобов’язаний дотримуватися співвідношенням залучених коштів фізичних та юридичних осіб до власного капіталу ломбарду, яке не повинно бути більше ніж сто відсотків власного капіталу ліцензіата.

Ліцензіат розраховує співвідношення залучених коштів фізичних та юридичних осіб до власного капіталу ломбарду станом на останній день звітного кварталу, про що робить запис у спеціальному журналі розрахунків, який ведеться як у паперовому так і в електронному вигляді;

 

3.10. Ліцензіат зобов’язаний протягом п’ятнадцяти робочих днів після виникнення змін та/або доповнень до документів, поданих ним для отримання ліцензії письмово повідомити Держфінпослуг про зміни та/або доповнення і надати засвідчені в установленому порядку копії документів, які підтверджують зазначені зміни.

 

3.11. Ліцензіату забороняється поширення у будь-якій формі реклами та іншої інформації, що містить неправдиві відомості про його діяльність.

 

 

4. Вимоги до провадження діяльності відокремленими підрозділами ліцензіата

 

4.1. Ліцензіат має право здійснювати діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів через свої відокремлені підрозділи на підставі отриманої ломбардом ліцензії за умови виконання таких вимог:

 

4.1.1 унесення інформації про такі відокремлені підрозділи до Реєстру;

 

4.1.2 передбачення повноважень щодо здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів у положенні про відповідний відокремлений підрозділ ломбарду;

 

4.1.3 дотримання відокремленим підрозділом цих Ліцензійних умов та законодавства;

 

4.1.4 наявності копії ліцензії, засвідченої підписом керівника та печаткою ломбарду.

 

4.2. Ліцензіат до початку провадження діяльності із надання кредитів за рахунок залучених коштів через відокремлені підрозділи зобов’язаний зареєструвати такі відділення в Держфінпослуг.

 

5. Тимчасове зупинення дії ліцензії

 

5.1. Підставами для тимчасового зупинення дії ліцензії можуть бути:

 

5.1.1 невиконання ліцензіатом цих Ліцензійних умов;

 

5.1.2 початок відповідно до законодавства процедури ліквідації ліцензіата;

 

5.1.3 повторне порушення ліцензіатом протягом року цих Ліцензійних умов, за яке було застосовано відповідні заходи впливу;

 

5.1.4 не усунення порушень у строки визначені розпорядними документами Держфінпослуг, що стали підставою для попереднього застосування заходів впливу;

 

5.1.5 застосування заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління ломбардом, призначення тимчасової адміністрації, затвердження плану відновлення фінансової стабільності ломбардом;

 

5.1.6 установлений перевіркою факт відсутності ліцензіата за зазначеним у ліцензії місцезнаходженням та не повідомленням Держфінпослуг та державного реєстратора в строки, установлені законодавством, про зміну свого місцезнаходження;

 

5.1.7 установлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

 

5.1.8 недопущення інспекційної групи до проведення інспекції ліцензіата та/або ненадання у визначений Держфінпослуг строк документів та інформації для проведення перевірки (інспекції).

 

5.2. Дія тимчасово зупиненої ліцензії може бути поновлена за рішенням Держфінпослуг у разі усунення порушень, що були підставою для її тимчасового зупинення.

 

5.3. Строк тимчасового зупинення дії ліцензії обмежений строком дії ліцензії.

 

Якщо строк дії ліцензії, дія якої була тимчасово зупинена, закінчився, нова ліцензія може бути видана не раніше дати усунення порушення, що стало підставою для тимчасового зупинення попередньо виданої ліцензії.

 

6. Переоформлення ліцензії

 

6.1. Підставами для переоформлення ліцензії є:

 

6.1.1 зміна найменування ліцензіата (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи);

 

6.1.2 зміна місцезнаходження ліцензіата.

 

6.2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом п’ятнадцяти робочих днів після реєстрації в установленому порядку таких змін подати до Держфінпослуг такі документи:

 

6.2.1 заяву про переоформлення ліцензії згідно із додатком 2 цих Ліцензійних умов;

 

6.2.2  копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, що містить відповідні зміни, засвідчену нотаріально або органом, що видав таке свідоцтво;

 

6.2.3 оригінал ліцензії;

 

6.2.4 копія платіжного документа про внесення плати за переоформлення ліцензії.

 

6.3. Держфінпослуг приймає рішення про переоформлення ліцензії протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та всіх необхідних документів, що подаються разом із заявою. Не пізніше п’яти робочих днів з дати прийняття рішення про переоформлення ліцензії Держфінпослуг оформлює ліцензію на новому бланку.

 

6.4. У разі переоформлення ліцензії Держфінпослуг приймає рішення про визнання недійсним бланка ліцензії, що був поданий на переоформлення, з внесенням відповідної інформації до Реєстру не пізніше п’яти робочих днів з дати прийняття такого рішення.

 

6.5. Повідомлення про прийняття рішення про переоформлення ліцензії надсилається (видається) ліцензіату протягом п’яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

 

6.6. Строк дії переоформленої ліцензії повинен відповідати строку дії, зазначеному в ліцензії, що була подана на переоформлення.

 

7. Видача дубліката ліцензії

 

7.1. Підставами для видачі дубліката ліцензії є:

 

а) втрата ліцензії;

 

б) пошкодження ліцензії.

 

7.2. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат подає до Держфінпослуг такі документи:

 

7.2.1 заяву про видачу дубліката ліцензії згідно із додатком 3 цих Ліцензійних умов;

 

7.2.2 примірник оголошення в друкованих засобах масової інформації про втрату ліцензії (у разі втрати ліцензії);

 

7.2.3 оригінал ліцензії (у разі пошкодження);

 

7.2.4 копію платіжного документа про внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

 

7.3. Держфінпослуг приймає рішення про видачу дубліката ліцензії протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви про видачу дубліката ліцензії та всіх необхідних документів. Не пізніше п’яти робочих днів з дати прийняття рішення про видачу дубліката Держфінпослуг оформлює ліцензіату дублікат ліцензії.

 

7.4. У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої Держфінпослуг приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з унесенням відповідної інформації до Реєстру не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

 

7.5. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії ліцензії, що втрачена або пошкоджена.

 

7.6. Повідомлення про прийняття рішення про видачу дубліката ліцензії надсилається (видається) ліцензіату протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

 

8. Анулювання ліцензії

 

8.1. Підставами для анулювання ліцензії можуть бути:

 

8.1.1 звернення ліцензіата із заявою про анулювання ліцензії;

 

8.1.2 рішення про державну реєстрацію припинення юридичної особи;

 

8.1.3 виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих ліцензіатом для одержання ліцензії;

 

8.1.4 порушення законодавства України у сфері надання фінансових послуг, зокрема цих Ліцензійних умов;

 

8.1.5 не усунення протягом строку, визначеного рішенням Держфінпослуг, порушень цих Ліцензійних умов, що стали підставою для тимчасового зупинення дії ліцензії;

 

8.1.6 рішення Держфінпослуг про виключення інформації про ліцензіата з Реєстру;

 

8.1.7 здійснення ліцензіатом діяльності, що потребує ліцензування згідно із законом, у разі тимчасового зупинення дії ліцензії.

 

8.2. У разі прийняття рішення ліцензіатом про анулювання ліцензії до Держфінпослуг подається такі документи:

 

8.2.1 заява про анулювання ліцензії згідно з додатком 4 цих Ліцензійних умов.

 

8.2.2 копія рішення ліцензіата про звернення до Держфінпослуг із заявою про анулювання ліцензії відповідно до законодавства, засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата;

 

8.2.3 довідка про виконання всіх договірних зобов’язань про надання фінансових послуг, підписана керівником і головним бухгалтером, підписи яких засвідчені печаткою ліцензіата;

 

8.2.4. оригінал (дублікат) ліцензії.

 

8.3. Держфінпослуг має право здійснити перевірку ліцензіата щодо виконання ним зобов’язань перед споживачами фінансових послуг за укладеними договорами.

 

8.4. У разі отримання заяви про анулювання ліцензії та необхідних документів Держфінпослуг приймає рішення про анулювання ліцензії протягом тридцяти днів з дати надходження заяви.

 

8.5. Повідомлення про прийняття рішення про анулювання ліцензії за заявою ліцензіата надсилається ліцензіату протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

 

8.6. Інформація про анулювання ліцензії за заявою ліцензіата вноситься до Реєстру не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття рішення про анулювання ліцензії.

 

8.7. У разі анулювання ліцензії як застосування заходу впливу ліцензіат може отримати нову ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів не раніше ніж через рік з дати прийняття Держфінпослуг рішення про анулювання попередньої ліцензії.

 

8.8. Рішення про анулювання ліцензії як застосування заходу впливу може бути оскаржено до суду.

 

8.9. Рішення про анулювання ліцензії оприлюднюється протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення на веб-сайті Держфінпослуг та протягом семи робочих днів – у друкованих засобах масової інформації.

 

9. Порядок контролю за дотриманням Ліцензійних умов

 

9.1. Державний контроль за дотриманням цих Ліцензійних умов здійснюється Держфінпослуг відповідно до законодавства України.

 

9.2. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за дотриманням вимог законодавства України, яким регулюється діяльність небанківських фінансових установ, та цих Ліцензійних умов застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

 

 

 

Член Комісії –

директор департаменту нагляду

за фінансовими компаніями                                                            К. Отченаш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ломбардами

 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

 

"___" ____________ 200_ р. № ____

      (дата написання заяви) 

 

Заява

про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

 

Заявник ___________________________________________________________,

(повне найменування)

місцезнаходження          __________________________________________________________,

телефон  _________________ , факс ___________,

ідентифікаційний код юридичної особи                                                   ,

серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи              ,

дата видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи                   ,

банківські реквізити:

назва банку

_____________________________________________________,

місцезнаходження банку

___________________________________________________________,

МФО, поточний рахунок

__________________________________________________________, 

 

просить видати ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

 

 

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

 

 

(найменування посади керівника)

 

 

__________________________

(підпис) 

 

___________

(П. І. Б.)  

 

 

 

 

 

М. П.  

 

 

 

Додаток 2

до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ломбардами

 

 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 

 

"___" ____________ 200_ р. №____

      (дата написання заяви) 

 

Заява

про переоформлення ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

 

Заявник ___________________________________________________________,

(повне найменування)

місцезнаходження ___________________________________________________________,

телефон _________________, факс ___________,

ідентифікаційний код юридичної особи                                                   .

серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи              .

дата видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи                   .

банківські реквізити:

назва банку

 ___________________________________________________________,

місцезнаходження банку

___________________________________________________________,

МФО, поточний рахунок

___________________________________________________________,

дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ____________,

серія та номер ліцензії _________________________,

дата видачі ліцензії ____________________________,

строк дії ліцензії з ______________ до ___________,

просить переоформити ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів у зв’язку з

____________________________________________________________

(зазначити причину)

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

 

 

(найменування посади керівника)

 

 

__________________________

(підпис) 

 

 

___________

(П. І. Б.)  

 

М. П.  

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ломбардами

 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

 

"___" ____________ 200_ р. №____

      (дата написання заяви) 

 

Заява

про видачу дубліката ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

 

Заявник ___________________________________________________________,

(повне найменування)

місцезнаходження ___________________________________________________________,

телефон _________________, факс ___________,

ідентифікаційний код юридичної особи                                                   ,

серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи              ,

дата видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи                   ,

банківські реквізити:

назва банку

___________________________________________________________,

місцезнаходження банку

 ___________________________________________________________,

МФО, поточний рахунок

 ___________________________________________________________,

дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________,

серія та номер ліцензії _________________________,

дата видачі ліцензії ____________________________,

строк дії ліцензії з ______________ до ___________,

 

просить видати дублікат ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів у зв’язку з

____________________________________________________________

(зазначити причину)

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

 

__________________

(найменування посади керівника)

 

 

________________________

(підпис) 

 

___________

 (П. І. Б.)  

 

М.П.

 

                                                                              Додаток 4 

                                                                                           до Ліцензійних умов провадження

                                                                                           діяльності з надання фінансових

                                                                                           кредитів за рахунок залучених

                                                                                           коштів ломбардами

 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

 

"___" ____________ 200_ р. №____

     (дата написання заяви) 

 

Заява

про анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

 

Заявник ___________________________________________________________,

(повне найменування)

місцезнаходження ___________________________________________________________,

телефон _________________, факс ___________,

ідентифікаційний код юридичної особи                                                   ,

серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи              ,

дата видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи                   ,

банківські реквізити:

назва банку

___________________________________________________________,

місцезнаходження банку

___________________________________________________________,

МФО, поточний рахунок

___________________________________________________________,

дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________,

серія та номер ліцензії _________________________,

дата видачі ліцензії ____________________________,

строк дії ліцензії з ______________ до ___________,

 

просить анулювати ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів у зв’язку з ________________________________________________

(зазначити причину)

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

 

__________________

(Найменування посади керівника)

__________________________

(підпис) 

___________

(П. І. Б.)  

М.П.