Зміни до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами…

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27 березня 2008 р. N 417

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 травня 2008 р. за N 425/15116 


 

 

 

Зміни до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами

1. У пункті 1.1 глави 1 поняття "відокремлений підрозділ кредитної установи" та "залучені кошти" викласти в такій редакції:

"відокремлений підрозділ кредитної установи (далі – відокремлений підрозділ) – відділення або філія кредитної установи, що перебуває поза її місцезнаходженням та провадить діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів у єдиному замкнутому технологічному процесі з кредитною установою;

залучені кошти – кошти, прямо або опосередковано отримані на зворотній основі від фізичних осіб та/або юридичних осіб, отримані залишки фінансових активів, які виникли в результаті здійснення звичайної господарської діяльності в інтересах цих осіб.

До залучених коштів не належать кошти, отримані у вигляді внесків до капіталу кредитної установи, у тому числі субординований капітал, отримані від кредитних установ за кредитними договорами, а також кошти, отримані з місцевих та державних бюджетів фінансовими установами – юридичними особами публічного права".

2. Пункт 1.3 глави 1 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Діяльність кредитної установи з надання фінансових кредитів за рахунок капіталу кредитної установи, у тому числі субординованого капіталу, за кредитними договорами з кредитними установами, а також коштів з державного та місцевих бюджетів, отриманих фінансовими установами – юридичними особами публічного права, не потребує отримання ліцензії".

3. Підпункт 2 пункту 2.1 глави 2 викласти в такій редакції:

"2) копії установчих документів з усіма змінами, що регламентують створення та діяльність кредитної установи, або копія останнього рішення про утворення (засновницького договору, статуту, положення) фінансової установи – юридичної особи публічного права, засвідчені в установленому порядку".

4. Підпункт 4 пункту 2.1 глави 2 викласти в такій редакції:

"4) фінансова звітність, складена відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689, та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690, за попередній календарний рік, достовірність та повнота якої підтверджена аудитором, унесеним до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ (крім новостворених заявників та фінансових установ – юридичних осіб публічного права), звітні дані в паперовій та електронній формах, складені відповідно до Порядку складання та подання звітності кредитними установами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 19.02.2007 N 6832, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2007 за N 234/13501, за станом на останній день місяця, що передує даті подання заяви для отримання ліцензії, а також засвідчена в установленому порядку довідка, що підтверджує наявність власного капіталу, за винятком субординованого боргу, у розмірі 1 млн грн".

5. Підпункт 7 пункту 2.1 глави 2 після слова "оренди" доповнити словом "нежилого".

6. Пункт 2.2 глави 2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.3 – 2.21 уважати відповідно пунктами 2.2 – 2.20.

7. Пункт 2.3 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.3. Документи, що складаються заявником та подаються до Держфінпослуг відповідно до цих Ліцензійних умов, повинні відповідати таким вимогам:

бути викладені державною мовою;

містити достовірну інформацію на дату подання заяви;

документи на двох і більше сторінках повинні бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника;

довідки, які подаються заявником, повинні містити дату їх складання;

електронна форма даних повинна відповідати паперовій формі, яка друкується відповідно до формату, установленого Держфінпослуг.

Датою подання заяви про отримання ліцензії вважається дата її реєстрації в Держфінпослуг".

8. Пункт 2.6 глави 2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.7 – 2.20 вважати відповідно пунктами 2.6 – 2.19.

9. Пункт 3.6 глави 3 доповнити словами "та зразку договору, затвердженого ліцензіатом".

10. Пункт 3.10 глави 3 після слова "орендоване" доповнити словом "нежиле".

11. У пункті 3.12 глави 3 слово "десяти" замінити словом "п’ятнадцяти".

12. У другому реченні пункту 3.13 глави 3 слово "десяти" замінити словом "п’ятнадцяти".

13. Главу 3 доповнити пунктом 3.15 такого змісту:

"3.15 Ліцензіат повинен допускати інспекційну групу для проведення інспекції та у визначений Держфінпослуг строк надавати документи й інформацію для проведення перевірки (інспекції)".

14. Підпункт 4 пункту 4.1 глави 4 викласти в такій редакції:

"4) наявності копії ліцензії, засвідченої в установленому законодавством порядку, із зазначенням на копії ліцензії назви відокремленого підрозділу, для якого вона видана".

15. Пункти 4.2 та 4.3 глави 4 виключити.

У зв’язку з цим пункт 4.4 вважати відповідно пунктом 4.2.

16. Пункт 5.1 глави 5 доповнити підпунктами 6 – 8 такого змісту:

"6) установлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

7) недопущення інспекційної групи до проведення інспекції ліцензіата та/або ненадання у визначений Держфінпослуг строк документів та інформації для проведення перевірки (інспекції);

8) установлений перевіркою факт відсутності ліцензіата за зазначеним у ліцензії місцезнаходженням та неповідомлення Держфінпослуг та державного реєстратора в строки, установлені законодавством, про зміну свого місцезнаходження.".

17. Пункт 8.1 глави 8 доповнити підпунктами 7 – 8 такого змісту:

"7) рішення Держфінпослуг про виключення інформації про ліцензіата з Реєстру;

8) здійснення ліцензіатом діяльності, що потребує ліцензування згідно із законом, у разі тимчасового зупинення дії ліцензії".

18. Додаток 2 виключити.

У зв’язку з цим додатки 3 – 5 уважати відповідно додатками 2 – 4. У тексті Ліцензійних умов посилання на додатки 3 – 5 замінити посиланнями відповідно на додатки 2 – 4.

 

Член Комісії –
директор Департаменту нагляду
за кредитними установами 

 
 
А. Оленчик