З метою врегулювання питань впровадження ломбардної діяльності, Всеукраїнська Асоціація ломбардів звернулась до Держфінпослуг з наступним листом – пропозиціями: …..

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок
надання фінансових послуг ломбардами (від 26.04.2005 N 3981)

Всеукраїнська Асоціація ломбардів звертається до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з пропозицією врегулювати деякі питання діяльності ломбардних установ.
Згідно Закону України від 12.07.2001 N2664-III “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” ломбарди належать до фінансових установ, видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а саме надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту.
Фінансовий кредит ломбарду забезпечується заставою майна. По закінченню строку дії договору фінансового кредиту (позики), в разі невиконання позичальником зобов’язань, ломбард, згідно Цивільного кодексу України та Закону України “Про заставу” має право звернути стягнення на предмет закладу та за рахунок предмета застави задовольнити свої вимоги по кредиту. Для забезпечення зобов’язань щодо повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом ломбарди приймають в заклад рухоме майно, при цьому, основним видом рухомого майна, що приймається ломбардами у заклад є – ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, брухт цих виробів.
Операції з виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння (прийом виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння в якості предметів застави, їх відчуження в разі звернення стягнення) відповідно до вимог статті 14 Закону України „Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними”, статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” потребують одержання окремих ліцензій, що видаються Міністерством фінансів України згідно Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України від 26.12.2000 N82/350 (надалі – Ліцензійні умови).
Таким чином, діяльність щодо надання ломбардами фінансових послуг (кредитів, позик) регулюються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (надалі – Держфінпослуг); діяльність, пов’язана з реалізацією, обігом предметів закладу належить до компетенції Міністерства фінансів України (надалі – Мінфін).
Сьогодні, на виконання вимог нормативних актів Держфінпослуг ломбарди почали вносити зміни до засновницьких договорів і зіткнулися деякими проблемами, пов’язаними з визначенням видів своєї діяльності та оформленням засновницьких договорів.
Приймаючи до уваги необхідність врегулювання деяких питань впровадження професійної діяльності ломбардів та багато чисельні пропозиції учасників ринку щодо напрацювання Примірного засновницького договору ломбарду
Всеукраїнська Асоціація ломбардів пропонує:
1. Розглянути пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.2005 N 3981 (наведені у додатку 1).
2. З метою забезпечення єдиного методологічного підходу розглянути проект примірного засновницького договору (додаток 2).

Таблиця пропозицій ВАЛ щодо змін та доповнень до Положення №3981
Існуюча редакція Запропонована редакція Обґрунтування
п. 1.2. залучені кошти ломбарду – банківські кредити та будь-які залучені кошти від юридичних осіб відповідно до законодавства України;” п. 1.2. залучені кошти ломбарду – це кошти, прямо або опосередковано отримані на зворотній основі від фізичних осіб та/або юридичних осіб, крім коштів, отриманих від кредитних установ за кредитними договорами, та коштів, отриманих юридичною особою від пов’язаних осіб та/або своїх засновників;
Запропоновані зміни пов’язані з необхідністю чіткого визначення термінів та врегулювання деяких розбіжностей у нормативних актах
відокремлені підрозділи ломбарду – філії та відділення, через які здійснюється діяльність ломбардів з надання фінансових та супутніх послуг ломбарду; відокремлені підрозділи (структурні одиниці) – філії, представництва, відділення та інші структурні підрозділи, що виступають та здійснюють свою діяльність від імені товариства без статусу юридичної особи на підставі положення. Відокремлені підрозділи надають послуги у єдиному технологічному процесі товариства, мають право відкриття поточних та розрахункових рахунків та можуть бути наділені частиною майна товариства. Привести у відповідність до визначень вжитих у Господарському Кодексі України від 16.01.2003 N 436-IV та для уникнення розбіжностей доповнити визначення що є відокремленим підрозділом ломбарду
П.3.2. „До супутніх послуг ломбарду, якщо інше не встановлено законом, належать: – оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору; – надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією; – реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору”.
П.3.2. „До супутніх послуг ломбарду, якщо інше не встановлено законом, належать: – оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору; – передпродажна підготовка, продаж майна, що перебувало в заставі як забезпечення зобов’язань за договором фінансового кредиту;- виконання функцій агента страховика при страхуванні заставленого майна;- виготовлення, переробка та продаж ювелірних і побутових виробів із брухту і виробів з дорогоцінних металів (крім банківських металів) і дорогоцінного каміння, що перебували у заставі як забезпечення зобов‘язань за договором фінансового кредиту;- переробка майна, що перебувало у заставі як забезпечення зобов’язань за договором фінансового кредиту з метою його подальшої реалізації;- інші послуги, пов’язані з видом діяльності, не заборонені діючим законодавством”
П.2.1.5. Положення наведено: „Установчі документи ломбарду повинні відповідати вимогам законодавства та містити вичерпний перелік видів фінансових послуг та супутніх послуг, які надає ломбард”.
Взагалі, законодавство України передбачає, що суб’єкт господарювання здійснює лише ті види діяльності, які визначені у його установчих документах.
– реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору”.
– виготовлення, переробка та продаж ювелірних і побутових виробів із брухту і виробів з дорогоцінних металів (крім банківських металів) і дорогоцінного каміння, що перебували у заставі як забезпечення зобов‘язань за договором фінансового кредиту;- переробка майна, що перебувало у заставі як забезпечення зобов’язань за договором фінансового кредиту з метою його подальшої реалізації;- інші послуги, пов’язані з видом діяльності, не заборонені діючим законодавством”
Виклавши у засновницькому договорі ломбарду види діяльності у передбаченій редакції, не можливо здійснення певних видів діяльності, які є невід’ємною частиною діяльності ломбарду. Торгівля, виготовлення та переробка не викупленого з-під застави майна є невід’ємною частиною діяльності ломбардів, і повинно бути відображено у засновницьких договорах ломбардів.
п.3.8. „Страхування предмету застави здійснюється за взаємною згодою сторін. Відмова від страхування предмету застави позичальником не може бути підставою для відмови у наданні фінансового кредиту.”
п.3.8. „Страхування предмета застави здійснюється за взаємною згодою сторін, згідно умов відповідних договорів застави”.
Відповідно до вимог ч. 2. ст. 633 Цивільного кодексу умови публічних договорів установлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Також, слід враховувати, що договори підписуються тільки за умови згоди обох сторін по усім істотним умовам.

Пропозиції ВАЛ щодо примірного Засновницького договору ПТ Ломбарду:
Всеукраїнська Асоціація ломбардів пропонує розглянути запропонований проект Засновницького договору і особливу увагу звернути на визначення видів діяльності, в т.ч. супутніх послуг ломбарду. Асоціація пропонує викласти у примірному договорі:

„2. СФЕРА, ПРЕДМЕТ ТА ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
2.1. Цілями діяльності Товариства є
задоволення потреб суспільства у матеріальних та нематеріальних благах, отримання прибутку шляхом здійснення дозволених відповідним чинним в Україні законодавством виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:
Здійснення комерційної господарської діяльності з метою одержання прибутку.

2.2.1. Фінансові послуги ломбарду:
– надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
– надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;
2.2.2. Супутні послуги ломбарду:
– оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору;
– передпродажна підготовка, продаж майна, що перебувало в заставі як забезпечення зобов’язань за договором фінансового кредиту;
– виконання функцій агента страховика при страхуванні заставленого майна;
– виготовлення, переробка та продаж ювелірних і побутових виробів із брухту і виробів з дорогоцінних металів (крім банківських металів) і дорогоцінного каміння, що перебували у заставі як забезпечення зобов‘язань за договором фінансового кредиту;
– переробка майна, що перебувало у заставі як забезпечення зобов’язань за договором фінансового кредиту з метою його подальшої реалізації;
– інші послуги, пов’язані з видом діяльності, передбачені діючим законодавством”.