Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40 (Наказ № 163 от 21.08.2006)

Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40
Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
від 21 серпня 2006 року N 163
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2006 р. за N 1053/12927
З метою забезпечення координації діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, керуючись вимогами статей 5, 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", НАКАЗУЮ:
1. Унести до Вимог до організації фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, затверджених наказом Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40 (далі – Вимоги), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2003 за N 337/7658, такі зміни та доповнення:
1.1. У тексті Вимог слово "Держфінмоніторинг" у всіх відмінках замінити словами "Держфінмоніторинг України" у відповідних відмінках.
1.2. До пункту 1 Вимог "Загальні положення" внести такі зміни:
Абзац перший підпункту 1.1 викласти в такій редакції:
"1.1. Вимоги є обов’язковими для виконання суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі – суб’єкти) та їх відокремленими підрозділами, під якими розуміють:".
Підпункт 1.2 після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:
"порядку реєстрації суб’єктами фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
порядку зупинення фінансових операцій".
Абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами восьмим і дев’ятим.
1.3. До пункту 2 Вимог "Призначення, права та обов’язки відповідального працівника" внести такі зміни:
абзац перший підпункту 2.1 після слова "суб’єктом" доповнити словами "(відокремленим підрозділом)";
абзац третій підпункту 2.1 після слова "обов’язків" доповнити словами "(відрядження, хвороба, відпустка тощо)";
підпункт 2.1 доповнити новими абзацами такого змісту:
"На момент здійснення першої фінансової операції у новоствореному суб’єкті (відокремленому підрозділі) має бути призначено відповідального працівника.
Відповідальним за організацію виконання вимог законодавства України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та організацію внутрішньої системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, є керівник суб’єкта";
підпункт 2.4 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Примірник Картки реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб з відомостями про призначення та звільнення відповідального працівника (або особи, що тимчасово виконує його обов’язки) має зберігатися разом з повідомленням про результати її обробки протягом п’яти років з дати надіслання картки до Держфінмоніторингу України";
підпункт 2.6 викласти в такій редакції:
"2.6. Не може бути призначена відповідальним працівником особа:
яка має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законодавством порядку;
з якою у суб’єкта (відокремленого підрозділу) відсутні трудові відносини";
в абзаці третьому підпункту 2.7 слова "забезпечення підготовки та навчання персоналу" замінити словами "забезпечення підготовки, навчання та надання консультацій персоналу";
абзац четвертий підпункту 2.7 після слова "суб’єкта" доповнити словами "(відокремленого підрозділу)";
абзац п’ятий підпункту 2.7 викласти в такій редакції:
"прийняття рішення про зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності";
в абзаці десятому підпункту 2.7 слово "законом" замінити на слово "Законом";
доповнити новим підпунктом 2.9 такого змісту:
"2.9. Інформування відповідальним працівником керівника суб’єкта про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті, здійснюється не рідше одного разу на місяць шляхом надання останньому письмової довідки довільної форми.
Довідка, зокрема, може містити інформацію щодо:
виявлених фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходів, які були вжиті;
зареєстрованих фінансових операцій з ознаками обов’язкового і внутрішнього фінансовому моніторингу;
направлених до Держфінмоніторингу України фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
повторного направлення до Держфінмоніторингу України фінансових операцій після виправлення допущених помилок;
ужитих заходів стосовно розробки та поновлення правил внутрішнього фінансового моніторингу і програм його здійснення з урахуванням вимог законодавства, в тому числі нормативно-правових актів Держфінмоніторингу України;
ужитих заходів стосовно підготовки персоналу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до Закону, шляхом проведення освітніх та практичних заходів".
1.4. До пункту 3 Вимог "Встановлення правил проведення фінансового моніторингу та програм його здійснення" внести такі зміни:
підпункт 3.1 викласти в такій редакції:
"3.1. Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу (далі – Правила) являють собою єдиний внутрішній документ суб’єкта, який визначає порядок та умови проведення заходів, спрямованих на недопущення використання суб’єкта і його відокремлених підрозділів для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.
Правила визначають механізми реалізації комплексу заходів із здійснення внутрішнього фінансового моніторингу для запобігання використанню суб’єктів для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму";
абзац перший підпункту 3.2 викласти в такій редакції:
"3.2. Правила розробляються суб’єктом з урахуванням вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму, міжнародних стандартів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму".
підпункт 3.2 після першого абзацу доповнити абзацом такого змісту:
"Правила повинні враховувати специфіку здійснення фінансового моніторингу за всіма напрямками діяльності суб’єкта і його відокремлених підрозділів".
Абзац другий вважати відповідно абзацом третім;
підпункт 3.5 викласти в такій редакції:
"3.5. Правила повинні містити:
опис системи внутрішнього фінансового моніторингу суб’єкта (відокремленого підрозділу);
основні засади діяльності суб’єкта та його відокремлених підрозділів (у разі наявності) з питань проведення фінансового моніторингу;
вимоги до кваліфікації відповідального працівника суб’єкта (відокремленого підрозділу);
права та обов’язки відповідального працівника суб’єкта (відокремленого підрозділу), а також інших працівників суб’єкта (відокремленого підрозділу), залучених до здійснення фінансового моніторингу;
порядок ідентифікації осіб, які здійснюють фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до Закону, у тому числі відкривають рахунок;
порядок учинення заходів для з’ясування характеру та мети фінансових операцій;
порядок виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов’язані, мати відношення або призначатися для фінансування тероризму;
порядок реєстрації фінансових операцій, що відповідно до Закону підлягають фінансовому моніторингу;
порядок зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності;
порядок відмови від забезпечення здійснення фінансової операції у разі встановлення, що ця фінансова операція містить ознаки такої, що згідно з Законом підлягає фінансовому моніторингу;
порядок підготовки та подання відповідальному працівнику інформації, необхідної для прийняття рішення про інформування, відповідно до законодавства, Держфінмоніторингу України та правоохоронних органів;
порядок збору та зберігання документів, які стосуються ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції, та документації щодо проведених фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та/або можуть бути пов’язані, мати відношення чи призначатися для фінансування тероризму;
вимоги до забезпечення конфіденційності інформації щодо фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу та/або можуть бути пов’язані, мати відношення чи призначатися для фінансування тероризму;
порядок ознайомлення працівників з внутрішніми документами суб’єкта (відокремленого підрозділу) з питань фінансового моніторингу;
порядок організації та проведення освітніх та практичних заходів для працівників суб’єкта (відокремленого підрозділу);
порядок інформування керівника про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті";
підпункт 3.6 викласти в такій редакції:
"3.6. Програма здійснення фінансового моніторингу (далі – Програма) являє собою внутрішній документ суб’єкта, який містить план запровадження комплексу заходів з організації проведення фінансового моніторингу з урахуванням окремих напрямків діяльності суб’єкта, у тому числі тих, що здійснюються його відокремленими підрозділами";
доповнити підпунктами 3.7 – 3.8 такого змісту:
"3.7. Порядок та режим доступу до Правил та Програм визначаються відповідальним працівником суб’єкта за погодженням з керівником цього суб’єкта.
3.8. Суб’єкти зобов’язані розробити та затвердити Правила і Програми протягом трьох робочих днів з дати призначення відповідального працівника, але в будь-якому разі не пізніше моменту здійснення першої фінансової операції".
1.5. До пункту 4 Вимог "Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов’язані, мати відношення або призначатися для фінансування тероризму" внести такі зміни:
абзац перший підпункту 4.2 викласти в такій редакції:
"Суб’єкт розробляє критерії оцінки ризику проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі – критерії)";
підпункт 4.2 доповнити новим абзацом такого змісту:
"одержує фінансову допомогу від нерезидентів чи надає фінансову допомогу нерезидентам";
абзаци перший та другий підпункту 4.3 після слова "суб’єктом" доповнити словами "(відокремленим підрозділом)";
підпункт 4.4 після слова "суб’єкт" доповнити словами "(відокремлений підрозділ)";
доповнити новим підпунктом 4.5 такого змісту:
"4.5. У разі виявлення фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу, суб’єкт (відокремлений підрозділ) забезпечує її реєстрацію, уживає інших заходів, які вважає за доцільні, з метою належного виконання вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму та подає Держфінмоніторингу України інформацію про таку фінансову операцію".
1.6. До пункту 5 Вимог "Ідентифікація осіб, що здійснюють фінансові операції, зберігання відповідних документів" унести такі зміни:
абзац перший підпункту 5.1 після слова "суб’єкт" доповнити словами "(відокремлений підрозділ)";
абзац перший підпункту 5.3 після слова "суб’єкта" доповнити словами "(відокремленого підрозділу)";
друге речення абзацу першого підпункту 5.6 викласти в такій редакції:
"Анкета є внутрішнім документом суб’єкта та може містити інформацію, отриману суб’єктом за результатами ідентифікації та вивчення особи, що здійснює фінансову операцію, зокрема інформацію щодо";
підпункт 5.6 після абзацу восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:
"Анкета формується за результатами здійснення ідентифікації особи на етапі встановлення відносин з ним. Інформація, що міститься в анкеті, уточнюється в процесі вивчення особи в порядку, установленому суб’єктом.
Анкета заповнюється і підписується виключно працівником суб’єкта (відокремленого підрозділу)".
Абзац дев’ятий вважати відповідно абзацом одинадцятим;
підпункт 5.8 викласти в такій редакції:
"5.8. У разі, якщо документи, на основі яких проводилась ідентифікація, зазнали змін, або закінчився строк їх дії, то при здійсненні клієнтом фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу), що забезпечує здійснення фінансової операції або є відповідальним за проведення фінансового моніторингу, зобов’язаний провести ідентифікацію відповідно до законодавства.
Якщо ризик проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, оцінюється суб’єктом (відокремленим підрозділом) як великий, суб’єкт (відокремлений підрозділ) уточнює інформацію, отриману за результатами ідентифікації та вивчення клієнта, що здійснює фінансову операцію не рідше одного разу на рік. Для інших клієнтів термін уточнення інформації не повинен перевищувати трьох років";
підпункт 5.9 після слова "суб’єкт" доповнити словами "відокремлений підрозділ".
1.7. Викласти пункти 6 – 9 Вимог у новій редакції:
"6. Порядок реєстрації суб’єктами фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу"
6.1. Перед або після здійснення фінансової операції суб’єкт з’ясовує можливість віднесення її до фінансової операції, що відповідно до Закону підлягає фінансовому моніторингу. У разі виявлення такої фінансової операції вона підлягає реєстрації відповідним суб’єктом.
6.2. Реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, здійснюється у реєстрі фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (далі – Реєстр), який формується та ведеться суб’єктом (відокремленим підрозділом) і є електронним (паперовим) документом визначеної структури.
Реєстр – це сукупність відомостей про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та її учасників.
Порядок реєстрації фінансових операцій для небанківських установ визначається Кабінетом Міністрів України, а формат і структура Реєстру – Держфінмоніторингом України.
Формат і структура Реєстру та порядок реєстрації фінансових операцій у реєстрі для банків (філій) визначаються відповідальним працівником з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку України.
Ведення Реєстру здійснюється суб’єктом (відокремленим підрозділом), який здійснює подання інформації про фінансові операції до Держфінмоніторингу України.
Відокремлений підрозділ суб’єкта, який самостійно не здійснює подання інформації про фінансові операції до Держфінмоніторингу України, забезпечує облік фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, за реквізитами, визначеними в Реєстрі.
6.3. Виправлення даних, унесених до Реєстру, не допускається. У разі потреби виправлення помилки (помилок) у Реєстрі в ньому зазначається про анулювання запису з помилками щодо відповідної фінансової операції, а Реєстр доповнюється новим записом про цю фінансову операцію.
7. Порядок зупинення фінансових операцій
7.1. У разі виявлення суб’єктом фінансової операції, учасником якої або вигодоодержувачем за якою є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, суб’єкт зобов’язаний зупинити проведення фінансової операції на строк до двох робочих днів та в той самий день повідомити про це Держфінмоніторинг України.
Інформація подається до Держфінмоніторингу України з дотриманням заходів, що виключають неконтрольований доступ до інформації або документів під час їх доставки.
Суб’єкт зобов’язаний упевнитися, що направлена інформація стосовно зупинення фінансової операції отримана Держфінмоніторингом України.
7.2. Порядок зупинення фінансових операцій визначається суб’єктами державного фінансового моніторингу, які здійснюють регулювання і нагляд за діяльністю суб’єктів в межах їх компетенції.
7.3. Держфінмоніторинг України може прийняти рішення про подальше зупинення фінансової операції на строк до п’яти робочих днів, про що зобов’язаний невідкладно повідомити суб’єкта, а також правоохоронні органи, визначені законодавством. У разі неприйняття Держфінмоніторингом України відповідного рішення протягом строку, передбаченого підпунктом 7.1, суб’єкт поновлює проведення фінансової операції.
8. Подання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та сприяння суб’єктам державного фінансового моніторингу з питань проведення аналізу таких фінансових операцій
8.1. Інформація про фінансову операцію, що підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, подається Держфінмоніторингу України в порядку, установленому відповідно Національним банком України – для банків, а Кабінетом Міністрів України – для інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
Інформація, що передається суб’єктом на підставі інформації, що надійшла від відокремленого підрозділу, повинна містити реквізити цього підрозділу. Перелік необхідних реквізитів визначається Держфінмоніторингом України.
Якщо в працівників суб’єкта (відокремленого підрозділу) виникають мотивовані підозри, що фінансова операція здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, інформація про таку фінансову операцію також надається Держфінмоніторингу України.
8.2. У разі, якщо суб’єкти, які здійснюють фінансові операції, підозрюють або повинні були б підозрювати, що такі фінансові операції пов’язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій, вони зобов’язані негайно повідомити про такі фінансові операції Держфінмоніторинг України та правоохоронні органи, визначені законодавством.
8.3. Рішення про передачу інформації, зазначеної в абзаці третьому пункту 8.1, пункті 8.2, приймає відповідальний працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу) у відповідності до законодавства.
8.4. Суб’єкт (відокремлений підрозділ) зобов’язаний надавати Держфінмоніторингу України інформацію про фінансову операцію, що підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту її реєстрації.
8.5. До подання Держфінмоніторингу України першого повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, суб’єкт зобов’язаний подати до Держфінмоніторингу України картку реєстрації, що використовуватиметься для його подальшої ідентифікації.
У разі зміни відомостей про суб’єкта (відокремлений підрозділ) суб’єкт зобов’язаний повторно, протягом трьох робочих днів з дати їх настання, надіслати картку реєстрації.
8.6. На запит Держфінмоніторингу України суб’єкт (відокремлений підрозділ) надає додаткову інформацію щодо фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу або пов’язані з фінансуванням тероризму, у тому числі таку, що становить банківську та комерційну таємницю, не пізніше трьох робочих днів з моменту отримання запиту.
У разі отримання суб’єктом (відокремленим підрозділом) запиту Держфінмоніторингу України щодо надання інформації, що стала об’єктом запиту відповідного органу іноземної держави, суб’єкт (відокремлений підрозділ) зобов’язаний протягом трьох робочих днів з моменту отримання відповідного запиту надати запитувану інформацію. Вимога Держфінмоніторингу України про надання інформації, необхідної для виконання запиту відповідного органу іноземної держави, має містити посилання на номер та дату реєстрації цього запиту у відповідному реєстрі Держфінмоніторингу України.
8.7. Інформація про фінансову операцію, у забезпеченні здійснення якої клієнту було відмовлено, та осіб, які є її учасниками, передається суб’єктом (відокремленим підрозділом) до Держфінмоніторингу України.
У разі неможливості проведення повної ідентифікації клієнта до закінчення третього робочого дня суб’єкт направляє до Держфінмоніторингу України повідомлення про фінансові операції із зазначенням наявної інформації. При цьому продовжує здійснювати заходи щодо з’ясування ідентифікаційних даних особи, визначених Законом, по закінченні яких надає додаткову інформацію до Держфінмоніторингу України.
8.8. У разі надходження до суб’єкта (відокремленого підрозділу) повідомлення Держфінмоніторингу України про відмову в узятті інформації на облік, у зв’язку з її неналежним оформленням, зазначений суб’єкт (відокремлений підрозділ) зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати отримання такого повідомлення повторно надати Держфінмоніторингу України належним чином оформлену інформацію.
8.9. У разі ненадходження до суб’єкта (відокремленого підрозділу) відомостей про результати обробки надісланої на адресу Держфінмоніторингу України інформації відповідальний працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу) повинен з’ясувати причини ненадходження такої інформації.
8.10. Інформація подається Держфінмоніторингу України в електронній формі каналами зв’язку чи на магнітному носії або в паперовій формі в порядку, визначеному законодавством України.
Інформація на магнітному або паперовому носії направляється небанківськими фінансовими установами до Держфінмоніторингу України поштовим відправленням з повідомленням про вручення або нарочним з дотриманням заходів, що виключають неконтрольований доступ до інформації або документів під час їх доставки.
8.11. Інформація, що передається згідно з вимогами Закону, є такою, що має обмежений доступ. Обмін зазначеною інформацією, її розкриття та захист Держфінмоніторингом України, суб’єктами, органами виконавчої влади та Національного банку України, які відповідно до законодавства забезпечують регулювання та нагляд за діяльністю суб’єктів, здійснюється відповідно до законодавства.
8.12. Відповідальний працівник та інші співробітники суб’єкта (відокремленого підрозділу) повинні забезпечити конфіденційність інформації, яка надається Держфінмоніторингу України, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу, а також факту її подання і не поширювати її ані в межах суб’єкта, ані за його межами, у тому числі особам, стосовно фінансових операцій яких здійснюється повідомлення, крім випадків, передбачених законодавством.
8.13. Працівники суб’єкта (відокремленого підрозділу) зобов’язані сприяти працівникам Держфінмоніторингу України та органу, який відповідно до законодавства виконує функції регулювання та нагляду за суб’єктом, у проведенні аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
9. Підготовка персоналу суб’єкта з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
9.1. Для забезпечення належного рівня підготовки персоналу з питань проведення фінансового моніторингу відповідальний працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу) здійснює підготовку персоналу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до Закону, шляхом проведення освітніх та практичних заходів.
9.2. Усі працівники суб’єкта (відокремленого підрозділу), що приймають участь у забезпеченні здійснення фінансової операції (далі – працівники) зобов’язані ознайомитися з Правилами та Програмою, а також брати участь у навчальних заходах.
9.3. Усі працівники мають бути попереджені про відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
9.4. Навчання працівників, виходячи з їх посадових обов’язків, здійснюється шляхом проведення навчальних занять щодо:
ознайомлення працівників із законодавством України та міжнародними нормативними актами з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;
ознайомлення працівників з внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу;
здійснення практичних заходів з фінансового моніторингу;
вивчення передового досвіду у виявленні фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму;
ознайомлення із засобами і прийомами вивчення клієнтів та перевірки інформації щодо їх ідентифікації".
2. Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу (Подкоритов А. С.) спільно з Юридичним управлінням (Міняйло С. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Кірсанова В. М.
Голова С. Г. Гуржій
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А. В. Дашкевич

Дата введення в дію: 26.09.2006