Затверджені Зміни до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ…

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 17 квітня 2008 р. N 529

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 червня 2008 р. за N 503/15194 


 

Зміни
до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ

1. У розділі 1:

1.1. Абзац третій пункту 1.3 викласти в такій редакції:

"головних бухгалтерів фінансових установ або посадових осіб, на яких покладено ведення бухгалтерського обліку /якщо у фінансовій установі не створено бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером/ (далі – головні бухгалтери)".

1.2. Доповнити пунктом 1.6 такого змісту:

"1.6. Порядок навчання та складання екзамену на відповідність цим Професійним вимогам осіб, зазначених у пункті 1.3 цього розділу, визначається Положенням про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Дежфінпослуг) від 25.12.2003 N 183, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.01.2004 за N 122/8721 (із змінами)".

2. У розділі 2:

2.1. У пункті 2.1:

підпункти "а", "б" викласти в такій редакції:

"а) мати повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра);

б) пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації керівників, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Держфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації повинна бути не менше 72 годин";

у підпункті "в" слова "(для голови правління кредитної спілки та керівника ломбарду стаж роботи на посадах керівників не менший одного року)" замінити словами "(для голови правління кредитної спілки – стаж роботи на посадах керівників не менший одного року; на керівника ломбарду вимога не поширюється)".

2.2. Пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. При зміні керівника фінансової установи новопризначений керівник у разі, якщо він не проходив підвищення кваліфікації і не складав екзамену згідно з підпунктом "б" пункту 2.1 цього розділу або протягом останніх трьох років не проходив підвищення кваліфікації за формою "спеціалізація", повинен у тримісячний строк з дати його призначення виконати вимоги підпункту "б" пункту 2.1 цього розділу".

2.3. Доповнити пунктом 2.4 такого змісту:

"2.4. Керівники фінансових установ, які пройшли підвищення кваліфікації та склали екзамен згідно з підпунктом "б" пункту 2.1 цього розділу, кожних три роки повинні складати екзамен на відповідність знань професійним вимогам за відповідною типовою програмою підвищення кваліфікації керівників, затвердженою Держфінпослуг. З метою підготовки до складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам керівники можуть пройти навчання за відповідними типовими програмами підвищення кваліфікації керівників".

3. У розділі 3:

3.1. У пункті 3.1 підпункти "а" – "в" викласти в такій редакції:

"а) мати повну або базову вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра, бакалавра);

б) пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Держфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації повинна бути не менше 72 годин;

в) мати стаж роботи на керівних посадах, пов’язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов’язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, – не менший двох років, зокрема, на ринках фінансових послуг – не менший 1 року (для головного бухгалтера кредитної спілки – мати стаж роботи на посадах, пов’язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, – не менше трьох років, для головного бухгалтера ломбарду – мати стаж роботи на посадах, пов’язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, – не менше двох років)".

3.2. Пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. При зміні головного бухгалтера фінансової установи новопризначений головний бухгалтер у разі, якщо він не проходив підвищення кваліфікації і не складав екзамену згідно з підпунктом "б" пункту 3.1 цього розділу або протягом останніх трьох років не проходив підвищення кваліфікації за формою "спеціалізація", повинен у тримісячний строк з дати його призначення виконати вимоги підпункту "б" пункту 3.1 цього розділу".

3.3. Доповнити пунктом 3.3 такого змісту:

"3.3. Головні бухгалтери фінансових установ, які пройшли підвищення кваліфікації та склали екзамен згідно з підпунктом "б" пункту 3.1 цього розділу, кожних три роки повинні складати екзамен на відповідність знань професійним вимогам за відповідною типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів, затвердженою Держфінпослуг. З метою підготовки до складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам головні бухгалтери можуть пройти навчання за відповідними типовими програмами підвищення кваліфікації головних бухгалтерів".

4. Розділ 4 викласти в такій редакції:

"Розділ 4. Прикінцеві положення

4.1. Контроль за дотриманням цих Професійних вимог здійснюється Держфінпослуг відповідно до законодавства України.

4.2. До керівників та головних бухгалтерів кредитних спілок та ломбардів, призначених на посади до набрання чинності цими Професійними вимогами, які навчаються у вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста/магістра, вимоги відповідно підпункту "а" пункту 2.1 та підпункту "а" пункту 3.1 цих Професійних вимог застосовуються з 12 серпня 2008 року.

4.3. Керівники та головні бухгалтери фінансових установ, які до 1 липня 2008 року пройшли підвищення кваліфікації за формою "спеціалізація", протягом трьох років з дня отримання відповідного свідоцтва повинні скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за відповідною типовою програмою підвищення кваліфікації керівників або відповідною типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів, що затверджені Держфінпослуг".

 

Член Комісії – директор Департаменту
Державного регулювання та
розвитку ринків фінансових послуг 

 
 
І. Приянчук