Щодо видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень…

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЛИСТ
від 01.12.2006 р. N 8723
Відповідно до Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженої наказом МНС від 11.05.2006 р. N 278, Держпожбезпеки може видавати також дозволи на початок роботи і введення в експлуатацію об’єктів та на оренду приміщень, не зазначених у цьому Переліку, у разі звернення власників (орендарів) щодо спірних питань при їх видачі територіальними і місцевими органами державного пожежного нагляду.
Проте на теперішній час чинним законодавством не передбачено терміна "спірні питання".
Держпідприємництво України вважає, що, за змістом наведеної норми, у разі виникнення спорів між власниками (орендарями) та територіальними і місцевими органами державного пожежного нагляду при видачі дозволів центральним органом пожежної безпеки України можуть видаватися дозволи на початок роботи і введення в експлуатацію об’єктів та на оренду приміщень, не зазначених у цьому Переліку.
Поряд з цим зазначаємо, що відповідно до частини другої статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
За додатковими роз’ясненнями просимо звертатися до МНС, оскільки згідно з частиною другою пункту 1 Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затвердженого Указом Президента України від 10.10.2005 р. N 1430, МНС України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики, зокрема, у сфері пожежної і промислової безпеки, охорони праці.
Відповідно до положень статті 10 Закону України "Про пожежну безпеку" новостворені підприємства починають свою діяльність після отримання на це дозволу в органах державного пожежного нагляду. Видача дозволу на початок роботи підприємства здійснюється органами державного пожежного нагляду в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Дозволи на початок роботи підприємств та оренду приміщень видаються відповідно до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 р. N 150, та відповідно до Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженої наказом МНС України від 11.05.2006 р. N 278, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.05.2006 р. за N 608/12482.
Пунктом 6 Порядку передбачено, що за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки дозвіл видається без обмеження терміну його дії.
Відповідно до частини п’ятої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності" у разі надання на підставі договору оренди чи інших договорів у тимчасове користування приміщень та обладнання за умови збереження виду діяльності і стану цих приміщень та обладнання від орендаря або іншого користувача не вимагається одержання документа дозвільного характеру на їх використання (експлуатацію), крім потенційно небезпечних об’єктів та в разі використання машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Відповідальність за використання (експлуатацію) приміщень та обладнання покладається на особу, визначену відповідним договором.
Враховуючи наведене вище та відповідно до спільного листа-роз’яснення Держпідприємництва України та МНС України від 21.02.2006 р. N 1343/01-2183/211 стосовно змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень за умови, якщо власники (орендарі) не змінюють функціональне призначення об’єктів та орендованих приміщень і не проводять їх перепланування, крім потенційно небезпечних об’єктів, які раніше отримали тимчасовий дозвіл на початок роботи від органів державного пожежного нагляду, вони звільняються від подання декларацій та матеріалів на продовження терміну дії дозволу.
Відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" суб’єкт господарювання має право вибору способу отримання документів дозвільного характеру:
безпосередньо за зверненням у відповідні місцеві дозвільні органи, представники яких здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні;
або за зверненням до адміністратора.
Таким чином, для забезпечення реалізації законного права суб’єкта господарювання щодо отримання дозвільних документів безпосередньо за зверненням у відповідні місцеві дозвільні органи представники дозвільних органів здійснюють прийом документів, необхідних для видачі дозвільного документа, безпосередньо видачу, відповідне консультування суб’єктів господарювання тощо тільки в рамках дозвільних центрів.
Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні, затверджується відповідною місцевою радою (її виконавчим комітетом) або районною державною адміністрацією (частина четверта статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності").
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 11.01.2006 р. N 17 "Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень" суб’єкти підприємницької діяльності можуть розпочинати свій бізнес за декларативним принципом, тобто без необхідності отримання дозволу, але за умови страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди. Такий принцип застосовується лише стосовно об’єктів, які не відносяться до вибухопожежонебезпечних та об’єктів з масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або всередині зазначених об’єктів, та якщо не змінюється функціональне призначення об’єктів/приміщень і не проводиться їх перепланування.
Органи державного пожежного нагляду надають безоплатну консультативну допомогу при заповненні декларації.
Поряд з цим постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. N 774 затверджено тарифи на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи, а наказом МНС від 13.07.2006 р. N 444 затверджено Методику розрахунку витрат часу та вартості проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи).
Статтею 1 Указу Президента України від 23.07.98 р. N 817 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" (далі – Указ) визначені контролюючі органи, які мають право проводити планові та позапланові виїзні перевірки фінансової господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, це:
а) органи державної податкової служби – стосовно сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, неподаткових платежів;
б) митні органи – стосовно сплати ввізного мита, акцизного збору та податку на додану вартість, які справляються у разі ввезення (пересилання) товарів на митну територію України в момент перетинання митного кордону;
в) органи державного казначейства, державної контрольно-ревізійної служби та органи державної податкової служби в межах їх компетенції – стосовно бюджетних позик, позик та кредитів, гарантованих коштами бюджетів, цільового використання дотацій та субсидій, інших бюджетних асигнувань, коштів позабюджетних фондів, а також належного виконання державних контрактів, проавансованих за рахунок бюджетних коштів.
Згідно з пунктом 9 Указу позапланові перевірки суб’єктів підприємницької діяльності на дотримання ними норм пожежної безпеки не провадяться, якщо суб’єкт підприємницької діяльності уклав договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами щодо відшкодування наслідків можливої шкоди. У такому разі шкода, завдана третім особам у зв’язку з порушенням суб’єктом підприємницької діяльності вимог пожежної безпеки, компенсується у повному обсязі страховою компанією.
Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 10.08.98 р. N 18, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.10.98 р. за N 619/3059, затверджено Порядок ведення та форму Журналу реєстрації перевірок.
Статтею 7 зазначеного Указу передбачено рекомендувати підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності ведення журналів відвідання їх та їх структурних підрозділів представниками контролюючих органів з обов’язковим зазначенням у цих журналах строків та мети відвідання, посади і прізвища представника, який обов’язково ставить свій підпис у цьому журналі. Відмова представника контролюючого органу від підпису в журналі є підставою для недопущення його до проведення перевірки. Про факт цієї відмови суб’єкт підприємницької діяльності повідомляє письмово у триденний строк контролюючому органу, в якому працює такий представник.
Питання стосовно вищезазначених перевірок належить до компетенції МНС.
Отже, Держпідприємництво України вважає, що у разі ведення суб’єктом підприємницької діяльності журналу реєстрації перевірок державні інспектори з пожежного нагляду мають проставляти в них відповідні відмітки.

Голова А. Дашкевич

Надруковано:
"Бухгалтерія",
N 12, 19 березня 2007 р.