Про вимоги Ліцензійних умов впровадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами.

Не витрачаючи часу на очікування відповідей (див. публікацію „Чекаємо разом впорядкування вимог Ліцензійних вимог… ”) Членами Правління було прийнято рішення про проведення правового аналізу Ліцензійних умов. Висновки надіслані до Держфінпослуг:

Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України

Щодо внесення змін та доповнень до нормативного
акту Держфінпослуг від 18.10.2005 N 4802

За підсумками повторного обговорення Учасниками Всеукраїнської Асоціації ломбардів нещодавно виданого Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (надалі – Держфінпослуг) нормативно-правового акту: „Ліцензійні умови провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами”, затверджені Розпорядженням Держфінпослуг від 18.10.2005 N 4802 (надалі – Ліцензійні умови), а також відповіді Держфінпослуг на звернення Асоціації щодо застосування та визначення окремих термінів Ліцензійних умов до діяльності ломбардів
Всеукраїнська Асоціація ломбардів звертає увагу на необхідність внесення змін та доповнень до Ліцензійних умов та Розпорядження „Про встановлення плати за видачу ліцензій” від 29.12.2003 N 188.
І. Пунктом 1.1. Ліцензійних умов наведено: „залучені кошти – фінансові активи, прямо або опосередковано отримані на зворотній основі від будь-яких осіб”. Пунктом 1.2. Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами (затверджено Розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.2005 N 3981) в свою чергу зазначено, що: „залучені кошти ломбарду – банківські кредити та будь-які залучені кошти від юридичних осіб відповідно до законодавства України”.
На запит Асоціації Держфінпослуг висловила свою позицію з цього приводу і надала відповідь, що: „до залучених коштів ломбарду віднесені банківські кредити та будь-які залучені кошти від юридичних осіб відповідно до законодавства України”, таким чином підтвердивши свою позицію, щодо обов`язковості застосування положень Ліцензійних умов до діяльності ломбардів, за умови використання кредитних ресурсів у своїй господарській діяльності.
Асоціація не може погодитись з такою позицією з наступних причин:
Необхідність отримання ліцензії згідно Ліцензійних умов, насамперед, обумовлена наявністю факту залучення ломбардом кредитних ресурсів за рахунок яких здійснюватиметься ломбардне кредитування. Таким чином, виключно в залежності від фінансового механізму здійснення господарської діяльності ломбарди диференціюються на дві категорії: такі яким необхідне отримання ліцензії, і такі які не потребують її отримання, не зважаючи на те, що порядок ведення діяльності з ломбардного кредитування для всіх учасників є абсолютно ідентичним.
Означене суперечить суті і принципам ліцензування, як одному із засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання, а саме:
1) відповідно частині 2 статті 14 Господарського кодексу України: „..правові засади ліцензування, патентування певних видів господарської діяльності та квотування визначаються виходячи з конституційного права кожного на здійснення підприємницької діяльності, не забороненої законом, а також принципів господарювання, встановлених у статті 6 цього Кодексу”.
2) статтею 6 Господарського кодексу України наведені загальні принципи господарювання в Україні:
– забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб’єктів господарювання;
– свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом;
– вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України;
– обмеження державного регулювання економічних процесів у зв’язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві,
екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави;
3) певні принципи державної політики в сфері ліцензування також наведені в статті 3 Закону України „Про ліцензування певних видів діяльності”:
– захист прав, законних інтересів, життя та здоров’я громадян, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
– встановлення єдиного порядку ліцензування видів господарської діяльності на території України;
– встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
Відзначаємо також, що відповідно до статті 47 Господарського Кодексу України, якою визначено „Загальні гарантії прав підприємців”: „…Держава гарантує усім підприємцям, незалежно від обраних ними організаційних форм підприємницької діяльності, рівні права та рівні можливості для залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів.”
Таким чином, потребують термінового врегулювання наступні питання:
1) Чим відрізняється господарська діяльність ломбардів, що працюють за рахунок власних коштів від тих, що працюють за рахунок кредитних ресурсів і чому саме остання потребує державного впливу?
2) У чому полягає захист прав та законних інтересів громадян, забезпечення безпеки держави, в разі, якщо частина ломбардів, яка у своїй діяльності використовуватиме заємні кошти, повинна буде отримувати ліцензію вартістю 30000,00 гривень?
3) Чому державний орган з метою захисту певних суспільних інтересів встановлює не спеціальні вимоги для здійснення певного виду господарської діяльності як такої, а на пряму обмежує використання суб`єктами господарювання на внутрішньому ринку фінансових ресурсів?

ІІ. У Розділі 3 Ліцензійних умов „Умови, яким повинен відповідати ліцензіат при провадженні діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів” наведено:
„п. 3.2. Ліцензіат при провадженні діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів зобов’язаний формувати капітал, резерви, фонди та визначати порядок покриття збитків відповідно до вимог, установлених законодавством України”.
Але „за рахунок залучених коштів” не формуються капітал, резерви, фонди, бо „залучені кошти” є „пасивом” балансу підприємства – його зобов’язанням і складовою капіталу.
Крім того, існує різниця між коштами залученими від фізичних осіб та коштами, залученими від юридичних осіб. Дійсно, залучення коштів від фізичних осіб потребує певних гарантій з боку держави, що стосується коштів, залучених у юридичних осіб (на практиці це у більшості своїй банки, які працюють відповідно ліцензійних умов банківської системи), то такі кошти не можуть потребувати додаткового (подвійного) ліцензування, так як юридична особа надає кредит на свій розсуд під заставу, при цьому, тільки за умови зі свого боку отримання ліцензії на право надання кредитів.
Підсумовуючи вищевикладене вважаємо, що необхідно внести зміни до п.1.1. щодо визначення „залучені кошти” та п.3.2. щодо зобов’язань ліцензіата стосовно формування капіталу, резервів, фондів відповідно законодавства України та правильного використання термінів та понять.
З метою вирішення гострого питання щодо плати за отримання ліцензії Всеукраїнська Асоціація ломбардів пропонує звернутися до положень Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” №1775-ІІІ у якому наведено:
Ст.14.абз.8: „За видачу копії ліцензії справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Плата за видачу копії ліцензії зараховується до Державного бюджету України”.
Стаття 15: „ За видачу ліцензії справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюються Кабінетом Міністрів України”.
Постанова Кабінету Міністрів України „Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу” (від 29.11.2000 р. N 1755) наводить:
„1.Установити, що термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності (крім видів господарської діяльності, зазначених у пунктах 3 і 4 цієї постанови) становить 5 років, а плата за її видачу справляється у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади, або 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо органом ліцензування є місцевий орган виконавчої влади”.
На підставі вищевикладеного, Асоціація звертається до Держфінпослуг з проханням терміново переглянути положення Ліцензійних умов таким чином, щоб унеможливити їх застосування до діяльності ломбардів, у випадку, коли останні при здійсненні своєї діяльності використовують кредитні кошти.

Виконавчий директор
Всеукраїнської Асоціації ломбардів В.О. Волковська