Застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу…

Відповідно до змін, внесених до Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу, у разі прийняття рішення про зупинення (обмеження) дії ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг або анулювання (відкликання) забороняється укладати нові договори або продовжувати строк дії чинних щодо зазначеного в рішенні виду (видів) фінпослуг.

У разі застосування штрафних санкцій, повідомлення про його сплату має бути надіслане до Держфінпослуг у термін, зазначений в постанові про його накладення.

Розпорядження зареєстроване в Міністерстві юстиції 7 лютого 2006 р. за N 106/11980 та набирає чинності 18 лютого 2006 р.

Про затвердження Змін до Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 24 січня 2006 року N 5290

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 лютого 2006 р. за N 106/11980

Відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та з метою вдосконалення процедури застосування заходів впливу Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року N 125, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 грудня 2003 року за N 1115/8436 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 вересня 2004 року N 2384), що додаються.

2. Юридичному департаменту забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за Головою Комісії.

Голова
В. Суслов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

А. В. Дашкевич

Протокол засідання Комісії
від 24 січня 2006 р. N 195

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 24 січня 2006 р. N 5290

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 лютого 2006 р. за N 106/11980

Зміни
до Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу

1. Підпункт 9 пункту 2.4 викласти в такій редакції:

"9) рахунок, на який повинна бути перерахована сума штрафу, та термін, до якого повідомлення про сплату штрафу має бути надіслане до Держфінпослуг".

2. Пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. Зупинення (обмеження) дії ліцензії – це заборона за рішенням директора департаменту Держфінпослуг укладати нові договори або продовжувати строк дії чинних договорів щодо зазначеного в рішенні виду (видів) фінансових послуг із можливістю подальшого зняття такої заборони.

Анулювання (відкликання) ліцензії – це заборона за рішенням директора департаменту Держфінпослуг укладати нові договори або продовжувати строк дії чинних договорів щодо зазначеного в рішенні виду (видів) фінансових послуг без права подальшого зняття такої заборони і поновлення дії ліцензії.

У рішенні мають бути зазначені:

1) найменування Особи, до якої застосовано захід впливу;

2) місцезнаходження Особи;

3) код за ЄДРПОУ;

4) зміст установленого посадовою особою Держфінпослуг порушення;

5) норма законодавства про фінансові послуги, яку порушено;

6) дата та номер акта, у якому зафіксовано порушення;

7) дата та номер рішення;

8) посада, прізвище та підпис уповноваженої особи;

9) відбиток печатки;

10) строк набрання чинності рішенням.

Рішення директора департаменту про зупинення (обмеження) дії ліцензії або її анулювання (відкликання), прийняте відповідно до його компетенції, має бути схваленим Держфінпослуг як колегіальним органом (далі – Комісія) протягом десяти робочих днів. У разі, якщо таке рішення директора департаменту не буде схвалене Комісією у визначений строк, воно підлягає скасуванню.

Порядок скасування рішення визначається наказом Голови Держфінпослуг.

Директор наглядового департаменту, відповідно до його компетенції, може прийняти рішення про поновлення дії ліцензії, якщо були усунені порушення, які стали підставою для обмеження або зупинення дії ліцензії. Таке рішення набирає чинності з дня його схвалення Комісією".

3. Пункт 4.3 викласти в такій редакції:

"4.3. Уповноважені особи Держфінпослуг приймають рішення про застосування заходів впливу, передбачених підпунктами 1, 2, 4 – 6 пункту 2.1 цього Положення, протягом 30 календарних днів з дня порушення провадження у Справі.

Постанова про накладення штрафних санкцій, передбачених статтею 41 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", приймається уповноваженою особою Держфінпослуг протягом 10 календарних днів після отримання нею акта про порушення або акта перевірки, висновком якого є встановлення порушення законодавства про фінансові послуги, та документів, які стосуються Справи.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в п’ятнадцятиденний строк з дня одержання уповноваженою особою Держфінпослуг протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи".

4. Пункт 4.4 викласти в такій редакції:

"4.4. Строк для прийняття рішення про застосування заходів впливу, передбачених підпунктами 1, 2, 4 – 6 пункту 2.1 цього Положення, може бути продовжений Головою Держфінпослуг до двох місяців з дня порушення провадження у Справі в разі:

1) витребування додаткових документів, необхідних для прийняття рішення;

2) необхідності проведення додаткової перевірки;

3) інших обставин, які унеможливлюють прийняття рішення у визначений термін.

Днем порушення провадження у Справі є дата складання акта про порушення або дата складання акта безвиїзної перевірки, акта інспекції, акта про відсутність суб’єкта нагляду за заявленим місцезнаходженням, акта про недопуск інспекційної групи до проведення інспекції, акта про ненадання суб’єктом нагляду документів, які вимагалися для інспекції (далі – акт перевірки), висновками яких є встановлення порушення законодавства про фінансові послуги".

5. У пункті 4.6:

5.1. Підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) час учинення порушення".

5.2. Підпункти 10, 11 викласти в такій редакції:

"10) підпис уповноваженого представника Особи про отримання примірника акта або відмітка про надіслання примірника акта поштою;

11) відбиток печатки Держфінпослуг".

6. Пункт 4.19 виключити. У зв’язку з цим пункти 4.20 – 4.25 уважати відповідно пунктами 4.19 – 4.24.

Директор
Юридичного департаменту

О. Чурсін