З грудня 2005 року Асоціація ломбардів пропонувала Держфінпослуг переглянути вимоги Ліцензійних умов впровадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, особливу увагу приділяючи коштам, залученим від банків та засновників

Раді повідомити, що 21 квiтня 2006 Держфінпослуг оприлюднено проект розпорядження про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами. Проект наводить:

На виконання вимог статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України повідомляє про оприлюднення протягом 5 робочих днів на своєму офіційному сайті (http://www.dfp.gov.ua/, рубрика "Нормативно-правова база", розділ "Проекти нормативно-правових актів Держфінпослуг" ) проекту розпорядження про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами.
Пунктом 13 Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 15.12.2005 № 3201-IV були внесені зміни до пункту 20 частини першої статті 28 та до частини другої статті 35 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, відповідно до яких Держфінпослуг надані повноваження встановлювати своїми нормативно-правовими актами вимоги до переліку та змісту документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, зазначених у пунктах 3 і 4 частини першої статті 34 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”:
– надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;
– діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.
Зважаючи на зазначені вище норми Закону, Держфінпослуг на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 № 466/1/1-06 щодо необхідності приведення нормативно-правових актів Держфінпослуг у відповідність із Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 15.12.2005 № 3201-IV, що передбачено пунктом 2 Прикінцевих положень цього Закону, та з метою вдосконалення регулювання ринків фінансових послуг був розроблений регуляторний акт щодо внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 18 жовтня 2005 року № 4802.

Зауваження та пропозиції до проекту можна надіслати на адресу Держфінпослуг:
поштову – 01001, м.Київ, вул. Б.Грінченка, 3; електронну – mailto:info@dfp.gov.ua
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва:
поштову – 01011, м.Київ, вул.Арсенальна, 9/11; електронну – mailto:mail@dkrp.gov.ua
Зауваження і пропозиції приймаються протягом 1 місяця від дня оприлюднення проекту регуляторного акта.

ПРОЕКТ

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
_______________________________________________________
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
2006 року м. Київ №______

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов
провадження діяльності з надання
фінансових кредитів за рахунок
залучених коштів кредитними установами

Відповідно до частини другої статті 35 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” із змінами, внесеними пунктом 13 розділу І Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України від 15.12.2005 року № 3201-ІV, та з метою вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:
1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.10.2005 року № 4802, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.12.2005 за № 1459/11739 (додаються).
2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Русинський М.П.) та Юридичному департаменту (Чурсін О.В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на Члена Комісії – директора департаменту нагляду за кредитними установами.
Голова В. Суслов
Протокол засідання Комісії
№ ________від__________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
______________ № _____

Зміни
до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами

1. Поняття „залучені кошти” та „заявник” в пункті 1.1 розділу 1 викласти в такій редакції:
„залучені кошти – кошти, прямо або опосередковано отримані на зворотній основі від фізичних осіб та/або юридичних осіб, крім коштів, отриманих від кредитних установ за кредитними договорами, та коштів, отриманих юридичною особою від пов’язаних осіб або від своїх засновників;
заявник – фінансова установа (у тому числі іпотечний кредитор), яка внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі – Реєстр) і подає заяву для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, та яка відповідно до законів України „Про іпотечні облігації”, „Про іпотечне кредитування операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати”, „Про страхування” має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик, у тому числі здійснювати іпотечне кредитування, або є юридичною особою публічного права, яка створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування й уповноважена за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик, у тому числі здійснювати іпотечне кредитування;”.
В пункті 1.1. розділу 1 додати поняття „пов’язана особа юридичної особи” та „здійснення контролю” в такій редакції:
„пов’язана особа юридичної особи (пов’язана особа):
юридична особа, що здійснює контроль за відповідною юридичною особою або контролюється відповідною юридичною особою, чи перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;
фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою (членами сім’ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також чоловіка (дружини) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи);
посадова особа відповідної юридичної особи, яка уповноважена виконувати від імені такої юридичної особи юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени сім’ї такої посадової особи;
здійснення контролю – володіння безпосередньо або через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 20 відсотків статутного капіталу юридичної особи, або управління найбільшою кількістю голосів у органі управління юридичної особи. Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу юридичної особи (голосів у органі управління) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім’ї;”
3. Пункт 1.3. розділу 1 викласти в такій редакції:
„1.3. Кредитна установа може провадити діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, у тому числі здійснювати іпотечне кредитування, тільки після отримання ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (далі – Держфінпослуг) відповідно до цих Ліцензійних умов. На підставі ліцензії, отриманої відповідно до цих Ліцензійних умов, ліцензіат має право здійснювати згідно з законодавством України обслуговування кредитів, у тому числі обслуговування іпотечних активів у складі іпотечного покриття, та рефінансування іпотечних кредиторів.”
4. Пункт 2.1 розділу 2 викласти в такій редакції:
„2.1. Для отримання ліцензії заявник особисто або через уповноважену ним особу звертається до Держфінпослуг із заявою про видачу ліцензії згідно з додатком 1 до цих Ліцензійних умов.
До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:
1) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа;
2) копії установчих документів, що регламентують створення та діяльність кредитної установи, або копія рішення про утворення (засновницького договору, статуту, положення) фінансової установи – юридичної особи публічного права, засвідчені в установленому порядку;
3) засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника внутрішні правила щодо надання фінансових кредитів (далі – Внутрішні правила), що відповідають вимогам законодавства України;
4) фінансову звітність, складену відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", 3 "Звіт про фінансові результати", 4 "Звіт про рух грошових коштів", 5 "Звіт про власний капітал", затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 396/3689, 397/3690, 398/3691, 399/3692, достовірність та повнота якої підтверджена аудитором, внесеним до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, та примітки до звітів за станом на останній день кварталу, що передує поданню заяви (крім новостворених фінансових установ, які до моменту подання заяви не здійснювали господарської діяльності);
5) копії документів про повну вищу освіту керівника та головного бухгалтера заявника, а також копії документів, що підтверджують проходження керівником та головним бухгалтером заявника підвищення кваліфікації відповідно до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 13.07.04 № 1590, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.04 за № 955/9554; витяги з трудових книжок керівника та головного бухгалтера заявника, засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника (для фінансових установ – юридичних осіб публічного права, на яких поширюється дія Положення про порядок унесення інформації про фінансові установи – юридичні особи публічного права до Державного реєстру фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 07.07.05 № 4300, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.05 за № 796/11076, – копії дипломів про освіту та витяги з трудових книжок керівника та головного бухгалтера, завірені підписом керівника та печаткою фінансової установи – юридичної особи публічного права);
6) засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника відомості про наявність приміщень, засобів безпеки, спеціального технічного обладнання, програмного забезпечення, що відповідають вимогам, встановленим у розділі 3 цих Ліцензійних умов;
7) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності або оренди приміщення за місцезнаходженням заявника.”
5. Після пункту 2.1 розділу 2 додати пункт 2.2 такого змісту:
„2.2. Внутрішні правила мають бути оформлені як один чи декілька окремих документів, відповідати вимогам законодавства України, у тому числі цим Ліцензійним умовам, та встановлювати:
умови та порядок залучення коштів;
умови і порядок надання фінансових кредитів та ідентифікації осіб, яким надаються кредити;
типові форми договорів, затверджені відповідним органом управління заявника і засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника;
порядок ведення обліку договорів, який здійснюється шляхом ведення реєстру договорів в електронній формі (також додатково може застосовуватися паперова форма);
порядок моніторингу наданих кредитів, управління ризиками, притаманними здійсненню такої діяльності (кредитними, ліквідності, операційними тощо), та супроводження прострочених кредитів;
порядок створення та використання резерву на покриття збитків за фінансовими активами;
порядок зберігання договорів, а також інших документів, пов’язаних з наданням фінансових кредитів;
порядок доступу до документів та іншої інформації, систему захисту інформації;
порядок внутрішнього контролю.”
У зв’язку з цим пункти 2.2 – 2.20 вважати відповідно пунктами 2.3– 2.21.
6. Пункт 2.9 розділу 2 доповнити підпунктом 4) такого змісту:
„4) попередню ліцензію було анульовано за порушення вимог законодавства про фінансові послуги протягом дванадцяти місяців, що передують поданню заяви.”
7. Після пункту 2.10 розділу 2 додати пункт 2.11 такого змісту:
„2.11. Держфінпослуг надає заявнику ліцензію лише у разі дотримання ним таких умов:
наявності Внутрішніх правил, що відповідають вимогам законодавства України;
наявності власного капіталу у розмірі не меншому, ніж необхідний на момент подання заяви про внесення інформації про заявника до Реєстру, за даними фінансової звітності за останній звітний період, що підтверджується висновком аудитора, внесеного до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ;
наявності приміщень, засобів безпеки, спеціального технічного обладнання, програмного забезпечення, що відповідають вимогам, встановленим у розділі 3 цих Ліцензійних умов;
відсутності невиконаних рішень Держфінпослуг щодо застосування заходів впливу;
відповідності керівника та головного бухгалтера заявника Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 13.07.04 № 1590, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.08.04 за № 955/9554, (крім фінансових установ – юридичних осіб публічного права, на яких поширюється дія Положення про порядок унесення інформації про фінансові установи – юридичні особи публічного права до Державного реєстру фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 07.07.05 № 4300, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.05 за № 796/11076).”
У зв’язку з цим пункти 2.11 – 2.21 вважати відповідно пунктами 2.12 – 2.22.
8. Пункт 3.2. розділу 3 викласти в такій редакції:
„3.2. При провадженні діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ліцензіат зобов’язаний формувати капітал, резерви, фонди та визначати порядок покриття збитків відповідно до вимог, установлених законодавством України.”
9. Пункт 3.6. розділу 3 викласти в такій редакції:
„3.6. Надання клієнтам фінансових кредитів має здійснюватися виключно за місцезнаходженням ліцензіата або його відокремленого підрозділу на підставі договору, який має відповідати вимогам законодавства України.”
10. Пункти 3.8 – 3.10 розділу 3 викласти в такій редакції:
„3.8. Власний капітал ліцензіата має підтримуватися у розмірі не меншому, ніж на момент подання заяви про внесення інформації про ліцензіата до Реєстру, що підтверджується висновком аудитора, внесеного до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.
3.9. Ліцензіат повинен вести облік усіх укладених договорів відповідно до Внутрішніх правил та зобов’язаний зберігати ці договори протягом п’яти років після виконання взаємних зобов’язань.
3.10. Ліцензіат зобов’язаний мати власне або орендоване приміщення з обмеженим доступом, необхідні засоби безпеки (охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону, сейфи для зберігання грошових коштів і документів, що унеможливлює їх викрадення або пошкодження), спеціальне технічне обладнання (комп’ютерну техніку, комунікаційні засоби, телефон, факс тощо), відповідне програмне забезпечення, необхідні для провадження діяльності з надання фінансових кредитів та забезпечення належного і своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства України.”
11. У розділі 3 пункт 3.14 – виключити. У зв’язку з цим пункт 3.15 вважати пунктом 3.14.
12. Додатки 1-5 до Ліцензійних умов доповнити словами:
„серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи _________ ,
дата видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ___________,”.

Директор Департаменту
державного регулювання та
розвитку ринків фінансових послуг М.Русинський

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 18 жовтня 2005 року № 4802

Зміни до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами розроблені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг).
1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.
Пунктом 13 Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 15.12.2005 № 3201-IV були внесені зміни до пункту 20 частини першої статті 28 та до частини другої статті 35 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, відповідно до яких Держфінпослуг надані повноваження встановлювати своїми нормативно-правовими актами вимоги до переліку та змісту документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, зазначених у пунктах 3 і 4 частини першої статті 34 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”:
– надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;
– діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.
Зважаючи на зазначені вище норми Закону, Держфінпослуг на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 № 466/1/1-06 щодо необхідності приведення нормативно-правових актів Держфінпослуг у відповідність із Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 15.12.2005 № 3201-IV, що передбачено пунктом 2 Прикінцевих положень цього Закону, та з метою вдосконалення регулювання ринків фінансових послуг був розроблений регуляторний акт щодо внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 18 жовтня 2005 року № 4802.
На даний час Держфінпослуг для прийняття рішення про видачу кредитним установам ліцензії має можливість отримувати від заявника лише заяву про видачу ліцензії, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та копії установчих документів, що регламентують створення та діяльність кредитної установи.
У разі прийняття регуляторного акта Держфінпослуг отримує можливість вдосконалити державне регулювання діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, що дозволить відстежувати можливість кредитних установ здійснювати діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів на етапі видачі ліцензії та запобігатиме порушенням законодавства і прав споживачів.
Прийняття цього регуляторного акта є необхідним, оскільки він:
– забезпечує реалізацію норм законодавства України щодо ліцензування діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;
– вдосконалює деякі норми Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами;
– розширює перелік документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, та встановлює додаткові вимоги до змісту цих документів;
– забезпечує отримання вичерпної інформації для прийняття виваженого рішення про видачу ліцензії.
2. Визначення цілей державного регулювання
Ціллю державного регулювання є забезпечення захисту прав споживачів, які отримують кредити, та інтересів вкладників, від яких були залучені кошти з метою надання кредитів.
Вимоги щодо переліку та змісту документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії, встановлюються з метою отримання більш розгорнутої інформації про заявника, що дозволяє перевіряти його відповідність вимогам законодавства та визначати його здатність здійснювати діяльність, на яку він отримує ліцензію.
3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу
У зв’язку з тим, що відповідно до вимог Прикінцевих положень Закону № 3201-IV центральним органам виконавчої влади необхідно привести їхні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, то одним із альтернативних способів досягнення встановленої цілі може бути прийняття окремого нормативно-правового акта Держфінпослуг, яким буде врегульовано питання щодо встановлення вимог до переліку та змісту документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, та досягнуто цілі державного регулювання.
Проте, обраний спосіб досягнення встановленої мети – внесення відповідних змін до чинних Ліцензійних умови провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, уявляється більш доцільним, тому що, по-перше, буде вдосконалено чинний нормативно-правовий акт, яким встановлені умови ліцензування діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, зокрема визначені документи, які додаються до заяви про видачу ліцензі, а по-друге, буде оптимізовано використання документа та відстеження результативності впроваджених заходів.
4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи
Впровадження змін до Ліцензійних умови провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами встановлюватиме вимоги щодо змісту та переліку документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.
Відділом ліцензування кредитних установ Департаменту нагляду за кредитними установами при розгляді цих документів перевірятиметься відповідність цих установ законодавству, і видача ліцензій здійснюватиметься лише за умови дотримання умов, встановлених з урахуванням змін, внесених цим регуляторним актом, що забезпечить можливість запобігати порушенням при провадженні такої діяльності на ринку фінансових послуг.
У разі недотримання кредитними установами вимог, встановлених цими Ліцензійними умовами, Держфінпослуг застосовуватимуться заходи впливу відповідно до законодавства України.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
Оскільки розпорядження Держфінпослуг має обов’язковий характер для всіх фінансових установ, що є кредитними установами та здійснюють діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, цілі державного регулювання будуть досягнуті шляхом відстеження та контролю дотримання вимог Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами.
Можливості здійснення такого контролю обумовлені повноваженнями Держфінпослуг. Департаментом нагляду за кредитними установами проводитиметься контроль та нагляд за дотриманням вимог регуляторного акта шляхом аналізу щоквартальної звітності, що подаватиметься кредитними установами, здійснення безвиїзних та виїзних перевірок.
Негативними обставинами, що можуть вплинути на виконання вимог регуляторного акта, на сьогоднішній день є ухилення кредитних установ від дотримання вимог законодавства України, зокрема щодо капіталу.
6. Очікувані результати прийняття акта
Прийняття регуляторного акта сприятиме виконанню вимог Закону № 3201-IV стосовно змін до Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” у частині ліцензування діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.
Впровадження та виконання регуляторного акта дасть змогу більш об’єктивно та достовірно оцінювати стан кредитної установи, що отримує ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, та її можливість здійснювати таку діяльність відповідно до вимог законодавства України у сфері надання фінансових послуг, що забезпечить недопущення порушень при провадженні такої діяльності.
7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта
Постійно з дня опублікування.
8. Показники результативності акта
Показником результативності регуляторного акта буде видача ліцензій кредитним установам, які відповідають вимогам законодавства України у сфері надання фінансових послуг, що підтверджується документами, наданими для отримання ліцензії, відповідно до вимог, встановлених Ліцензійними умовами з урахуванням внесених змін.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта
Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися шляхом аналізу фінансової звітності та звітних даних, що подаватимуться кредитними установами.
Відповідальними за обробку інформації є відділ аналізу звітності кредитних установ Департаменту нагляду за кредитними установами та інформаційно-аналітичний відділ Управління розвитку ринків фінансових послуг та європейської і євроатлантичної інтеграції Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснене не пізніше ніж через рік після набрання чинності актом.
Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом державного регулювання ринків фінансових послуг Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

Голова Держфінпослуг В.Суслов