Щодо зміни організаційно-правової форми юридичної особи….

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 10.10.2006 р. N 7354

Згідно зі ст. 108 Цивільного кодексу України (ЦКУ) зміна організаційно-правової форми юридичної особи є перетворенням. У разі перетворення до нової юридичної особи переходить усе майно, усі права та обов’язки попередньої юридичної особи.

Відповідно до ст. 59 Господарського кодексу України (ГКУ) припинення діяльності суб’єкта господарювання здійснюється, зокрема, шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення).

Таким чином, реорганізація колективного підприємства (КП) у ТОВ здійснюється шляхом його перетворення, що тягне за собою припинення юридичної особи, яка реорганізується, та створення юридичної особи, яка виникає внаслідок реорганізації.

Водночас слід зазначити, що згідно зі ст. 2 Закону України "Про підприємства в Україні" (втратив чинність на підставі ГКУ), нормами якого керувалися засновники при створенні та діяльності колективного підприємства, КП – це підприємство, засноване на власності трудового колективу.

Відповідно до ст. 15 цього Закону трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

Згідно зі статтями 23, 30 Закону України "Про власність" у майні КП визначаються вклади його працівників. Розмір вкладу працівника у майні такого підприємства визначається залежно від його трудової участі в діяльності державного або орендного підприємства, а також участі в збільшенні майна КП після його створення. Працівникові, який припинив трудові відносини з підприємством, а також спадкоємцям померлого працівника виплачується вартість вкладу. Колективний власник самостійно володіє, користується і розпоряджається об’єктами власності, які йому належать. Право колективної власності здійснюють вищі органи управління власника (загальні збори, конференції, з’їзди тощо).

Статтею 3 Кодексу законів про працю України встановлено, що законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами. Особливості праці членів та працівників окремих видів підприємств визначається законодавством та їхнім статутом.

Отже, на членів трудового колективу КП як на працівників підприємства при прийнятті на роботу та при звільненні поширюються загальні положення Кодексу законів про працю.

Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи внаслідок, зокрема, перетворення та пакет документів, який подається державному реєстратору, встановлено в ст. 37 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (Закон про реєстрацію).

Відповідно до ч. 15 цієї статті перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичної особи. Державна реєстрація юридичної особи, яка утворена внаслідок перетворення, здійснюється в порядку, який встановлено статтями 24 – 27 Закону про реєстрацію.

Згідно із ч. 11 ст. 24 цього Закону, державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, що подані для державної реєстрації юридичної особи, якщо, зокрема, документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами першою, другою, четвертою – сьомою статті 8 цього Закону.

Крім того, слід зазначити, що ч. 1 ст. 106 ЦКУ вказує, що злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи здійснюється за рішенням його учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

Статтею 57 ГКУ встановлено, що в установчих документах суб’єкта господарювання, крім інших відомостей, повинні бути зазначені склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.

Крім того, статтею 142 ЦКУ при заснуванні ТОВ передбачено укладання договору в письмовій формі, який встановлює порядок заснування товариства, умови здійснення спільної діяльності щодо створення товариства.

Установчим документом ТОВ, відповідно до ст. 143 ЦКУ, є статут. Статут ТОВ, крім відомостей, передбачених статтею 88 цього Кодексу, має містити відомості про розмір статутного капіталу, з визначенням частки кожного учасника, склад та компетенцію органів управління і порядок прийняття ними рішень, розмір і порядок формування резервного фонду, порядок передання (переходу) часток у статутному фонді.

Порядок оформлення установчих документів юридичної особи встановлено в ч. 5 ст. 8 Закону про реєстрацію, відповідно до якої установчі документи юридичної особи, а також зміни до них викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками), якщо законом не встановлено інший порядок їхнього затвердження. Підписи засновників (учасників) на установчих документах посвідчуються нотаріально.

Отже, вимоги державного реєстратора щодо підписання всіма засновниками статуту ТОВ при створенні цього товариства є правомірними.

Враховуючи це, вважаємо, що в разі якщо порядок вибуття членів колективного підприємства "Гайсинська швейна фабрика "Віта" не врегульований статутом цього підприємства, слід звернутись до суду для врегулювання цього питання.

 

Перший заступник
Голови Комітету 
 
К. Ващенко 

 

Надруковано:
"Урядовий кур’єр",
N 234, 12 грудня 2006 р.