Зміни до Вимог до організації фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму…..

Дата введення в дію: 02.02.2008

ВИТЯГ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету фінансового моніторингу України
від 26 грудня 2007 р. N 238
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 січня 2008 р. за N 46/14737

Зміни
до Вимог до організації фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

1. Підпункт 1.1 пункту 1 Вимог доповнити новим абзацом такого змісту:
"У цих Вимогах поняття відокремлений підрозділ вживається у такому значенні – це філія, інший підрозділ суб’єкта, що знаходиться поза його місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені суб’єкта, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів суб’єкта".

2. До пункту 2 Вимог "Призначення, права та обов’язки відповідального працівника" унести такі зміни:
2.1. Підпункт 2.5 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Одна і та сама особа не може бути одночасно призначена відповідальним працівником суб’єкта і відокремленого підрозділу суб’єкта".
У зв’язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.
2.2. Абзац перший підпункту 2.9 після слова "вжиті" доповнити словами "для реалізації норм законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (далі – інформування)".

3. В абзаці другому підпункту 3.3 пункту 3 Вимог слово "невиконання" замінити словом "виконання".

4. Підпункт 4.5 пункту 4 Вимог після слова "подає" доповнити словами "у випадках, передбачених законодавством".

Директор Департаменту взаємодії А. С. Подкоритов
та методичного забезпечення
системи фінансового моніторингу

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету фінансового моніторингу України
від 26 грудня 2007 р. N 238
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 січня 2008 р. за N 45/14736

Зміни
до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу

1. Абзац дев’ятий глави 1 Інструкції викласти в такій редакції:
"У цій Інструкції термін "Ідентифікатор" вживається у такому значенні – це комбінація із шести літер латинського алфавіту та/або цифр, яка присвоюється Держфінмоніторингом України суб’єкту первинного фінансового моніторингу та призначена для його ідентифікації при поданні до Держфінмоніторингу України інформації згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму".

2. Унести до таблиці пункту 2.2 глави 2 Інструкції такі зміни:
2.1. У розділі I "Ідентифікація суб’єкта первинного фінансового моніторингу":
у графі "Назва поля" поля 030 "Дата вихідної реєстрації повідомлення" слово "повідомлення" замінити словами і цифрою "форми N 1-ФМ";
графу "Коментар щодо заповнення" поля 030 "Дата вихідної реєстрації повідомлення" викласти в такій редакції:
"указується дата реєстрації форми N 1-ФМ суб’єктом первинного фінансового моніторингу (наприклад, якщо форма N 1-ФМ реєструється і направляється до Держфінмоніторингу 24 вересня 2007 року, поле матиме такий вигляд: 24 09 2007) у журналі реєстрації вихідної кореспонденції";
у графі "Назва поля" поля 031 "Номер вихідної реєстрації повідомлення" слово "повідомлення" замінити словами і цифрою "форми N 1-ФМ";
графу "Коментар щодо заповнення" поля 031 "Номер вихідної реєстрації повідомлення" викласти в такій редакції:
"указується вихідний реєстраційний номер форми N 1-ФМ, яка направляється до Держфінмоніторингу, відповідно до журналу реєстрації вихідної кореспонденції".
2.2. Графу "Коментар щодо заповнення" поля 070 "Повна назва суб’єкта первинного фінансового моніторингу" розділу II "Загальні відомості про суб’єкта первинного фінансового моніторингу" доповнити новим реченням такого змісту:
"Повинно співпадати з відбитком печатки, якою засвідчується підпис керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу в кінці форми N 1-ФМ, що подається".
2.3. Графу "Необхідність заповнення" поля 310 "Адреса e-mail" розділу III "Додаткові відомості про суб’єкта первинного фінансового моніторингу" викласти в такій редакції:
"У разі наявності та/або при поданні листа-звернення щодо видачі повідомлення про присвоєння ідентифікатора для подання інформації в електронному вигляді".

3. Унести до таблиці глави 3 Інструкції такі зміни:
3.1. Графу "Коментар щодо заповнення" полів 030 та 240 "Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи – ідентифікаційний номер за ДРФО)" розділу I "Відомості про суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ" після слів "для фізичних осіб" доповнити словами "та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності".
3.2. У розділі II "Відомості про фінансову операцію":
графу "Коментар щодо заповнення" поля 451 "Номер попереднього повідомлення про фінансову операцію, що не взята на облік" викласти в такій редакції:
"у всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом, указується номер першого повідомлення про цю фінансову операцію, що не взята на облік Держфінмоніторингом";
графу "Коментар щодо заповнення" поля 452 "Дата попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік" викласти в такій редакції:
"у всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом, указується дата першої реєстрації фінансової операції у реєстрі, що не взята на облік Держфінмоніторингом";
графу "Коментар щодо заповнення" поля 453 "Порядковий номер попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік" викласти в такій редакції:
"у всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом, указується порядковий номер реєстрації у реєстрі першої фінансової операції, що не взята на облік Держфінмоніторингом";
графу "Коментар щодо заповнення" поля 710 "Кількість аркушів доданих документів" доповнити реченням такого змісту:
"У разі відсутності доданих документів – у полі ставиться нуль".
3.3. У розділі III "Відомості про учасника фінансової операції":
графу "Коментар щодо заповнення" поля 750 "Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи – ідентифікаційний номер за ДРФО)" викласти в новій редакції:
"для фізичних осіб та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності (резидентів і нерезидентів) зазначається ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (за наявності). Якщо ідентифікаційний номер не присвоєний, то ставиться 9 нулів, якщо ідентифікаційний номер невідомий, то ставиться 5 дев’яток;
для юридичної особи – резидента зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;
для юридичної особи – нерезидента указуються дані про реєстрацію на підставі копії легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідченого нотаріально реєстраційного посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про таку реєстрацію;
для відокремленого підрозділу – указується його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, у разі його відсутності – вказується ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи – суб’єкта первинного фінансового моніторингу";
графу "Коментар щодо заповнення" поля 760 "Повна назва учасника фінансової операції (прізвище)" доповнити словами:
"для відокремленого підрозділу – указується повне найменування відповідно до положення про відокремлений підрозділ (іншого документа, на підставі якого діє відокремлений підрозділ), затвердженого головним підприємством – юридичною особою суб’єктом первинного фінансового моніторингу";
графу "Коментар щодо заповнення" поля 770 "Скорочена назва учасника фінансової операції (ім’я)" доповнити словами:
"для відокремленого підрозділу – указується скорочене найменування відповідно до положення про відокремлений підрозділ (іншого документа, на підставі якого діє відокремлений підрозділ), затвердженого головним підприємством – юридичною особою суб’єктом первинного фінансового моніторингу, за його відсутності – повне найменування";
графу "Необхідність заповнення" полів 1020 – 1060 доповнити словами "або фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності".

4. У главі 4 Інструкції слово "квитанція" в усіх відмінках виключити.

Директор Департаменту взаємодії
та методичного забезпечення
системи фінансового моніторингу

А. С. Подкоритов

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету фінансового моніторингу України
від 26 грудня 2007 р. N 238

Зміни
до форми обліку та подання інформації N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу"

Поле 490 "Ознака можливості відношення фінансової операції до фінансування тероризму" розділу II "Відомості про фінансову операцію" форми обліку та подання інформації N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" викласти в такій редакції:
"490 Ознака можливості відношення фінансової операції до фінансування тероризму

(1 – немає; 2 – учасник або вигодоодержувач є в переліку терористів; 3 – інші підозри щодо фінансування тероризму)".

Директор Департаменту взаємодії
та методичного забезпечення
системи фінансового моніторингу

А. С. Подкоритов

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту фінансового моніторингу
від 13 травня 2003 р. N 48
(у редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України
від 26 грудня 2007 р. N 238)

N 4-ФМ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ

Загальні відомості про повідомлення
010 Номер повідомлення

020 Дата здійснення повідомлення
(день, місяць, рік)
040 Кількість фінансових операцій у повідомленні

Відомості про суб’єкта первинного фінансового моніторингу
(відокремлений підрозділ), який надає інформацію
050 Тип суб’єкта (код)

060 Вид суб’єкта (код)
061

062

063

070 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи – ідентифікаційний номер за ДРФО)

080 Ідентифікатор суб’єкта в ІАС ДКФМУ

090 Назва ________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Поштова адреса суб’єкта первинного фінансового моніторингу
(відокремленого підрозділу), який надає інформацію
100 Країна (код та назва) ______________________________________________
110 Область (код та назва) ________________________________________________

Порядковий номер сторінки в повідомленні

120 Поштовий індекс

130 Населений пункт _________________________________________
140 Вулиця _________________________________________
150 Будинок

160 Корпус (споруда)

170 Офіс (квартира)

180 Номер телефону (з кодом населеного пункту)

190 Адреса e-mail ________________________________________
Відомості про відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), що надає інформацію
200 Посада відповідального працівника ________________________________________
210 Прізвище ________________________________________
220 Ім’я ________________________________________
230 По батькові ________________________________________
240 Номер телефону (з кодом населеного пункту)

250 Адреса e-mail _________________________________________

Додатки: витяг з реєстру на ____ арк.
Повідомлення здійснив:
Посада _____________________________
П. І. Б. _____________________________
Підпис _____________________________
М. П.

Порядковий номер сторінки в повідомленні

Директор Департаменту взаємодії
та методичного забезпечення
системи фінансового моніторингу

А. С. Подкоритов