Що є власним капіталом підприємства?

На багато чисельні запити членів Асоціації про формування власного капіталу (останнім Розпорядженням Держфінпослуг №5319 встановлено: ”власний капітал ломбарду має становити не менше ніж 200 000 гривень”) інформуємо:
Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Згідно з П(с)БО 2 "Баланс", економічну сутність власного капіталу можемо виразити у вигляді рівняння:
Власний капітал = Активи – Зобов’язання.
Рішення вказує на частку активів, яка належить власникам за умови розрахунків за зобов’язаннями підприємства. Необхідною умовою здійснення господарської діяльності підприємств є наявність початкового капіталу. Такий капітал у розпорядження підприємства надають його засновники (учасники) зазвичай без будь-яких часових обмежень. Капітал, внесений засновниками, – це вкладений капітал, який у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності відображається як складник власного капіталу.
На момент створення підприємства сума активів, яка належить власникам, дорівнює сумі вкладеного ними капіталу. У процесі господарської діяльності капітал власників зростає завдяки доходам від підприємницької діяльності і зменшується в результаті зазнаних витрат. Крім того, власний капітал зростає за рахунок додатково вкладеного капіталу, безкоштовно отриманих активів, дооцінки необоротних активів і зменшується в результаті розподілу (виплати дивідендів тощо) нагромадженого капіталу між засновниками (учасниками). У зв’язку з необмеженим терміном використання власний капітал є джерелом довгострокового фінансування господарської діяльності підприємства. Крім функції довгострокового фінансування, власний капітал свідчить про відповідальність засновників за ризики підприємницької діяльності в межах належної їм частки в статутному капіталі. Сума власного капіталу передусім зацікавить кредиторів підприємства як свідчення фінансової стабільності підприємства і фінансування самостійності прийняття рішень.
Отже, власний капітал формується з двох основних джерел: капіталу, внесеного засновниками, і нагромадженого в результаті господарської діяльності.