Увага! 4 червня 2005 року набирає чинності . Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 26.04.05 №3981 „Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами”.Запрошуємо членів Асоціації прийняти участ

Запрошуємо членів Асоціації прийняти участь в розгляді та обговоренні „Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами”.
Обговорення відбудеться 31 травня 2005 р. о 16.00 в офісі асоціації за адресою: Київ, вул. Хорива, 55-і.

Положення визначило перелік послуг, які надаються ломбардом, вимоги до ломбарду для надання фінансових послуг, а також вимоги до облікової та реєструючої системи ломбарду.   
Зокрема, до фінансових послуг ломбарду належать:
 – надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
– надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.
Фінансові послуги має право надавати ломбард, який внесений до Державного реєстру фінансових установ, має ліцензію на надання певних видів фінансових послуг, у повному найменуванні якого міститься слово "ломбард", а також має власну облікову та реєструючу систему.
Крім того, ломбард надає супутні послуги,  якими є:
– оцінка заставленого майна;
– надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;  
– реалізація заставленого майна.
Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 24 травня 2005 р. за N 565/10845 та набирає чинності 4 червня 2005 року.

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

26.04.2005 N 3981

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 травня 2005 р.
за N 565/10845

Про затвердження Положення
про порядок надання фінансових
послуг ломбардами

Відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) та з
метою запровадження єдиних умов та правил здійснення діяльності з
надання фінансових послуг ломбардами, запровадження вимог до
ломбарду як фінансової установи, установлення критеріїв облікової
та реєструючої системи ломбарду Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України постановила:

1. Затвердити Положення про порядок надання фінансових послуг
ломбардами (додається).

2. Юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) разом з
департаментом нагляду за кредитними установами (Оленчик А.Я.)
забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника (Шевченко Т.М.) забезпечити публікацію цього
розпорядження у засобах масової інформації після його державної
реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
члена Комісії – директора департаменту нагляду за кредитними
установами Оленчика А.Я.

5. Зазначене Положення про порядок надання фінансових послуг
ломбардами є чинним до дня набуття чинності спеціальним законом,
що регулюватиме діяльність ломбардів.

Голова Комісії В.Суслов

Протокол N 135
засідання Комісії від 26.04.05

Внесено:

Член Комісії – директор
департаменту нагляду
за кредитними установами А.Я.Оленчик

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
26.04.2005 N 3981

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 травня 2005 р.
за N 565/10845

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання фінансових
послуг ломбардами

Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ), Положення про Державну комісію з регулювання
ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента
України від 04.04.2003 N 292 ( 292/2003 ), Положення про Державний
реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
28.08.2003 N 41 ( z0797-03 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118 (із змінами) (далі –
Положення про Державний реєстр фінансових установ), та інших
нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері надання
фінансових послуг.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає перелік видів діяльності ломбарду,
вимоги до ломбарду для надання фінансових послуг, вимоги до
облікової та реєструючої системи ломбарду.

1.2. У цьому Положенні поняття вживаються у такому значенні:
ломбард – фінансова установа, виключним видом діяльності якої
є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за
рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на
визначений строк і під процент та надання супутніх послуг
ломбарду;
залучені кошти ломбарду – банківські кредити та будь-які
залучені кошти від юридичних осіб відповідно до законодавства
України;
супутні послуги ломбарду – послуги, які є передумовою надання
фінансового кредиту або випливають з його надання;
страхування предмета застави – укладення договору між
ломбардом та страховою компанією або між позичальником та
страховою компанією про страхування предмета застави, наданого як
забезпечення фінансового кредиту ломбарду, за рахунок та в
інтересах власника предмета застави на строк дії договору
фиінансового кредиту;
відокремлені підрозділи ломбарду – філії та відділення, через
які здійснюється діяльність ломбардів з надання фінансових та
супутніх послуг ломбарду;
фінансовий кредит ломбарду – надання ломбардом коштів у
позику, забезпечених заставою, на визначений строк та під процент;
облікова система ломбарду – автоматизований реєстр даних про
споживачів послуг ломбарду;
реєструюча система ломбарду – автоматизований реєстр даних
про операції споживачів послуг ломбарду.

1.3. Інші поняття у цьому Положенні застосовуються відповідно
до вимог Закону України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), Положення про
Державний реєстр фінансових установ ( z0797-03 ).

2. ВИМОГИ ДО ЛОМБАРДУ ДЛЯ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

2.1. Для надання фінансових послуг ломбард повинен
відповідати таким вимогам:
2.1.1. Діяльність ломбарду повинна відповідати вимогам
законодавства про фінансові послуги.
2.1.2. Повинен бути внесений до Державного реєстру фінансових
установ.
2.1.3. У разі необхідності, мати ліцензію на надання певних
видів фінансових послуг.
2.1.4. Мати внутрішні правила або положення, що регламентують
надання ломбардом фінансових та супутніх послуг, затверджених у
встановленому порядку.
2.1.5. Установчі документи ломбарду повинні відповідати
вимогам законодавства та містити вичерпний перелік видів
фінансових послуг та супутніх послуг, які надає ломбард.
2.1.6. У повному найменуванні ломбарду повинно міститься
слово "ломбард".
2.1.7 Не здійснювати будь-якої іншої підприємницької
діяльності, крім підприємницької діяльності, передбаченої
законодавством для ломбардів.
2.1.8. Мати власну облікову та реєструючу систему, що
відповідає вимогам, установленим цим Положенням.
2.1.9. У своїй діяльності дотримуватися вимог чинного
законодавства, зокрема про захист прав споживачів.

3. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ЛОМБАРДУ.
СУПУТНІ ПОСЛУГИ ЛОМБАРДУ

3.1. До фінансових послуг ломбарду належать:
– надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
– надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

3.2. До супутніх послуг ломбарду, якщо інше не встановлено
законом, належать:
– оцінка заставленого майна відповідно до чинного
законодавства та/або умов договору;
– надання посередницьких послуг зі страхування предмета
застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;
– реалізація заставленого майна відповідно до чинного
законодавства та/або умов договору.
Діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених
коштів підлягає ліцензуванню згідно із законодавством.

3.3. Відповідно до статті 6 Закону України "Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
( 2664-14 ) договір про надання фінансового кредиту ломбарду має
містити:
– найменування, місцезнаходження та реквізити – для ломбарду,
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, дані паспорта (номер,
серія, дата видачі, орган, що видав) або інший документ, що
посвідчує особу, та дані про місце проживання – для фізичних осіб;
– предмет договору;
– права та обов’язки сторін;
– суму фінансового кредиту;
– дату надання фінансового кредиту;
– строк користування фінансовим кредитом;
– дату повернення фінансового кредиту;
– відповідальність сторін;
– підстави для пролонгації, припинення дії та розірвання
договору;
– підписи сторін.
3.3.1. Крім цього, у договорі повинно бути зазначено:
– процент за користування фінансовим кредитом;
– посилання на договір застави, що забезпечує зобов’язання за
договором фінансового кредиту;
– посилання на договір страхування предмета застави в разі
наявності;
– відмітка про ознайомлення позичальника з внутрішніми
правилами чи положенням про надання фінансових послуг ломбардом.
3.3.2. Договори про надання фінансових кредитів ломбарду
можуть містити й інші умови, за згодою сторін.

3.4. Ломбард визначає процентні ставки за кредитами та плату
за супутні послуги, що надаються ломбардом.

3.5. Особа, яка є членом органу управління або службовцем
ломбарду, може укладати договори з цим ломбардом щодо надання
такій особі фінансового кредиту на умовах, що не відрізняються від
звичайних.

3.6. Звернення стягнення на предмет застави припиняє дію
договору про надання фінансового кредиту.

3.7. Позичальник має право достроково погасити суму наданого
кредиту, при цьому проценти за користування фінансовим кредитом
нараховуються відповідно до строку фактичного користування
фінансовим кредитом.

3.8. Страхування предмета застави здійснюється за взаємною
згодою сторін. Відмова від страхування предмета застави
позичальником не може бути підставою для відмови в наданні
фінансового кредиту.

4. ВИМОГИ ДО ОБЛІКОВОЇ ТА РЕЄСТРУЮЧОЇ СИСТЕМИ ЛОМБАРДУ

4.1. Облікова та реєструюча система ломбарду ведеться в
електронному вигляді шляхом використання відповідного програмного
забезпечення, що забезпечує облік споживачів послуг ломбарду та
здійснює реєстрацію їх операцій.

4.2. Технічне забезпечення ломбарду повинно забезпечувати
функціонування облікової та реєструючої систем ломбарду та
створюватись на основі комп’ютерних систем, які можуть забезпечити
виконання технологічних операцій з ведення обліку в цих системах.
Склад та структура технічного забезпечення визначаються
ломбардом самостійно, виходячи з його можливості постійно
дотримуватись вимог до облікової та реєструючої систем,
установлених Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України (далі – Держфінпослуг) захисту від
несанкціонованого доступу.
Ломбард повинен забезпечити захист інформації в обліковій та
реєструючій системах з метою унеможливлення будь-яких змін щодо
даних, зафіксованих після здійснення операцій засобами програмного
забезпечення.
Щоденно повинна виконуватись процедура резервного копіювання
бази даних. Резервні копії повинні зберігатись на окремому носії
інформації або на окремому спеціалізованому сітьовому апаратному
засобі.
Доступ до програмного забезпечення даних облікової та
реєструючої систем ломбарду повинен бути обмеженим та дозволятися
лише визначеному на це персоналу.
Для захисту від несанкціонованого доступу до баз даних
облікової та реєструючої систем ломбард повинен розробити порядок
установлення відповідних паролів.

4.3. Дані облікової системи ломбарду повинні містити таку
інформацію про фізичну особу – споживача послуг:
– прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи;
– дані паспорта (номер, серія, дата видачі, орган, що видав)
або іншого документа, що посвідчує особу;
– місце проживання фізичної особи.

4.4. Дані реєструючої системи ломбарду повинні містити
інформацію про:
– дату та номер договору;
– строк дії договору;
– дату закінчення дії договору;
– короткий опис предмета застави;
– дату надання послуги;
– вид послуги;
– суму послуги;
– дату звернення стягнення на предмет застави;
– суму до повернення заставодавцю;
– заборгованість за договором.

4.5. Програмне забезпечення облікової та реєструючої систем
ломбарду повинно здійснювати обробку даних та узагальнювати
щоквартальну статистичну інформацію щодо:
– загальної суми наданих фінансових кредитів у розрізі
предметів застави, що їх забезпечують (виробів з дорогоцінних
металів та дорогоцінного каміння, побутової техніки, іншого
майна);
– загальної суми погашених фінансових кредитів у розрізі
способів погашення (погашено грошовими коштами, за рахунок
предмета застави);
– загальної суми отриманих процентів за користування
фінансовим кредитом у розрізі способів погашення (погашено
грошовими коштами, за рахунок предмета застави);
– загальної суми сплачених неустойок у розрізі способів
погашення (погашено грошовими коштами, за рахунок предмета
застави);
– доходу, отриманого за надання послуг зі зберігання майна;
– доходу, отриманого за надання послуг з оцінки заставленого
майна;
– доходу за агентськими договорами із страховими компаніями;
– доходу з реалізації заставленого майна;
– загальної кількості наданих фінансових кредитів у розрізі
предметів застави, що їх забезпечують (виробів з дорогоцінних
металів та дорогоцінного каміння, побутової техніки, іншого
майна).

4.6. Дані облікової та реєструючої систем надаються:
1) фізичній особі – споживачу послуг щодо послуг, які вона
отримувала на підставі письмового запиту або іншій особі за
письмовим дозволом фізичної особи – споживача послуг;
2) за рішенням, ухвалою або постановою суду;
3) органам державної влади та місцевого самоврядування
відповідно до законодавства.

4.7. Інформація щодо діяльності ломбарду надається ломбардом
згідно із законодавством.

4.8. Програмне забезпечення облікової та реєструючої систем
ломбарду повинно забезпечувати експорт інформації у форматі,
визначеному Держфінпослуг, при формуванні інформації, яка
подається до Держфінпослуг відповідно до законодавства.

Член Комісії –
Директор департаменту
нагляду за кредитними
установами А.Оленчик