До уваги ломбардів, які за агентськими договорами з банками здійснюють діяльність з обміну валют…

Постановою Правління Національного банку України від 21 вересня 2007 року N 338 затверджено Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України.

Ця Постанова набирає чинності 1 січня 2008 року.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України від 21 вересня 2007 р. N 338
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2007 р. за N 1220/14487

Положення
про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі – Декрет), Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 N 49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2000 за N 209/4430 (далі – Положення про валютний контроль), інших нормативно-правових актів з метою встановлення єдиного порядку організації та проведення Національним банком України (далі – Національний банк) виїзних і невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами та національним оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства України, а також перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України.
1.2. Це Положення визначає порядок проведення виїзних та невиїзних (камеральних) перевірок банків та їх підрозділів (далі – банки), інших фінансових установ, їх відокремлених підрозділів і структурних одиниць цих підрозділів, а також національного оператора поштового зв’язку та його об’єктів поштового зв’язку (далі – фінансові установи), що отримали генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, щодо дотримання ними вимог валютного законодавства України, а також установлює порядок проведення перевірок пунктів обміну іноземної валюти банків, фінансових установ та юридичних осіб, які діють на підставі агентських договорів з банками та фінансовими установами (далі – пункти обміну).
1.3. Перевірки банків і фінансових установ щодо дотримання ними вимог валютного законодавства України (далі – перевірки) проводять уповноважені працівники Департаменту валютного контролю та ліцензування (далі – Департамент), структурних підрозділів територіальних управлінь Національного банку, на які покладені функції валютного контролю (далі – валютні підрозділи), з метою дотримання банками та фінансовими установами валютного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку (далі – валютне законодавство). До перевірок належать виїзні та невиїзні (камеральні) перевірки.
Виїзними перевірками є планові та позапланові перевірки, які проводяться уповноваженими працівниками Департаменту та валютних підрозділів (далі – уповноважені працівники) за місцезнаходженням банків (фінансових установ), що перевіряються. Зазначені перевірки проводяться відповідно до вимог глав 1 – 5, 7 та 8 цього Положення.
Невиїзними (камеральними) перевірками (далі – невиїзні перевірки) є позапланові перевірки, які проводяться уповноваженими працівниками в приміщеннях Департаменту і валютних підрозділів на підставі даних статистичної звітності та/або інших документів. Зазначені перевірки проводяться відповідно до вимог цієї глави, пунктів 2.2, 2.4, 2.6 – 2.8, 2.10, 2.15 глави 2, пунктів 3.1, 3.10 глави 3, пунктів 4.1 – 4.3, 4.8, 4.10, 4.11 глави 4, глави 6, пунктів 7.1 – 7.4, 7.10, 7.11 глави 7, глави 8 цього Положення.
1.4. Перевірки пунктів обміну проводяться фахівцями центрального апарату та територіальних управлінь Національного банку щодо дотримання ними вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку. Організація, проведення та оформлення матеріалів за результатами проведення перевірок пунктів обміну здійснюються відповідно до глави 9 цього Положення.
1.5. Виїзні та невиїзні перевірки, а також перевірки пунктів обміну не виконують завдань і не замінюють аудиторських перевірок, що проводяться для підтвердження достовірності бухгалтерського балансу та звітності банків (фінансових установ), інспекційних перевірок, що проводяться службою банківського нагляду Національного банку відповідно до статті 71 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі – інспекційна перевірка) та вповноваженими органами відповідно до статті 30 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", а також документальних ревізій, що призначаються компетентними органами для збирання доказів за кримінальними, адміністративними, цивільними та іншими справами, що перебувають у їх провадженні.
1.6. Терміни в Положенні вживаються відповідно до визначень, наведених у Декреті, Положенні про валютний контроль, Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за N 21/7342, та інших нормативно-правових актах України.
2. Організація проведення перевірок
2.1. Планові виїзні перевірки [крім перевірок кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] проводять уповноважені працівники не частіше одного разу на рік відповідно до плану перевірок, який складають щороку Департамент і валютні підрозділи та затверджує Голова Національного банку або його заступник (далі – план перевірок). Складання та затвердження плану перевірок здійснюються без урахування перевірок кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.
До плану перевірок уключаються такі банки та фінансові установи:
щодо яких отримана письмова інформація про порушення ними валютного законодавства;
аналіз статистичної звітності та/або інших документів яких свідчить про можливі порушення валютного законодавства;
у яких протягом двох років не проводилася перевірка комплексним методом жодного відокремленого підрозділу в регіоні.
Валютні підрозділи щороку складають власні плани перевірок на наступний рік за кварталами [без урахування планових перевірок кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] та до 1 грудня поточного року надсилають їх до Департаменту. Департамент з урахуванням цих планів формує загальний план та подає на затвердження Голові Національного банку або його заступникові. Затверджений план перевірок Департамент до 1 січня наступного року доводить до відома валютних підрозділів, що є підставою для проведення планових перевірок.
Планові перевірки кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій проводяться уповноваженими працівниками відповідно до планів перевірок кас банків (фінансових установ), які складаються на кожний рік (за потреби) окремо Департаментом і валютними підрозділами та затверджуються відповідно директором Департаменту, начальниками територіальних управлінь Національного банку або вповноваженими ними особами.
Складені валютними підрозділами та затверджені начальниками відповідних територіальних управлінь Національного банку або вповноваженими ними особами плани перевірок кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій Департаменту не надсилаються.
2.2. Позапланові виїзні або невиїзні перевірки проводять уповноважені працівники за наявності обґрунтованих підстав, до яких належать:
звернення органів валютного контролю, інших державних контрольних і правоохоронних органів на підставі результатів здійснених ними перевірок, наявних у них заяв, скарг та іншої інформації, що можуть свідчити про порушення валютного законодавства, а також звернення цих органів за матеріалами, отриманими в результаті здійснення оперативно-розшукової діяльності, за фактами порушення кримінальних справ та провадження в справах про адміністративне правопорушення;
результати аналізу статистичної звітності, що свідчать про можливі порушення валютного законодавства;
негативні тенденції на валютному ринку України, що виявлені під час виконання Національним банком України законодавчо закріпленої за ним функції із забезпечення стабільності грошової одиниці України;
інші підстави, які передбачені законодавством України.
Підставою для проведення позапланової перевірки може бути також наявність у Департаменту або валютного підрозділу інформації, зокрема одержаної під час надання банками (фінансовими установами) відповідних пакетів документів, щодо здійсненої або запланованої реорганізації банку (фінансової установи) чи його (її) підрозділів або щодо припинення діяльності підрозділів банку (фінансової установи).
2.3. Позапланові виїзні перевірки [крім перевірок кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] призначають за рішенням Голови Національного банку або вповноваженої ним особи, що оформляється у формі розпорядження. Проведення позапланових виїзних перевірок валютними підрозділами [крім перевірок кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] обов’язково попередньо узгоджується з Департаментом.
Позапланові виїзні перевірки кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій призначають за рішенням Голови Національного банку, директора Департаменту, начальника територіального управління або вповноважених ними осіб, яке оформляється у формі розпорядження. Валютні підрозділи проводять такі перевірки без узгодження з Департаментом.
У розпорядженні про призначення позапланової виїзної перевірки зазначається таке:
повне найменування та місцезнаходження банку (фінансової установи);
підстава і мета перевірки;
період, що підлягає перевірці;
строк проведення перевірки (дати початку та закінчення перевірки);
перелік питань, що підлягають перевірці;
склад робочої групи та її керівник (прізвища й ініціали вповноважених працівників) або прізвище та ініціали вповноваженого працівника (якщо перевірка проводиться без формування робочої групи);
інше (у разі потреби).
2.4. Під час проведення планових та позапланових перевірок уповноважені працівники використовують комплексний метод (лише для виїзних перевірок) або метод за окремими питаннями, суцільний або вибірковий порядок.
2.5. Комплексний метод перевірки передбачає перевірку валютних операцій, що здійснювалися банком (фінансовою установою) та його клієнтами протягом періоду, який підлягає перевірці, щодо їх відповідності чинному в цей період валютному законодавству та охоплює весь перелік питань, які підлягають перевірці в банку (фінансовій установі), визначений у додатку до цього Положення, та обмежений відповідно до переліку операцій, що можуть здійснювати банки (фінансові установи) – юридичні особи на підставі отриманої генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, а їх структурні підрозділи – відповідно до дозволу, наданого юридичною особою.
2.6. Перевірка методом за окремими питаннями передбачає перевірку валютних операцій, що здійснювалися банком (фінансовою установою) та/або його клієнтами протягом періоду, що підлягає перевірці, щодо їх відповідності окремим нормам чинного протягом цього періоду валютного законодавства та може охоплювати лише одне або декілька питань з переліку, що додається до цього Положення.
2.7. Суцільний порядок перевірки передбачає перевірку всіх без винятку валютних операцій, що здійснювалися банком (фінансовою установою) та його клієнтами протягом періоду, що підлягає перевірці, щодо відповідності цих операцій валютному законодавству в цілому під час перевірки комплексним методом та окремим нормам валютного законодавства під час перевірки методом за окремими питаннями.
2.8. Вибірковий порядок перевірки передбачає перевірку валютних операцій, що вибрані вповноваженими працівниками на власний розсуд та проводилися банком (фінансовою установою) та його клієнтами протягом періоду, що підлягає перевірці, щодо їх відповідності чинному в цей період валютному законодавству в цілому під час перевірки комплексним методом та щодо відповідності цих операцій деяким нормам чинного в період, що підлягає перевірці, валютного законодавства під час перевірки методом за окремими питаннями. Передусім вибірці підлягають безготівкові валютні операції на суму, що перевищує еквівалент 50000 євро, та операції з готівковою іноземною валютою на суму, що перевищує еквівалент 10000 євро за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком.
2.9. Планова (позапланова) виїзна перевірка проводиться уповноваженими працівниками як самостійно, так і в складі інспекційних перевірок, що проводить Національний банк або територіальні управління Національного банку із залученням фахівців різних структурних підрозділів Національного банку в межах їх компетенції та за згодою керівників цих структурних підрозділів.
В окремих випадках проведення планової чи позапланової виїзної перевірки здійснюється одночасно з перевірками контрольних та/або правоохоронних органів.
Під час проведення таких перевірок зазначені органи діють у межах повноважень, наданих їм законодавством України.
2.10. До перевірки не можуть залучатися уповноважені працівники, які мають близьких родичів (дружина, чоловік, батьки, діти, сестри, брати), які обіймають керівні посади в органах управління банку (фінансової установи), що перевіряється. Працівник, якого призначають проводити перевірку, повинен повідомити про наявні в нього підстави не брати в ній участі. Якщо він приховує таку інформацію, то несе відповідальність згідно із законодавством України.
2.11. Для проведення виїзної перевірки з уповноважених працівників утворюється робоча група. Керівник робочої групи призначається зі складу її членів. Чисельність робочої групи визначається залежно від періоду та обсягу матеріалів, що підлягають виїзній перевірці. Мінімальний склад робочої групи – 2 чоловіки.
Якщо перевіряється незначний обсяг матеріалів, то виїзна перевірка проводиться без формування робочої групи, тобто одним уповноваженим працівником Департаменту або валютного підрозділу, який у такому разі виконує обов’язки керівника робочої групи.
2.12. Підставою для проведення виїзної перевірки є письмове доручення директора Департаменту, начальника територіального управління Національного банку або вповноважених ними осіб (далі – керівники виїзної перевірки).
Письмове доручення керівника виїзної перевірки в разі проведення планової виїзної перевірки [крім планових перевірок кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] надається відповідно до плану перевірок, а в разі проведення планової перевірки каси банку (фінансової установи) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій – згідно з відповідним планом перевірок кас банків (фінансових установ).
Письмове доручення керівника виїзної перевірки в разі проведення позапланової виїзної перевірки [крім позапланових перевірок кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] надається відповідно до розпорядження Голови Національного банку або вповноваженої ним особи, а в разі проведення позапланової перевірки каси банку (фінансової установи) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій – відповідно до розпорядження Голови Національного банку, директора Департаменту, начальника територіального управління або уповноважених ними осіб.
2.13. У дорученні на проведення виїзної перевірки зазначаються:
повне найменування та місцезнаходження банку (фінансової установи), що перевірятиметься;
підстава проведення перевірки;
склад робочої групи та її керівник (прізвища та ініціали вповноважених працівників) або прізвище та ініціали вповноваженого працівника (якщо перевірка проводиться без формування робочої групи);
метод проведення перевірки (комплексний чи за окремими питаннями);
період, що підлягає перевірці;
строк проведення перевірки (дати початку та закінчення перевірки).
інше (у разі потреби).
У разі проведення виїзної перевірки методом за окремими питаннями разом з наданням доручення затверджується перелік питань для робочої групи (уповноваженого працівника), за якими проводиться перевірка.
Перелік питань оформляється у формі додатка до доручення, що затверджується керівником виїзної перевірки, або викладається в тексті доручення.
У дорученні може бути встановлено право керівника робочої групи (уповноваженого працівника) під час проведення виїзної перевірки самостійно або за погодженням з керівником виїзної перевірки доповнювати чи уточнювати перелік питань, за якими проводитиметься виїзна перевірка, а також розширювати період, який охоплюється перевіркою.
2.14. Керівник робочої групи (уповноважений працівник) подає керівникові банку (фінансової установи)1 оригінал доручення на проведення виїзної перевірки.
____________
1 Керівник банку (фінансової установи) – керівник (особа, яка виконує його обов’язки) структурного підрозділу банку (фінансової установи), що перевіряється.
2.15. Виїзні та невиїзні перевірки проводяться у строки, що потрібні й достатні для виконання запланованого обсягу перевірки.
Строк проведення перевірок до 20 робочих днів уключно.
Зазначений строк може бути продовжений до 20 робочих днів:
у разі проведення виїзної перевірки – керівником виїзної перевірки шляхом доповнення до доручення;
у разі проведення невиїзної перевірки – відповідно до рішення директора Департаменту, начальника територіального управління Національного банку або вповноважених ними осіб, за дорученням яких була призначена невиїзна перевірка (далі – керівники невиїзної перевірки), або керівництва Національного банку.
2.16. Виїзні перевірки організовуються таким чином, щоб не порушувати режим роботи банків (фінансових установ), що перевіряються.
Керівник виїзної перевірки має право прийняти письмове рішення про відміну розпочатої виїзної перевірки, у якому повинні зазначатися причини її відміни.
3. Порядок проведення перевірок
3.1. Для підготовки до виїзної або невиїзної перевірки членам робочої групи (уповноваженому працівнику) надається не менше трьох робочих днів для планових та не менше одного робочого дня для позапланових перевірок.
Протягом цього часу в разі проведення виїзної перевірки керівник робочої групи інформує її членів про завдання (рекомендації, указівки) перевірки, а також проводить інструктаж щодо порядку взаємодії з працівниками банку (фінансової установи) під час проведення виїзної перевірки, у тому числі стосовно суворого дотримання етичних норм спілкування.
До початку проведення виїзної або невиїзної перевірки члени робочої групи (уповноважений працівник) зобов’язані:
вивчити матеріали попередніх перевірок (якщо є) з метою подальшого контролю за тими напрямами роботи банку (фінансової установи), за якими раніше були виявлені порушення валютного законодавства;
провести аналіз інформації, що міститься у звітності та інших документах, отриманих Національним банком (його структурними підрозділами) у зв’язку з діяльністю банку (фінансової установи), за період, що підлягає перевірці;
деталізувати питання, що підлягають перевірці, на підставі результатів аналізу вищезазначеної інформації, а також відповідно до доручення на перевірку.
3.2. Про проведення планової виїзної перевірки, крім виїзної перевірки каси банку (фінансової установи) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій, Департамент або валютний підрозділ зобов’язаний повідомити керівника банку (фінансової установи) не пізніше ніж за 10 днів до її початку.
Позапланову виїзну перевірку, крім виїзної перевірки каси банку (фінансової установи) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій, розпочинають з повідомлення (або не повідомляючи) керівника банку (фінансової установи) про початок її здійснення. Рішення про потребу та терміни здійснення попереднього повідомлення керівника банку (фінансової установи) приймає керівник виїзної перевірки.
Планову або позапланову перевірку каси банку (фінансової установи) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій розпочинають без повідомлення керівника банку (фінансової установи) про початок її проведення.
3.3. Про виїзну перевірку [крім перевірок кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] повідомляється в письмовій формі або усно з подальшим письмовим підтвердженням. Повідомлення про виїзну перевірку [крім перевірок кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] може містити вимоги щодо проведення відповідних підготовчих заходів, а саме: підготовки потрібних для перевірки документів, виділення ізольованого службового приміщення для робочої групи (уповноваженого працівника), обладнання його технічними засобами, подання до початку перевірки потрібних для процесу підготовки до перевірки матеріалів та інформації.
3.4. Проведення виїзної перевірки розпочинають з пред’явлення членами робочої групи (якщо виїзна перевірка проводиться без формування робочої групи – уповноваженим працівником) доручення на виїзну перевірку банку (фінансової установи) та службових посвідчень (або паспорта чи документа, що його замінює) керівнику банку (фінансової установи).
3.5. Керівник банку (фінансової установи) зобов’язаний виділити робочій групі (уповноваженому працівнику) на період проведення виїзної перевірки робоче місце в окремому від працівників банку (фінансової установи) та сторонніх осіб ізольованому службовому приміщенні, що обладнане потрібними меблями, вогнетривкою шафою для зберігання документів, комп’ютерною технікою, калькулятором, забезпечити можливість користуватися телефоном та засобами розмножувальної техніки.
На весь період виїзної перевірки вхід у це приміщення особам, які не є членами робочої групи, без дозволу керівника робочої групи забороняється.
Якщо виділити окреме від працівників банку (фінансової установи) та сторонніх осіб ізольоване службове приміщення неможливо, то робочій групі, виходячи з її чисельності, за згодою її керівника виділяється окреме робоче місце від працівників, обладнане згідно з вимогами абзацу першого цього пункту таким чином, щоб забезпечити належні умови для її роботи.
3.6. Під час проведення виїзної перевірки банк (фінансова установа) зобов’язаний подати документи та інші матеріали, що вимагають члени робочої групи (уповноважений працівник), до службового приміщення на робоче місце членів робочої групи (уповноваженого працівника) в установлені ними (ним) терміни та порядку. У разі неможливості подання документів на вимогу членів робочої групи (уповноваженого працівника) керівник банку (фінансової установи) або вповноважена ним особа зобов’язаний надати керівникові робочої групи (уповноваженому працівнику) письмове пояснення з цього приводу.
Після закінчення робочого дня документи та матеріали зберігаються у вогнетривкій шафі в службовому приміщенні, що виділене для розміщення робочої групи (уповноваженого працівника), якою (яким) проводиться виїзна перевірка. За потреби всі або частина цих матеріалів і документів щодня можуть повертатися членами робочої групи (уповноваженим працівником) працівникам банку (фінансової установи) на місця їх постійного зберігання (використання).
3.7. Під час проведення виїзної перевірки з ініціативи керівника робочої групи або банку (фінансової установи) отримання та повернення документів і матеріалів можуть здійснюватися із зазначенням часу, засвідченим підписом керівника робочої групи та вповноваженої особи банку (фінансової установи), у відповідному журналі. Журнал ведеться стороною, яка ініціювала потребу його ведення, у двох примірниках (по одному примірнику для кожної зі сторін).
3.8. Виділене робочій групі (уповноваженому працівнику) для проведення виїзної перевірки приміщення (або вогнетривка шафа) після закінчення робочого дня може опечатуватися одним з її членів.
3.9. Виїзні перевірки можуть проводитися шляхом вивчення документів, інформації, що міститься в базах даних банку (фінансової установи), співбесід з працівниками банку (фінансової установи), проведення підрахунків.
3.10. Обсяг документів та їх вигляд (оригінали або копії), що запитуються для проведення виїзної або невиїзної перевірки, визначає керівник робочої групи (уповноважений працівник) з урахуванням обсягу валютних операцій, які проводив банк (фінансова установа) протягом періоду, що перевіряється, завдань виїзної або невиїзної перевірки, методу (комплексного або за окремими питаннями) та порядку (суцільного або вибіркового) перевірки.
Банк (фінансова установа) подає всі документи, що запитує робоча група (уповноважений працівник) з метою проведення виїзної або невиїзної перевірки, уключаючи установчі документи; протоколи засідань органів управління банку (фінансової установи); накази та інші розпорядчі документи, що видані керівниками банку (фінансової установи); акти внутрішнього контролю; акти перевірок наглядових і контрольних органів; аудиторські висновки; договори (контракти), акти виконаних робіт (наданих послуг), вантажні митні декларації; первинні та інші бухгалтерські, обліково-звітні та грошово-розрахункові документи; документи, що пов’язані з організаційно-технічним забезпеченням діяльності банку (фінансової установи).
За потреби члени робочої групи (уповноважений працівник) запитують копії зазначених вище документів, які мають бути належним чином засвідчені банком (фінансовою установою).
4. Права та обов’язки вповноважених працівників і керівника банку (фінансової установи)
4.1. Уповноважені працівники під час проведення перевірок мають право:
а) під час проведення виїзних перевірок входити/виходити до/із приміщення банку (фінансової установи), у тому числі до приміщень, що використовується для зберігання документів (до архіву), де здійснюється комп’ютерне оброблення даних, каси разом [за ініціативи керівника робочої групи або банку (фінансової установи)] із працівниками банку (фінансової установи);
б) користуватися потрібними для проведення перевірки власними технічними засобами (комп’ютерами, дискетами, калькуляторами, телефонами тощо), у тому числі в разі проведення виїзної перевірки – виносити/вносити їх із/до банку (фінансової установи);
в) отримувати від керівників і працівників банку (фінансової установи) потрібні для перевірки документи та матеріали;
г) під час проведення виїзної перевірки виносити за межі банку (фінансової установи) копії документів, у тому числі виготовлені методом сканування або створення фотокопій, що можуть свідчити про факти порушення банком (фінансовою установою) валютного законодавства;
ґ) отримувати від керівників і працівників банку (фінансової установи) довідки та усні роз’яснення, від керівників банку (фінансової установи) та/або підрозділів банку (фінансової установи), які здійснюють валютні операції, письмові пояснення в разі невиконання або неналежного виконання банком (фінансовою установою) протягом періоду, що підлягає перевірці, вимог валютного законодавства;
д) під час проведення виїзної перевірки ознайомлюватися з роботою технічних засобів та програмних комплексів, які використовуються в банку (фінансовій установі);
е) пред’являти до керівників і працівників банку (фінансової установи) інші вимоги, що пов’язані з їх обов’язками, передбаченими цим Положенням.
4.2. Якщо банк (фінансова установа) з будь-яких причин відмовляється подавати копії документів, які свідчать про факти порушення валютного законодавства, то в акті перевірки обов’язково має бути відображена докладна інформація про відповідну операцію (зокрема, із зазначенням реквізитів і назв документів, на підставі яких здійснювалася та оформлювалася ця операція), що буде підставою для складання протоколу порушення валютного законодавства та винесення постанови про притягнення до відповідальності за його порушення.
Протокол порушення валютного законодавства може складатись, а постанова про притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства може виноситися на підставі оригіналів первинних документів, які були отримані вповноваженими працівниками під час проведення перевірки та свідчать про факти порушень валютного законодавства.
4.3. Уповноважені працівники зобов’язані:
а) не розголошувати відомості, що становлять інформацію з обмеженим доступом, у тому числі банківську та комерційну таємницю;
б) під час проведення виїзної перевірки забезпечувати цілісність і повернення отриманих від банку (фінансової установи) документів, матеріалів, технічних засобів.
4.4. Члени робочої групи під час проведення виїзної перевірки підпорядковуються її керівнику в межах наданих йому цим Положенням повноважень.
4.5. Керівник робочої групи під час проведення виїзної перевірки зобов’язаний:
а) визначати конкретні строки, види, обсяги робіт, що потрібні для проведення перевірки, порядок перевірки (суцільний чи вибірковий);
б) здійснювати розподіл питань, за якими проводиться перевірка, між членами робочої групи;
в) установлювати порядок і режим їх роботи з урахуванням виробничої потреби;
г) контролювати термін і повноту виконання доручених ним завдань.
4.6. Керівник робочої групи під час проведення виїзної перевірки має право:
а) установлювати для членів робочої групи додаткові завдання та здійснювати перерозподіл їх обов’язків;
б) здійснювати особисто перевірку будь-якої ділянки діяльності банку (фінансової установи);
в) призупиняти перевірку в разі протидії банку (фінансової установи) чи третіх осіб;
г) запитувати та отримувати від клієнтів банку (фінансової установи), за їх згодою, інформацію або копії документів, що потрібні для встановлення фактичних обставин, у тому числі для підтвердження інформації, зазначеної в документах, які подані банком (фінансовою установою);
ґ) давати вказівки щодо оформлення акта за результатами перевірки;
д) давати інші вказівки щодо проведення перевірки.
4.7. У разі протидії банку (фінансової установи) чи третіх осіб у проведенні виїзної перевірки та/або недопущення робочої групи (уповноваженого працівника) до проведення виїзної перевірки керівник робочої групи (уповноважений працівник) повідомляє письмово керівника банку (фінансової установи) про призупинення перевірки, після чого члени робочої групи (уповноважений працівник) складають акт перевірки відповідно до глави 7 цього Положення та повертаються до виконання своїх основних посадових обов’язків. Не пізніше робочого дня, наступного за днем призупинення перевірки, керівник робочої групи повідомляє про причини її призупинення керівника виїзної перевірки, який приймає рішення про відновлення або припинення перевірки.
4.8. У разі встановлення під час виїзної чи невиїзної перевірки порушення законодавства України, що тягне за собою застосування фінансових санкцій у сумі, яка перевищує 1 % від зареєстрованого статутного капіталу банку (фінансової установи), керівник робочої групи (або вповноважений працівник – у разі проведення невиїзної перевірки або виїзної перевірки без формування робочої групи) терміново доповідає про це керівникові виїзної перевірки (у разі проведення виїзної перевірки) або керівникові невиїзної перевірки (у разі проведення невиїзної перевірки), уживає заходів щодо збереження оригіналів відповідних документів або отримання їх копій, засвідчених банком (фінансовою установою).
4.9. Керівник банку (фінансової установи) зобов’язаний сприяти проведенню виїзної перевірки, зокрема:
а) після пред’явлення представнику охорони або служби безпеки банку (фінансової установи) доручення на перевірку цього банку (фінансової установи) забезпечити на період її проведення кожному члену робочої групи (уповноваженому працівнику) вільний (на першу вимогу) вхід/вихід до/із будівлі та інших службових приміщень банку (фінансової установи) протягом усього робочого дня, а в разі потреби в позаурочний час;
б) виділити членам робочої групи (уповноваженому працівнику) у день початку перевірки службове приміщення (робоче місце), що відповідає вимогам пункту 3.5 глави 3 цього Положення;
в) організувати в день початку перевірки зустріч і забезпечити оперативний зв’язок членів робочої групи (уповноваженого працівника) з керівниками підрозділів, які здійснюють валютні операції, виконують функції валютного контролю, формують звітність про валютні операції;
г) забезпечити надання на вимогу робочої групи (уповноваженого працівника) у максимально короткі або встановлені робочою групою (уповноваженим працівником) терміни всі необхідні їй (йому) довідки, пояснення, документи та матеріали, у тому числі ті, що містять банківську таємницю, а за потреби підготовку їх копій (чи надання можливості робити ці копії самостійно), засвідчення довідок і копій документів підписом відповідальної посадової особи та відбитком печатки банку (фінансової установи);
ґ) забезпечувати коректну поведінку своїх підлеглих під час проведення перевірки.
Керівник банку (фінансової установи) не має права впливати на членів робочої групи (уповноваженого працівника) та будь-яким чином обмежувати їх (його) дії щодо проведення виїзної перевірки.
4.10. Керівник банку (фінансової установи) має право вимагати від уповноважених працівників дотримання обов’язків, визначених пунктом 4.3 цієї глави, оскаржувати дії уповноважених працівників перед начальником валютного підрозділу, директором Департаменту, керівником виїзної або невиїзної перевірки.
4.11. У разі порушення банком (фінансовою установою) чи його керівником вимог цього Положення вони несуть відповідальність згідно із законодавством України.
5. Особливості проведення виїзної перевірки в складі інспекційної перевірки банку
5.1. Якщо виїзна перевірка проводиться уповноваженими працівниками в складі інспекційної перевірки, то робоча група (з призначенням керівника робочої групи) або вповноважений працівник (у разі проведення перевірки без формування робочої групи) працює в складі інспекційної групи і проводить виїзну перевірку в межах питань, що визначені в додатку до цього Положення.
5.2. Під час проведення зазначеної в пункті 5.1 цієї глави перевірки робоча група (уповноважений працівник) керується окремим дорученням і завданням з переліком питань, за якими проводиться виїзна перевірка, що оформлені відповідно до вимог глави 2 цього Положення.
Організація та проведення такої перевірки проводяться в порядку, передбаченому главами 2 і 3 цього Положення.
5.3. Оформлення матеріалів за результатами виїзної перевірки здійснюється відповідно до глави 7 цього Положення.
5.4. Копія акта виїзної перевірки подається керівникові інспекційної групи для врахування під час складання звіту про інспектування.
6. Особливості проведення невиїзної перевірки
6.1. Невиїзна перевірка призначається за письмовим або усним дорученням керівника невиїзної перевірки або керівництва Національного банку.