Как в Учредительном (засновницькому) договоре ломбарда можно изложить виды деятельности, что бы и регистрацию Госфинуслуг пройти и лицензию Минфина получить?

Проблема заключается в том, что при отсутствии специального закона о ломбардах и ломбардной деятельности, при регистрации учредительных договоров ломбардов специалисты Госфинуслуг пользуются Положением о порядке предоставления финансовых услуг ломбардами (№3981).
Данным Положением предусмотрен довольно узкий спектр, предоставляемых ломбардом услуг. Некоторые ломбарды уже столкнулись с тем, что, подробно изложив в договоре все виды своей деятельности, не смогли пройти регистрацию в Госфинуслуг. Те же, кто ограничился исключительно редакцией Положения №3981, опасаются возможных проблем с получением лицензии Минфина.
Ассоциация обратилась в Госфинуслуг с предложениями пересмотреть некоторые требования Положения №3981, а заодно, для избежания разночтений, утвердить примерный учредительный договор ломбарда, который бы носил не обязательный характер, но помог бы найти единый подход к изложению видов услуг. Однако, внесение изменений требует немалого времени, а времени у нас нет.
Поэтому, взвесив все «за» и «против», обсудив отдельные вопросы со специалистами Госфинуслуг, мы подготовили приблизительный вариант изложения видов деятельности в учредительном договоре ломбарда, которым Вы могли бы воспользоваться. Со своей стороны мы попробовали разрешить проблему путем разделения финансовых услуг и хозяйственной деятельности субъекта предпринимательства, вот таким образом:

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням зборів засновників (учасників)
Повного Товариства „Ломбард ________”

протокол N ___________________
від “____”_____________ 200____р.

ЗАСНОВНИЦЬКИЙ ДОГОВІР ПОВНОГО ТОВАРИСТВА „ЛОМБАРД ________”

Ідентифікаційний код __________________________
місто________ ________ рік

Відповідно до цього Засновницького договору засновниками Повного товариства „Ломбард ___________________ ___________________________________________________,” виступають:
(Прізвища, ініціали засновників)
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
(надалі – Учасники), які виступають засновниками / вирішили заснувати
Повне товариство „Ломбард ____________________”(надалі – "Товариство") на наступних умовах:
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Повне Товариство „_______________________________________________,” засновано і діє згідно рішення установчих зборів (Протокол № ___ від „__”____ 200____р.).
1.2. Повне товариство „Ломбард _________________________” є фінансовою установою, суб’єктом підприємницької діяльності, який функціонує на принципах ініціативності, економічної та правової самостійності, прибутковості.
1.2.1. Всі учасники Товариства займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями Товариства усім своїм майном.
1.2.2. У своїй діяльності Товариство керується Конституцією України, Законами України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, "Про господарські товариства", "Про заставу", "Про підприємництво", "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними", “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, іншим чинним в Україні законодавством, а також цим Засновницьким договором та внутрішніми Положеннями Товариства.
1.3. Найменування повного товариства:
українською мовою повне: "________________________________________________"
українською мовою скорочене: "____________________________________________"
англійською мовою повне: "______________________________________" (інші мови)
англійською мовою скорочене: "__________________________________" (інші мови)
1.4. Місцезнаходження Товариства: _________________________________________.
1.5. Товариство набуває статусу юридичної особи за законодавством України з дня його державної реєстрації.
1.6. Товариство може від свого імені набувати майнових, особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському або третейському суді, має самостійний баланс, власний поточний та інші (включаючи валютний) рахунки у банку, печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням, а також може мати зареєстрований фірмовий знак, торгову марку (знак для товарів та послуг) тощо.
1.7. Товариство може створювати на території України і за її межами відокремлені підрозділи (філії та відділення), а також дочірні підприємства згідно із відповідним чинним законодавством. Відокремлені підрозділи (філії та відділення) Товариства тощо діють від його імені на основі Положення про них, затвердженого Товариством. Дочірні підприємства – на основі затверджених Товариством статутів.
1.8. Товариство має право вільно володіти, продавати і передавати безкоштовно іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати у позику або в безкоштовне тимчасове користування належні Товариству будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.
1.9. Товариство створюється на невизначений строк.

2. СФЕРА, ПРЕДМЕТ ТА ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
2.1. Цілями діяльності Товариства є організація підприємницької діяльності, прийняття участі у формуванні та функціонуванні ринку фінансових послуг, задоволення потреб суспільства у матеріальних та нематеріальних благах, отримання прибутку шляхом надання не заборонених чинним законодавством України послуг, здійснення торговельної та посередницької діяльності.
2.2. Предметом діяльності Товариства є: Здійснення виключного виду діяльності ломбарду з метою одержання прибутку шляхом надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду.
2.2.1. Фінансові послуги ломбарду:
– надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
– надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;
2.2.2. Супутні послуги ломбарду:
– оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору;
– надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;
– реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору.
– інші послуги, пов’язані з виключним видом ломбардної діяльності, передбачені чинним законодавством.
2.3. Господарська діяльність Товариства.
2.3.1. Відповідно до цілей та предмета своєї діяльності Товариство має право:
– здійснювати оцінку, передпродажну підготовку, продаж майна, що перебувало в заставі як забезпечення зобов’язань за договором фінансового кредиту;
– здійснювати виготовлення, переробку та продаж ювелірних і побутових виробів із брухту і виробів з дорогоцінних металів (крім банківських металів) і дорогоцінного каміння, що перебували у заставі як забезпечення зобов‘язань за договором фінансового кредиту;
– займатися переробкою майна, що перебувало у заставі як забезпечення зобов’язань за договором фінансового кредиту з метою його подальшої реалізації;
– укладати договори з державними, кооперативними, приватними та іншими підприємствами, організаціями, установами та громадянами, а також бути посередником між ними у зв’язку з виконанням робіт, які належать до предмета діяльності Товариства;
– наймати працівників Товариства на умовах трудових договорів (контрактів) та інших умовах, встановлених відповідним чинним законодавством, самостійно встановлювати форми, систему і розміри оплати праці та інші види доходів осіб, які працюють за наймом;
– передавати на договірних умовах матеріальні і грошові ресурси іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, які виконують для Товариства роботи і послуги;
– на підставах, передбачених законодавством отримувати та користуватися банківськими кредитами (у тому числі і валютним) на договірній комерційній основі, надавати банку на договірній основі право використовувати свої вільні грошові ресурси і встановлювати відсотки за їх використання;
– відряджати по території України і за її межами працівників Товариства та інших організацій, які виконують роботи і послуги для Товариства;
– організовувати тимчасові підрядні колективи з числа працівників Товариства та інших громадян для виконання конкретних робіт на умовах договору підряду;
– набувати й експлуатувати автомобілі та інші транспортні засоби;
– здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на основі Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного в Україні законодавства, включаючи створення спільних підприємств за участю іноземних інвесторів;
– входити до складу асоціацій та інших добровільних об’єднань, діяльність яких відповідає інтересам Товариства;
– організовувати інформаційний обмін та наукове співробітництво з об’єднаннями, лігами, асоціаціями,
– брати участь у проведенні виставок, аукціонів, ярмарок, конференцій, семінарів;
– створювати об’єкти інтелектуальної власності
– вчиняти інші дії, не заборонені чинним в Україні законодавством.
Товариство одержує дозволи (ліцензії) на окремі види діяльності, якщо це передбачено відповідним чинним в Україні законодавством. Здійснення Товариством діяльності, що потребує відповідного дозволу (ліцензії), проводиться після одержання такого дозволу (ліцензії) у встановленому порядку.
Товариство у встановленому порядку здійснює зовнішньоекономічну діяльність у межах, визначених цілями та предметом його діяльності.
2.3.2. Операції з іноземною валютою здійснюються Товариством у порядку, встановленому чинним в Україні законодавством.
2.3.3. Відносини Товариства з юридичними та фізичними особами, у зв’язку з виконанням ними господарської діяльності, будуються на основі договорів (контрактів).
2.3.4. Виробничі та трудові відносини, включаючи питання найму, звільнення з роботи, режиму праці і відпочинку, оплати праці, гарантій і компенсацій, регулюються індивідуальними трудовими договорами (контрактами) відповідно до чинного законодавства України, цим Установчим договором. Умови індивідуальних трудових угод не можуть погіршити становище працівників Товариства порівняно з умовами, передбаченими законодавством України про працю.
3. МАЙНО, ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА, ПРИБУТОК ТА ЗБИТКИ ТОВАРИСТВА
3.1. Майно Товариства становлять основні фонди й оборотні засоби, а також інші належні йому на правах власності цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.
3.2. Товариство є власником:
– майна, переданого йому Учасниками у власність;
– продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
– одержаних Товариством доходів;
– іншого майна, придбаного на законних підставах.
3.3. Джерелом формування майна Товариства є:
– грошові та інші матеріальні вклади (внески), передані йому Учасниками у власність;
– доходи від реалізації продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
– доходи від цінних паперів;
– кредити банків та інших кредиторів;
– безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;
– інші джерела, не заборонені чинним в Україні законодавством.
3.4. Для забезпечення діяльності Товариства та його матеріально-технічного забезпечення, Учасниками створено Складений капітал у розмірі ____________ (__________________) гривень.
Для формування Складеного капіталу Учасники зобов’язані передати Товариству грошові кошти банківським переказом або готівковою в порядку, встановленому чинним законодавством.
3.5. Частки Складеного капіталу Товариства розподіляються між Учасниками наступним чином:
– ___________________________________________________ __ % ________
– ___________________________________________________ __ % ________
– ___________________________________________________ __ % ________
3.5. Збільшення Складеного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його Учасниками вкладів у повному обсязі. Складений капітал може бути збільшено за рішенням Загальних Зборів Учасників за рахунок додаткових внесків Учасників і повинен бути сплачений у грошовій формі та розміщений на банківських рахунках комерційних банків, які є юридичними особами за законодавством України, якщо інше не передбачено законами України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.
3.6. Зменшення Складеного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законодавством, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань Товариства та відшкодування їм збитків.
3.7. Грошова оцінка вкладу Учасника Товариства здійснюється за згодою Учасників Товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці
3.8. Учасники не можуть вносити як вклади до Складеного капіталу бюджетні кошти, кошти, отримані в кредит та під заставу.
3.9. Рішення Товариства про зміну розміру Складеного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.
3.10. Кожний Учасник Товариства при вирішенні загальними Загальними Зборами Учасників питань, пов`язаних з діяльністю Товариства, має під час голосування кількість голосів, рівну частці Учасника у Складеному капіталі Товариства, вираженій у відсотках.
3.11. Звернення стягнення на частку Учасника у складеному капіталі повного товариства за його власними зобов’язаннями допускається тільки у разі недостатності іншого майна для задоволення вимог кредиторів. У разі недостатності майна Учасника Товариства для виконання його зобов’язань перед кредиторами вони можуть вимагати у встановленому порядку виділу частини майна Товариства, пропорційної частці Учасника-боржника у складеному капіталі Товариства.
3.12. Учасники не володіють відокремленими правами на окремі об’єкти, які входять до складу майна Товариства, у тому числі на об’єкти, внесені як вклад.
3.13. Ризик випадкового знищення або пошкодження (псування) майна, яке є власністю Товариства або передане Учасниками йому в користування, несе Товариство.
3.14. Основним узагальненим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток. Чистий прибуток, отриманий після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, а також розрахунків з кредиторами та бюджетом, залишається у повному розпорядженні Товариства.
3.15. Розподіл чистого прибутку між Учасниками здійснюється за підсумками роботи за рік пропорційно їхнім часткам у складеному капіталі Товариства в передбаченому ____________ порядку. Фінансовий рік Товариства починається 1 січня і закінчується 31 грудня поточного року.
Покриття збитків, які можуть виникнути внаслідок діяльності Товариства, відбувається за рахунок резервного фонду або з інших джерел, визначених зборами Учасників.
3.16. Товариство проводить виплати до бюджетів відповідно до чинного в Україні законодавства.
3.17. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність та несе відповідальність за її достовірність.
3.18. Перевірки і ревізії фінансової та господарської діяльності Товариства здійснюються уповноваженими державними органами України, ревізійними органами Товариства. Ревізії і перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

Так же следует не забыть прописать в договоре такие разделы, как:

– ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ
– УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ
– ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
– ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ